• đánh bài online Tomb Raider

  4.1/5
  • 4.5/5 LCB.org
  • 3.6/5 S??ng b?c.com
  Ch?i tr?? ch?i mi?n ph??
  • Ph?n m?m

   Microgaming
  • Lo?i h??nh

   Video Slots
  • Cu?n:

   5
  • ???ng l??ng:

   15
  • Ph?n tr?m xu?t chi:

   96,56
  Logo s??ng b?c Andromeda
  S??ng b?c Andromeda

  ??ng ky ti?n th??ng - ti?n ?i?n t?

  L??n t?i 225% ??/Span>
  + 50 s??ng b?c quay
  ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

  Tomb Raider- 5 reel, 15 payline v?i s? nhan hoang d?, phan t??n k??ch ho?t c??c v??ng quay mi?n ph?? v?? ph?n th??ng c?a ng?i m?. K??ch th??c ti?n xu dao ??ng t? 1 xu ??n $ 1.

  B?n c?ng c?? th? ?i?u ch?nh s? ti?n ti?n m?i d??ng, t? 1 ??n 5 ??ng ti?n m?i d??ng. B?n c?? th? ch?i t? 1 ??n 9 d??ng, nh?ng h?y ch?c ch?n ch?i t?t c? 9 d??ng.

  Bi?u t??ng Tomb Raider l?? hoang d? cho t?t c? c??c bi?u t??ng ngo?i tr? phan t??n. ???nh 5 bi?u t??ng Tomb Raider tr??n ???ng tr? ?? gi??nh gi?i ??c ??c $ 7500,00 v?i gi?? $ 9,00!

  Bi?u t??ng Laura Croft l?? phan t??n:

  • 2 thanh to??n x2 c?a ??t c??c c?a b?n,
  • 3 tr? x4,
  • 4 tr? x50, v??
  • 5 tr? ti?n X400 !!

  Nh?n 3 bi?u t??ng Laura Croft ?? k??ch ho?t 10 l?n quay mi?n ph??, trong c??c v??ng quay mi?n ph??, t?t c? c??c kho?n thanh to??n ???c t?ng g?p ba l?n !!

  Nh?n 5 bi?u t??ng Tomb Raider tr??n ???ng tr? trong v??ng quay mi?n ph?? v?? b?n c?? th? gi??nh ???c gi?i ??c ??c l?? $ 22.500,00 v?i m?c c??c $ 9,00 !!!!

  Ba ho?c nhi?u bi?u t??ng th?n t??ng ???c hi?n th? trong m?t d??ng, tr??n m?t d??ng tr? ti?n t??ch c?c, k??ch ho?t tr?? ch?i th??ng Tomb. S? l??ng c??c bi?u t??ng th?n t??ng ???c hi?n th? ?? k??ch ho?t tr?? ch?i ti?n th??ng cho bi?t b?n c?? th? ch?n bao nhi??u th?n t??ng v?? s? ti?n b?n c?? th? gi??nh chi?n th?ng.

  V?? d?: tr??n ??t c??c $ 9,00.

  • N?u ba bi?u t??ng th?n t??ng k??ch ho?t tr?? ch?i th??ng Tomb, b?n c?? th? ch?n ba th?n t??ng. Thanh to??n t? 36 ??n 1500.00
  • N?u b?n bi?u t??ng th?n t??ng k??ch ho?t tr?? ch?i th??ng Tomb, b?n c?? th? ch?n b?n th?n t??ng. Thanh to??n t? 48 ??n 2000,00
  • N?u n?m bi?u t??ng th?n t??ng k??ch ho?t tr?? ch?i th??ng Tomb, b?n c?? th? ch?n n?m th?n t??ng. Thanh to??n t? 60 ??n 2500.00

  B?n c?? th? t??ch l?y nhi?u v??ng quay mi?n ph?? h?n trong c??c v??ng quay mi?n ph??, v?? v?y b?n c?? th? nh?n ???c nhi?u tr?? ch?i spin mi?n ph??!

  T? l? c??c.

  C??c s? c?? t??n bi?u t??ng b??n c?nh d??i ?ay l?? ch??a kh??a cho t? l? c??c trong tr?? ch?i khe n??y. B??n d??i ch??ng, c??c s? b??n c?nh c??c s? cu?n l?? v? tr?? trong ??? c??c bi?u t??ng r?i v??o c??c cu?n.

  B?ng c??ch kh?p c??c s? b??n c?nh c??c cu?n day v?i c??c bi?u t??ng ch??nh ph??a tr??n ch??ng, b?n c?? th? x??c ??nh bi?u t??ng n??o c?? th? xu?t hi?n ti?p theo ho?c t? l? c??c m?? ch??ng s? r?i v??o tr?? ch?i khe n??y.

  0 - Tomb Raider (hoang d?)
  1 - T??ng v??ng
  2 - Bi?u t??ng m??u nau v?i b??nh r?ng
  3 - Laura Croft
  4 - Tiger
  5 - a
  6 - k
  7 - q
  8 - J.
  9 - 10
  10 - Laura Croft v?i s??ng (t??nh n?ng)

  Reel 1: 0,10,6,5,1,4,3,8,0,7,5,1,6,2,4,1,7,8,3,9,8,1,9,7

  Reel 2: 0,1,7,3,6,7,9,5,2,8,1,3,5,9,7,2,9,10,6,5,4,9,1,6 , 3,7,8,4

  Reel 3: 0,9,3,2,8,7,1,9,5,4,6,5,8,10,9,6,4,8,5,7,1,9,3,6 , 4,8,2,7,5,4,6,7,3,3

  Reel 4: 0,3,8,4,7,2,6,4,9,8,1,7,6,5,2,4,3,7,2,9,10,8,7,3 , 5,7,2,5,4,6,5,1,9,5,7,2,8,3,6,9

  Reel 5: 0,9,1,8,7,3,2,8,6,10,9,4,5,3,7,6,2,4,5,8,4,6,2,2 , 5,7,3,9,2,7,6,4,8,1,3,5,9,4,2,7

  S??ng b?c ???c x?p h?ng h??ng ??u ?? ch?i Tomb Raider

   • S??ng b?c Andromeda
   • L??n t?i 225% ??/Span> + 50 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

   • X?p h?ng

     LCB.org
     2.1/5
     gameandcasino.com
     2.0/5
     TRUNG B??NH
     2.1/5
     2.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i

  TR?? CH?I MI?N PH??