• ace88play Nemesis Games Studio S??ng b?c

  nemesis_games_casinos_soft_page???c th??nh l?p v??o n?m 2018 b?i m?t nh??m c??c chuy??n gia t? ng??nh c?ng nghi?p Igaming, Nemesis Games Studio c?? m?t danh ti?ng kh?c li?t tr??n th? tr??ng nh? m?t c?ng ty thi?t k? v?? ph??t tri?n tr?? ch?i li??n t?c nh?m m?c ???ch c??ch m?ng h??a gi?i tr??.

  L?? m?t studio n?i dung s??ng t?o h??ng ??u t? Timisoara, Romania, th??ng hi?u gi? m?t lu?ng gi?i ph??p ch?i game h?p d?n v?? th??ng xuy??n c?p nh?t danh m?c ??u t? c?a m??nh v?i c??c t?a game s??ng t?o, ???c t?i ?u h??a ?? ph?? h?p v?i m?i kh??ch h??ng, thi?t b?, ch? s? h?u n?n t?ng, doanh nhan ho?c nh?? t?ng h?p.

  ?? l??m cho c??c s?n ph?m c?a m??nh r?t d? nh?n bi?t trong th? tr??ng ph?n m?m c?nh tranh, Nemesis Games ?? t?p h?p m?t nh??m c??c ngh? s? 3D s??ng t?o, nh?? thi?t k?, nh?c s?, h?a s? minh h?a, nh?? to??n h?c mind control dota 2 v?? game th?, nh?ng y t??ng ??c ???o cu?i c??ng bi?n ng?n l?a nh? th??nh l?a tr?i.

  Nh? c??c l?p t??y ch?nh cao, t?p trung v??o thi?t k? ?? h?a chuy??n sau v?? l?p r??p tr?? ch?i c?n th?n th?ng qua khung n?i b?, c?ng ty ?? giao 17 tr?? ch?i c?a c??c ch? ?? kh??c nhau ? ?? phan gi?i cao cho ??n n?m 2021, ???c ch?ng nh?n theo c??c ti??u chu?n an to??n qu?c t? v?? ???c ch?ng minh v? ch?t l??ng c?a ITech Labs.

  Nemesis chuy??n ?i?u ch?nh tr?i nghi?m ng??i d??ng tr??n c??c n?n t?ng ch??o, cung c?p n?? cho c? ng??i d??ng m??y t??nh ?? b??n v?? di ??ng.

  Qu?? tr??nh ph??t tri?n

  Qu?? tr??nh t?o m??y ???nh b?c t?i c??c tr?? ch?i Nemesis ???c th?c hi?n th?ng qua m?t s? giai ?o?n. Nh? v?i t?t c? c??c d? ??n tuy?t v?i, c?ng ty b?t ??u v?i m?t y t??ng v?? b?n ph??c th?o gi?y ??n. Ph??t tri?n c??c m? h??nh 2D v?? 3D ti?p t?c v?i nghi??n c?u trong b??c ti?p theo, n?i c??c k? s? tr?? dota 2 chat wheel ch?i ph??t tri?n m?t b?n t??m t?t m?i, nguy??n b?n ?? mang l?i m?t kh??i ni?m m?i m? cho th? tr??ng.

  Hai b??c ti?p theo bao g?m l?p k? ho?ch c?n th?n v?? phan t??ch d? ??n ?s ti?m n?ng trong ng??nh c?ng nghi?p iGaming??Nh??n chung, ch? ?? ti?p t?c v?i s? ph??t tri?n h?n n?a c?a avatar, nhan v?t, m?i tr??ng v?? c?ng ngh?.

  Tr??c khi t??ch h?p m?t tr?? ch?i v?i c??c tr??nh t?ng h?p th?ng qua API c?a ri??ng m??nh, h?ng phim ?? ??t nhi?u ?i?m nh?n v??o qu?ng c??o, cung c?p cho c??c ??i t??c t??ng lai v?? li??n t?c c?a n?? v?i to??n b? bao b?? c?a h??nh ?nh, h??nh ?nh, am thanh v?? video.

