• code game bài S??ng b?c Kalamba

  S? tham gia c?a ng??i ch?i v?i c??c tr?? ch?i c?? s?n trong c??c s??ng b?c tr?c tuy?n, ??c bi?t l?? khe tr?c tuy?n, l?? v? c??ng quan tr?ng ??i v?i s? th??nh c?ng c?a m?t c?ng ty ph?n m?m. Ch??ng t?i ph?i gi? ??nh r?ng ?ay l?? ly do t?i sao Kalamba Games ?? bi?n n?? th??nh trung tam c?a chi?n l??c ph??t tri?n c?a h? v?? th?t kh?? ?? tranh lu?n v?i ch?t l??ng c?a k?t qu?.

  C?ng ty n??y c?? v?n ph??ng t?i Malta v?? Ba Lan, v?? h? ???c th??nh l?p l?n ??u ti??n v??o n?m 2016. Trong th?i gian h? m? c?a kinh doanh, h? ?? ph??t tri?n m?t danh m?c ??u t? t??ng ??i nh? nh?ng c?c k? v?ng ch?c trong khi ??y phong b?? l??n ph??a sau.

  HTML5-Focus ?? t?ng kh? n?ng t??ng th??ch

  V? m?t k? thu?t c?a m?i th?, t?t c? c??c ti??u ?? v?? ph?n m?m c?a h? ???c ph??t tri?n trong HTML5. ?ay l?? pokemon thẻ bài m?t ph?n quan tr?ng trong chi?n l??c c?? t? duy ti?n b? c?a h?, khi?n h? v??t l??n tr??c c??c c?ng ty v?n ?ang ph??t tri?n trong Adobe Flash v?? Flash ?ang b? lo?i b? trong khi HTML5 cho ph??p s? d?ng t?t h?n t??i nguy??n thi?t b?. ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?n c?? th? s? d?ng n?n t?ng HTML5 ?? t?o ra c??c tr?? ch?i kh?ng ch? linh ho?t h?n tr??n nhi?u thi?t b? m?? c??n ho?t ??ng t?t h?n v?i c??ng m?t l??ng t??i nguy??n h? th?ng khi so s??nh v?i Flash.

  ?i?u m?? m?t t?p trung HTML5 c?ng cho ph??p ??t th?i gian h?n ?? ph??t tri?n nhi?u phi??n b?n c?a c??ng m?t tr?? ch?i. Ti??u ?? HTML5 t??ng t? c?? th? ch?y tr??n c? m??y t??nh ?? b??n v?? thi?t b? di ??ng v?? c??ch thi?t l?p quy m? v?? ?i?u khi?n tr?? ch?i v?? ?i?u ??? c?? ngh?a l?? nhi?u th?i gian h?n ?? t?ng ch?t l??ng cung c?p c?a h? v?? s? ?a d?ng c?a c??c tr?? ch?i m?? h? c?? s?n n??i chung .

  V? ??i c?a h?

  ??i ng? cho c??c tr?? ch?i Kalamba bao g?m t?t c? m?i th? t? c??c ngh? s? ??n c??c nh?? ph??t tri?n c?? r?t nhi?u kinh nghi?m v?? t?m nh??n g?n k?t cho c??c lo?i s?n ph?m h? mu?n ??a ra ngo??i ???. ?i?u c?n hi?u v? m?t nh??m nh? th? n??y l?? s? l?nh ??o ph?i v?ng ch?c c?ng nh? m?i th? ?? ?i theo c??ng m?t h??ng, v?? ??? ch??nh x??c l?? nh?ng g?? h? ?? ?i?u h??nh ch??ng tr??nh k? t? khi ng??i s??ng l?p c?ng l?? CEO.

  Ch?t l??ng c?a c??c tr?? ch?i m?? nh?? ph??t tri?n n??y ??a ra l?? k?t qu? tr?c ti?p c?a ch?t l??ng c?a nh?ng ng??i ? ??? k?t h?p v?i t?m nh??n ??t s? tham gia c?a ng??i ch?i v?i c??c ti??u ?? c?a h? tr??n t?t c?, ?i?u n??y h?i kh??c v?i c??ch ti?p c?n m?? nhi?u nh?? ph??t tri?n c?? 'S? t?p trung v??o c??c s? li?u kh??c nh? tr?? ch?i c?a h? tr?ng t?t ho?c ???ng g??i nhi?u t??nh n?ng h?n v??o m?t tr?? ch?i so v?i nh?ng ng??i kh??c.

  T?ng quan

  V?i c??c tr?? ch?i Kalamba, ng??i ch?i s? lu?n ch?c ch?n s? c?? ???c c??c t?a game ch?t l??ng cao ?? ch?n. Trong khi H? t?p trung ch? y?u v??o c??c khe, c??c ti??u ?? c?a h? c?? th? ???c t??m th?y trong c??c s??ng b?c c??ng v?i nhi?u th? lo?i tr?? ch?i kh??c nhau t? nhi?u nh?? ph??t tri?n kh??c nhau. H? th??ch ? tr??n lo?i san kh?u l?n n??y b?i v?? n?? cho ph??p h? ???c so s??nh v?i nh?ng ng??i gi?i nh?t trong ng??nh, v?? ?ay l?? lo?i c?nh tranh mang ??n nh?ng ?i?u t?t nh?t cho m?i ng??i.

  Th?ng tin kh??c

  Trang ch? Tr?? ch?i Kalamba ch??nh th?c

  Email ch??nh th?c c?a Kalmaba Games: Joinus@kalambagames.com

  Trang Facebook ch??nh th?c c?a tr?? ch?i Kalamba

  Tr?? ch?i Kalamba ch??nh th?c K??nh YouTube

  0/5