• cài đặt tiến lên miền nam S??ng b?c ch?i game

  Plank-gaming-software-Review-Image-GCPlank Gaming ???c bi?t ??n v?i ng??nh c?ng tien len mien nam mien phi nghi?p ???nh b?c v??o cu?i n?m 2018 v?i chi?c Puffer ra m?t ra m?t WILD SLOT. L?? m?t c?ng ty d?a tr??n quan h? ??i t??c, nh?? cung c?p c?? tr? s? t?i trung tam c?a b?i c?nh Igaming qu?c t? - ? TA XBIEX ? Malta.??

  ?????c ??ng s??ng l?p b?i Liam Mulvaney, th??ng hi?u n??y t?p h?p m?t nh??m ?? Em> c??c chuy??n gia ng??nh c?ng nghi?p mu?n th??m m?t c??i g?? ??? m?i v??o m?t th? tr??ng ??ng ???c?? Trong l?nh v?c c?nh tranh kh?c li?t, n?? c?? ch?t l??ng v?? t??nh n?ng ??c bi?t kh??c c??c c?ng ty ph?n m?m x?p h?ng cao kh??c kh?ng? Nh?? ph??t tri?n nh?m m?c ???ch ?i ??u trong tr?? ch?i m?i tr?? ch?i, th?ng qua vi?c cung c?p c??c s?n ph?m h?p d?n v?? h?p t??c cho nh?ng t??n tu?i l?n nh?t trong doanh nghi?p.??

  N??i v? quan h? ??i t??c...

  C?ng ty ?? h?p t??c v?i ch??nh v? vua khe ??Microgaming. Ch??ng t?i ?? th?y k?t qu? c?ku casino là gìa s? h?p t??c n??y d??i d?ng khe nang cao c?a H?i V??ng. Microgaming ???c bi?t ??n v?i vi?c thu?? ngo??i danh m?c ??u t? c?a m??nh cho c??c nh?n hi?u th??ch h?p, cho ph??p s? gia t?ng c?a nhi?u h?ng phim nh?. Triple Edge Studios, Crazy Rey Studios v?? Fortune Factory l?? m?t trong nh?ng th??ng hi?u nh? v?y, v?? v?y Gaming Plank ?ang ? trong m?t c?ng ty r?t t?t.

  ???nh gi?? b?ng th??nh c?ng ngay l?p t?c c?a tr?? ch?i ra m?t ??u ti??n ...

  C?? v? nh? studio n??y ?ang di?n ra. M?c d?? c?ng ty ch?a chia s? qu?? nhi?u th?ng tin v? c??c k? ho?ch v?? ch??ng tr??nh ngh? s? trong t??ng lai c?a h?, v?? trang web c?a n?? v?n kh?ng c?? s?n t?i th?i ?i?m vi?t b??i ???nh gi?? n??y, ??ng s??ng l?p v?? CEO c?a n??, Liam Mulvaney, ?? c?ng b? k? ho?ch l?n cho th??ng hi?u t??ng lai trong n?? Ph?ng v?n LCB.??

  Tour du l?ch s?n ph?m

  Bay gi?Th?? Studio ch? c?? 6 tr?? ch?itrong kho v? kh?? c?a n?? ...

  ... Nh?ng theo Mulvaney, c??c k? ho?ch cho n?m 2020 bao g?m ph??t h??nh nhi?u danh hi?u h?n. Khe c?m??l?? tr?? ch?i ???c l?a ch?n v?? s?n ph?m duy nh?t c?a nh?? ph??t tri?n n??y, ng??i ??u t? t?t c? nh?ng n? l?c c?a m??nh ?? l??m cho h? h?p d?n v?? th?? v? cho ng??i ch?i.??

  T?p trung v??o kinh nghi?m c?a ng??i ch?i v?? trong mong mu?n nang cao n??, c??c l?c l??ng s??ng t?o ?ang nh??n v??o c??c tr?? ch?i t? m?t g??c ?? kh??c v?? quan ?i?m c?a ng??i ???nh b??ng. ?i?u n??y m? ra c??c c??nh c?a ?? t?o ra c??c t?a game ??c ??quy?n ph?? h?p v?i s? th??ch c?a m?t ??i t??ng r?ng.??