  K?t qu? cu?i c??ng, ??? l?? t?t c? v? kinh nghi?m v?? Nemesis GS li??n t?c ph??t tri?n c??c gi?i ph??p c?ng ngh? cao c?a m??nh ?? ??m b?o ng??i ch?i kh??m ph?? ra m?t kh??a c?nh m?i c?a igaming, ch?a ??y c??c ch??ng tr??nh thanh to??n th?? v?, c??c quy t?c tham gia m?i, c??c m? h??nh chi?n th?ng v?? c? ch? r?n.

  S? ?a d?ng c?a c??c ch? ?vòng loại thứ 3 world cup?

  The_Development_Process_Soft_PageCho ??n n?m 2021, nh?? cung c?p ?? c?? 17 tr?? ch?i trong danh m?c ??u t? c?a m??nh, m?i tr?? ch?i c?? m?t ch? ?? kh??c nhau ?? tr? l?i nhu c?u ng??y c??ng t?ng??cho ??i m?i trong s? nh?ng ng??i ch?i. Trong s? nh?ng s?n ph?m ??u ti??n ???c ph??t h??nh l?? di s?n c?a Vlad v?? C??c v? th?n c?a th?i gian ?? H??nh ??ng ???ng g??i c??c khe v?i m?c ?? t??ng t??ng cao??D?a tr??n huy?n tho?i v?? m?t cu?n ti?u thuy?t n?i ti?ng.

  V?? d?, Th?n th?i gian s? cho ph??p b?n kh??m ph?? m?t ng?i ??n Ai C?p c? ??i ?? t??m ki?m Ph??ng th?i gian b?? m?t, trong khi di s?n c?a Vlad ??a b?n ??n Nh?? th? Th??nh Th?n Ekaterina, n?i c??c linh h?n s?ng s??t ?? th??ng ti?c t??nh y??u bi th?m gi?a B?? t??c Dracula v?? v? h?n th?? y??u d?u c?a anh ?y.

  M?c d?? hi?u su?t v?ng ch?c tr??n th? tr??ng, Nemesis GS v?n ti?p t?c nang c?p danh m?c trong nhi?u n?m qua v?i c??c t?a game g?c kh??c, c?? s? g??p m?t S? ?a d?ng phong ph?? c?a c??c ch? ????ch?ng h?n nh? ti?c r?ng, ng??i ngo??i h??nh tinh & n?m, Heisenberg, Circus Circus, Star Fruits Forever, d?bảng đấu?i b?u tr?i ch??y v?? nhi?u h?n n?a.

  M?t s? b?n ph??t h??nh l?y c?m h?ng t? mi?n Tay c?, ? R?p, vi ph?m b?n quy?n, k?o ho?c tr??i cay, th??c ??y m?t lo?t c??c ?? h?a, nhan v?t, bi?u t??ng v?? ho?t h??nh ??y m??u s?c. M?t v?? d? t?t kh??c s? l?? Ph?n n? c?a ymir, l?y c?m h?ng t? t? ti??n c?a nh?ng ng??i kh?ng l? t? c??c huy?n tho?i B?c ?u, Neon Blast, m?t arcade 3x5 li??n thi??n h?? v?i c??c giai ?i?u, c?ng nh? Lucky 7 ?? M?t th? gi?i gi? t??ng v?i c??c lau ???i, quatrefoils v?? m?t tr?? ch?i th??ng. ?ay l?? nh?ng g?? b?n c?? th? t??m th?y trong danh m?c:

  • B?nh vi?n
  • Mong
  • Ph?? v? xmas
  • Starfruits m?i m?i
  • B??nh quy v?? k?o
  • Thuy?n tr??ng ?s ?s tr? th??
  • V??ng ? R?p

  C?p ph??p v?? ??i t??c

  V??o ??u th??ng 10 n?m 2021, Studio Nemesis Games ?? h?p t??c v?i Vincitu v?? Pixelo, m?t n?n t?ng tr?? ch?i v?? nh?? cung c?p c?ng ngh?. S? h?p t??c n??y ???nh d?u m?t b??c quan tr?ng ??i v?i c?ng ty, v?? n?? hi?n c?? m?t tr??n th? tr??ng Y.

  Theo c??c ?i?u kho?n c?a Th?a thu?n n??y, studio tr?? ch?i Rumani nh?m m?c ???ch cung c?p 30 danh hi?u v??o cu?i n?m nay, bao g?m c? C??c c?ng c? tham gia cho c??c nh?? khai th??c v?? duy tr?? ng??i ch?i. Chi?n l??c n??y c?ng s? cho ph??p Nemesis c?nh tranh v?i C??c nh?? c??i l?n qu?c t? l?n nh?t ? Y, V?? c?ng mang ??n cho kh??ch h??ng m?t tr?i nghi?m ??c ???o v?? th?? v? tr??n ???ng ?i.

