• bài phỏm zingplay Ch??nh s??ch b?o m?t

  M?c ???ch c?a ch??nh s??ch n??y l?? ti?t l? c??ch 7mdo.com qu?n ly th?ng tin c?? th? nh?n d?ng c?? nhan v?? kh?ng c?? s?n th?ng tin ???c thu th?p t? ng??i d??ng theo th? tr??ng m?? ch??ng t?i ph?c v?, bao g?m chau ?u theo Quy ??nh b?o v? d? li?u chung (GDPR). ?i?u n??y ch? ??p d?ng cho th?ng tin ???c thu th?p trong qu?? tr??nh s? d?ng (hi?n t?i v?? qu?? kh?) c?a c??c d?ch v? v?? s?n ph?m ???c cung c?p b?i 7mdo.com. Ch??nh s??ch n??y kh?ng bao g?m c??c h??nh ??ng c?a c??c c?ng ty kh?ng thu?c s? h?u ho?c ki?m so??t b?i m?ng c?ng nh? nhan vi??n b??n ngo??i m?ng l??i c??c trang web c?a ch??ng t?i.

  Ch??ng t?i s? g?i 7mdo.com l?? ?? Em> trang web?? Trong khi c??c ?i?u kho?n ?? Em>???? Em> ch??ng t?i?? V?? ?? Em> ch??ng t?i? c?ng ??i di?n cho 7mdo.com v?? m?ng. S? d?ng thu?t ng? ?? Em> b?n?? ?? c?p ??n b?t k? c?? nhan ?? ??ng ky ho?c truy c?p trang web n??y.

  B? s?u t?p kqtruc tuyen v?? s? d?ng th?ng tin

  B?n c?? th? ???c y??u c?u cung c?p th?ng tin c?? nhan cho ch??ng t?i: khi s? d?ng c??c d?ch v? v?? s?n ph?m c?a ch??ng t?i, khi truy c?p c??c trang c?a ch??ng t?i v?? khi nh?p c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i ho?c r??t th?m tr??ng th??ng.

  Th?ng tin c?a b?n c?? th? ???c k?t h?p v?i th?ng tin m?? ch??ng t?i c?? ???c t? c??c ??i t??c kinh doanh ho?c c??c c?ng ty kh??c.

  M??y ch? c?a ch??ng t?i t? ??ng ghi l?i th?ng tin t? tr??nh duy?t c?a b?n, ch?ng h?n nh? ??a ch? IP, th?ng tin cookie v?? y??u c?u trang c?a b?n. Ch??ng t?i s? d?ng ??a ch? IP c?a b?n cho c??c m?c ???ch nh?m m?c ti??u ??a ly v?? ?? cho b?n th?y k?t qu? ch??nh x??c h?n.

  Google Analytics ???c s? d?ng ?? theo d?i l?u l??ng truy c?p tr??n trang web n??y c?ng nh? c??c c?ng c? li??n quan cho nghi??n c?u v?? nhan kh?u h?c ti?p th?. ?? bi?t th??m th?ng tin v? c??ch Google Analytics c?? th? x?ltd hôm nay ly d? li?u c?a b?n v?? c??ch b?n c?? th? t? ch?i, h?y xem Ch??nh s??ch b?o m?t c?a Google.

  Tr? em d??i 18 tu?i kh?ng ???c ph??p tham gia ho?c s? d?ng trang web n??y.

  Ti?t l? v?? chia s? th?ng tin

  Th?ng tin c?? nhan c?a b?n s? kh?ng ???c chia s? v?i b?t k? b??n th? 3 n??o tr? khi b?n y??u c?u m?t s?n ph?m ho?c d?ch v? t? ch??ng t?i ho?c:

  1. Ch??ng t?i ???c y??u c?u cung c?p th?ng tin cho c??c ??i t??c c?? th?a thu?n b?o m?t v?i ch??ng t?i ho?c l??m vi?c thay m?t ch??ng t?i. Th?ng tin c?? nhan c?a b?n c?? th? ???c c??c c?ng ty n??y s? d?ng ?? gi??p ch??ng t?i truy?n ??t c??c ?u ??i t? ch??ng t?i v?? c??c ??i t??c ti?p th? c?a ch??ng t?i cho b?n, nh?ng h? kh?ng c?? quy?n chia s? th?ng tin n??y m?t c??ch ??c l?p;
  2. ???p l?i c??c l?nh c?a t??a ??n, tr??t ???i h?u t??a v?? quy tr??nh ph??p ly;
  3. Trong tr??ng h?p ?i?u tra, ph??ng ng?a, ch?ng l?i c??c ho?t ??ng b?t h?p lichj bongs ddas ph??p, c??c m?i ?e d?a ti?m t??ng ??i v?i s? an to??n v? th? ch?t c?a b?t k? ng??i n??o, nghi ng? gian l?n, vi ph?m c??c ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n c?a ch??ng t?i ho?c theo y??u c?u c?a ph??p lu?t;
  4. Trong tr??ng h?p mua l?i ho?c s??p nh?p, trong tr??ng h?p ??? b?n s? ???c th?ng b??o tr??c khi th?ng tin c?? nhan c?a b?n ???c chuy?n giao v?? tr? th??nh ??i t??ng c?a ch??nh s??ch b?o m?t m?i;
  5. B?n xem ho?c t??ng t??c v?i qu?ng c??o ???c nh?m m?c ti??u d?a tr??n th?ng tin c?? nhan, ???c ch??ng t?i hi?n th?, v?? trong tr??ng h?p ???, b?n ??ng y v?i kh? n?ng nh?? qu?ng c??o c?? th? cho r?ng b?n ???p ?ng c??c ti??u ch?? ???ch ???c s? d?ng ?? tr??nh b??y qu?ng c??o. Tuy nhi??n, ch??ng t?i kh?ng cung c?p b?t k? th?ng tin c?? nhan n??o cho nh?? qu?ng c??o. C??c nh?? qu?ng c??o bao g?m m?t s? ng??nh c?ng nghi?p, bao g?m s??ng b?c, th??ng nhan v?? d?ch v? du l?ch.

  B??nh quy

  Ch??ng t?i c?? th? ??t v?? truy c?p cookie c?a n?? tr??n m??y t??nh c?a b?n. Cookies ???c th?ng tin ???c t?o b?i m?t trang web v?? ???c l?u tr? tr??n thi?t b? truy c?p c?a b?n (ngh?a l?? m??y t??nh, ?i?n tho?i th?ng minh ho?c m??y t??nh b?ng) b?i tr??nh duy?t web c?a b?n. Ch??ng t?i s? d?ng cookie ?? nh?n ra ho?t ??ng v?? s? th??ch c?a b?n trong khi ?i?u h??ng trang web c?a ch??ng t?i. Ph?n l?n c??c tr??nh duy?t t? ??ng ch?p nh?n cookie; Tuy nhi??n, ng??i d??ng c?? th? qu?n ly cookie trong c??i ??t tr??nh duy?t m?? kh?ng ?nh h??ng ??n kh? n?ng duy?t trang web. Ch??ng t?i c?ng c?? th? s? d?ng cookie ?? x??c ??nh c??c nh?p chu?t tr??n c??c li??n k?t li??n k?t tr??n to??n trang web n??y v?? th?ng qua email qu?ng c??o. Cookie c?a b??n th? ba kh?ng ph?i tuan theo ch??nh s??ch quy?n ri??ng t? n??y.

  Ch??nh s??ch b?o m?t v?? b?o m?t

  Truy c?p v??o th?ng tin c?? nhan c?a b?n nh? ??a ch? IP ???c gi?i h?n cho nhan vi??n qu?n tr? c?a ch??ng t?i y??u c?u truy c?p ?? th?c hi?n c??c nhi?m v? li??n quan ??n c?ng vi?c v??/ho?c cung c?p cho b?n k?t qu? t?t nh?t v?? ch??nh x??c nh?t li??n quan ??n v? tr?? c?a b?n. Ch??ng t?i ??m b?o r?ng th?ng tin c?? nhan c?a b?n ???c b?o v? v?? b?o v? m?t kh?u b?ng c??c bi?n ph??p v?t ly, ?i?n t? v?? th? t?c, ph?? h?p v?i c??c lu?t v?? quy ??nh ti??u chu?n. Ch??ng t?i c?ng s? d?ng m? h??a SSL ?? b?o v? truy?n d? li?u ? m?t s? khu v?c nh?t ??nh.

  C?p nh?t ch??nh s??ch b?o m?t v?? thay ??i

  Ch??ng t?i c?? th? thay ??i ch??nh s??ch quy?n ri??ng t? n??y. Trong tr??ng h?p c?p nh?t quan tr?ng li??n quan tr?c ti?p ??n vi?c x? ly th?ng tin c?? nhan c?a b?n, b?n s? ???c th?ng b??o qua ??a ch? email ?? ??ng ky v??/ho?c th?ng b??o ???c hi?n th? tr??n trang web c?a ch??ng t?i.

  Th?c m?c v?? nh?n x??t

  ??i v?i t?t c? c??c y??u c?u, nh?n x??t, ?? xu?t ho?c ?? y??u c?u x??a th?ng tin c?a b?n kh?i trang web, vui l??ng li??n h? v?i ch??ng t?i n?i ?ay.

  C?p nh?t ng??y 21 th??ng 5 n?m 2018