  Studio c?ng cung c?p c??c tr?? ch?i t??y ch?nh, ri??ng bi?t cho c?? nhan s??ng b?c tr?c tuy?n. C?? ngh?a l?? c??c nh?? khai th??c c?? th? ch?n ch? ??, thi?t k?, to??n h?c v?? c? h?c v?? nh?? ph??t tri?n n??y s? cung c?p c??c v? tr?? m?? ng??i ch?i s? y??u th??ch.??

  H?y xem danh m?c ??u t? c?a nh?? cung c?p:

  • Puffer ?i hoang??
  • ?ng gi?? Noel hoang d?
  • Sao H?i V??ng gia t?ng
  • V?n may c?a fu lu shou
  • S?t Helloween??
  • Geyser phong ph??

  Khe v?? ch? c??c khe c?m

  Hi?n t?i, th??ng hi?u ??t m?t ?i?m n?i b?t v?? t?t c? ch? t?p trung v??o vi?c ch? t?o m??y ???nh b?c. Tuy nhi??n, studio coi c??c s?n ph?m c?a m??nh l?? c?ng c? ?? c??c nh?? khai th??c tham gia v?? gi?i tr?? cho ng??i ch?i. Gi??m ??c ?i?u h??nh c?a n?? r?t t? tin r?ng c?ng ty ???c trang b? r?t t?t ?? ph??t tri?n c??c lo?i tr?? ch?i kh??c n?u y??u c?u tr??nh b??y.??

  ?? tr?? ch?i b??n???i?u ??? mang l?i c??c y?u t? c?a tr?? ch?i khe, ch??ng t?i c?? ???ng ??i ng? v?? c? s? h? t?ng ?? th??ch nghi?? Nh?n x??t Mulvaney trong cu?c ph?ng v?n c?a n??.

  Plank Gaming c?? nh?ng g?? n?? c?n ?? ch?i trong gi?i ??u l?n kh?ng?

  Nh? tr?i nghi?m c?a ng??i s??ng l?p v?? nh??m t?i Plank Gaming, c??c v? tr?? ??u ti??n trong ph?m vi ??u l?? nh?ng tr?? ch?i ch?t l??ng cao. n??n thu h??t m?t lo?t c??c c?u th?.??

  Trong khi studio kh?ng c?? nhi?u b?n ph??t h??nh d??i v??nh ?ai c?a n?? ...

  ? heir ch?t l??ng cao n??i l??n r?t nhi?u v? ti?m n?ng c?a n??. C??c ch? ?? ph? bi?n, h??nh ?nh b?t m?t, ?? h?a tuy?t v?i v?? c??c t??nh n?ng ??c bi?t l?? c??c ??c ?i?m c?a c??c v? tr?? th??ng hi?u l??m cho ch??ng xu?t hi?n tr??n th? tr??ng.

  M?c d?? M?t s? t??nh n?ng r?t ph? bi?n...

  ? ?ch nh? c??c bi?u t??ng hoang d? v?? c??c v??ng quay b? sung, nh??m ph??t tri?n ?s bi?t ch??nh x??c l??m th? n??o ?? th??m c??c v??ng xo?n ??c ???o v?? l??m cho c??c tr?? ch?i h?p d?n h?n. M? r?ng c??c bi?u t??ng v?? th??m ng?u nhi??n hoang d? ch? l?? m?t s? trong s? h?.??

  T??ch h?p d? d??ng v??o tr?c tuy?n v?? s??ng b?c di ??ng, c?ng v?i vi?c t?i nhanh v??o b?t k? thi?t b? n??o l?? l?i th? b? sung c?a c??c s?n ph?m studio. Do kh? n?ng t??ng th??ch v?i m??y t??nh ?? b??n, iPhone, iPad v?? ti?n ??ch Android, c??c khe c?m n??y ch?c ch?n s? h?p d?n ph?m vi ng??i ch?i, v?? h?u h?t nh?ng ng??i ???nh b??ng ?ang chuy?n ??i tr??n c??c n?n t?ng c?? th? cho ph??p vui.