  Trong s? c??c ??i t??c c?a c?ng ty c?? ???c ?s ??t c??c, OA Services Ltd, EXALOGIC v?? NAZIONALE ELETTRONICA ITALIAN GAMING, ??i m?i c??c thi?t b? m??y t??nh, ph?n m?m ch?i game v?? d?ch v? gi?i tr??. C??c s? h?p t??c c?? li??n quan kh??c bao g?m t? c??c nh?? cung c?p d?ch v? qu?c gia ??n qu?c t?, c?ng nh? c??c nh?? s?n xu?t ph?n m?m v?? Nh?ng ng??i ch?i quan tr?ng trong l?nh v?c ch?i game tr?c tuy?n.

  Sau khi ??m b?o m?t gi?y ph??p ?? cung c?p c??c tr?? ch?i c?a m??nh t?i Romania v??o th??ng 10 n?m 2021, Nemesis ?? th?c hi?n m?t b??c ti?n l?n kh??c ?? tuy??n b? m?t d?u chan qu?c t? l?n h?n. Nh? c?ng ty ?? n??u, m?c ti??u c?a n?? l?? Lu?n t??m ki?m c??c c?a h??ng m?i trong c??c th? tr??ng ???c quy ??nh th?? v? n?i n?? c?? th? gi?i tr?? cho ng??i ch?i v?i c??c khe m?i v?? s??ng t?o.

  Ch?t l??ng v?? ch?ng nh?n

  ?? cung c?p ch?t l??ng k? t? ng??y 1, Studio Tr?? ch?i Nemesis ?? th??nh l?p H?p t??c v?i Itech Labs, m?t trong nh?ng ph??ng th?? nghi?m th? nghi?m ???c c?ng nh?n h??ng ??u cho ch?ng nh?n. T?i sao? Cau tr? l?i ng?n g?n l?? c?ng ty ph?n m?m t? h??o ph??t tri?n m?t lo?t c??c s?n ph?m Theo c??c ti??u chu?n ch?t l??ng cao nh?t, ??m b?o ?? tin c?y c?a h?.

  L?? m?t ph??ng th?? nghi?m th? nghi?m v?? ch?ng nh?n ch??nh th?c ho?t ??ng tr??n to??n th? gi?i, ITech Labs ch?y c??c ???nh gi?? quy t?c tr?? ch?i ?? x??c minh r?ng tr?? ch?i ph?? h?p v?i c??c chi ti?t c?ng khai, th?c hi?n th? nghi?m ch?c n?ng c?a T?t c? c??c t??nh n?ng tr?? ch?i, X??c minh v?? d? li?u l?ch s?, th?c hi?n c??c b??i ki?m tra m? ph?ng tr?? ch?i, th?c hi?n c??c t??nh to??n RTP v?? h?n th? n?a.

  Tuy nhi??n, ?? duy tr?? v?? c?i thi?n ch?t l??ng c?a n?? theo th?i gian, Nemesis ph??t tri?n c??c tr?? ch?i c?a m??nh th??nh chi ti?t nh? nh?t v?? Tuan th? ??y ?? c??c quy ??nh c?a qu?c gia ?? th??ng th?c ng??i d??ng l?n h?n. M?i m??y ???nh b?c ???c thi?t k? b?i m?t nh??m c??c chuy??n gia nh?m ???p ?ng h??ng v? c?a ng??i ch?i b?ng c??ch ?a d?ng h??a c? h?c v?? thi?t k?.

  Nh?? cung c?p t?p trung v??o ch?t l??ng, v?? d?u hi?u n??y l??m cho t?t c? n?i dung n?i b?t v?? t?o ra c??c kh? n?ng m?i ?? h?p t??c v?i c??c nh?? khai th??c t?t nh?t c?a ng??nh. Nh?? ph??t tri?n Rumani n??y th?m ch?? ?? c?? ???c ch?ng nh?n cho c??c ti??u chu?n an to??n qu?c t? ISO90001 v?? 27001, m?t s? ??m b?o th?c s? v? ch?t l??ng v?? ?? tin c?y.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5