  S??ng b?c tr?c tuy?n cung c?p c??c tr?? ch?i c?a studio n??y

  V?? nh?? ph??t tri?n n??y kh?ng c?? m?t l?ch s? v?? s? hi?n di?n lau d??i trong c?ng ??ng ???nh b?c, n??n c?? th? m?t m?t th?i gian ?? ng??i ch?i c?? th? t??m th?y n?? tr??n nhi?u n?n t?ng tr?c tuy?n. Tuy nhi??n, c?? m?t s? ??t c??c trang web cho ??n nay ?? ??p d?ng c??c tr?? ch?i khe n??y v??o ?? ngh? c?a h?.

  B?i v?? t?t c? ch??ng ??u l?? trung tam ch?i game ???c ???nh gi?? t?t, c?? th? l?? h?ng phim c?? ch?n l?c v? c??c nh?? khai th??c s? hi?n th? c??c s?n ph?m c?a m??nh. N?u ??? l?? tr??ng h?p, ?ay l?? m?t quy?t ??nh r?t kh?n ngoan v?? kh?ng c?? c?ng ty n??o mu?n li??n quan ??n m? ??m ho?c N?n t?ng danh s??ch ?en, ??c bi?t l?? c??c th??ng hi?u tr? v?n ph?i t?o d?ng t??n tu?i cho m??nh.??

  M?t s? trang web m?? b?n c?? th? th? c??c tr?? ch?i c?a nh?? cung c?p n??y l??:

  Tham gia gia ???nh Netent

  Tham gia v??o m?t quan h? ??i t??c chi?n l??c m?i v?i Games Inc ?? c?? Brig Studio n??y g?n h?n ?? c?? n?i dung c?a n?? tr??n N?n t?ng m?ng. Theo th?a thu?n h?p t??c, Games Inc ?? c?? quy?n truy c?p v??o danh m?c ??u t? c?a studio, bao g?m c??c tr?? ch?i ???nh ???m Puffer Goes Wild v?? Neptune Rising, cung c?p c??c s?n ph?m plank ?s ?s cho kh??n gi? r?ng h?n nhi?u.

  Studio ?? ??t ???c nhi?u c? h?i h?n ?? m? r?ng ph?m vi c?a m??nh khi Netent Connect th?ng b??o r?ng h? s? t??ch h?p ba nh?? cung c?p tr?? ch?i m?i - Games Inc nh? m?t trong s? ???. S? t??ch h?p n??y kh?ng ch? ???c c?p quy?n truy c?p v??o Netent v??o n?i dung ??c quy?n c?a th??ng hi?u, m?? c??n cho m?t s? studio tr?? ch?i s?p t?i, bao g?m c? tr?? ch?i plank.??

  Suy ngh? cu?i c??ng

  Nh?? cung c?p n??y v?n c??n xanh t?i khu v?c ???nh b?c, nh?ng v?i t?t c? c??c c?ng c? ph?? h?p ?? n? r? th??nh m?t trong nh?ng nh?? ph??t tri?n h??ng ??u. Danh m?c ??u t? c?a n?? c?? th? khi??m t?n, nh?ng n?? ?? t?o ra s? b??ng n? th?c s? gi?a c??c c?u th? v?? tr? th??nh m?t th??nh c?ng ch? sau m?t ???m.

  M?t kh??c...

  ? ?t l?? m?t ch??t tranh c?i t?i sao th??ng hi?u kh?ng t?o ra trang web c?a m??nh v?? ho?t ??ng tr??c khi tr??nh b??y c?ng vi?c c?a m??nh cho th? tr??ng. Kh?ng ph?i l?? m?t ??ng th??i r?t chuy??n nghi?p, nh?ng c?? v? nh? n?? kh?ng quan tam ??n nh?ng t??n tu?i l?n trong ng??nh, nh?ng ng??i r?t mu?n h?p t??c v?i h?ng phim.??

  Th?i gian s? cho bi?t n?u ch?i game Plank s? v??t l??n tr??n ??i th?. N?u n?? gi? cho l?i ch?i ch?t l??ng cao v?? th?? v? c?a c??c v? tr?? ??u ti??n c?a n??, n?? c?? th? tr? th??nh m?t trong nh?ng ng?i sao s??ng nh?t tr??n b?u tr?i ???nh b?c. Ch??ng t?i mong mu?n ???c xem nh?ng g?? t??ng lai mang l?i cho c?ng ty s??ng t?o n??y v?? c??c b?n ph??t h??nh m?i c?a n??.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5