• danh bai 789 Bang Bang Games S??ng b?c

  Bang-Bang-Software-h??nh ?nhS??ng t?o b?t ??u v?i m?t ti?ng n??

  C?? v? nh? s? c?nh tranh m?nh m? trong ng??nh c?ng nghi?p s??ng b?c tr?c tuy?n ch? ??n gi?n l?? kh?ng c?? ch? cho ng??i m?i ??n, nh?ng nh?ng ng??i m?i tham gia xu?t hi?n r?t ??u ??n. H?n n?a, nhi?u ng??i trong s? h? qu?n ly ?? l??m kinh ng?c kh??n gi? ???nh b?c ???i h?i kh?? kh?? kh?n v?i c??ch ti?p c?n th?c s? nguy??n b?n c?a h? ??i v?i kh??i ni?m gi?i tr??.

  Bang Bang Games...

  ... ch? l?? lo?i c?ng ty: v?i c??c k? ho?ch ??y tham v?ng, r?t nhi?u y t??ng s??ng t?o, v??, nh? s? h? tr? c?a YG Masters, nh?ng c??ch ???c ???nh gi?? cao ?? ??t ???c m?c ti??u c?a h? v?? ??a ra c??c s?n ph?m cu?i c??ng.

  ?? t?o ra m?t tr?? ch?i s??ng b?c h??ng ??u ch? l?? m?t n?a cau chuy?n, n?a c??n l?i l?? mang n?? ??n ng??i ch?i, th??ng l?? m?t con ???ng kh?? kh?n cho tr? v?? ch?a ???c bi?t ??n trong c??c studio c?ng c?ng n??i chung. ??? l?? n?i m?? quan h? ??i t??c chi?n l??c ??n ?? gi??p c??c ??i t??i n?ng v??t qua c??c r??o c?n v?? t?c ngh?n c?a th? tr??ng c?c k? c?nh tranh.

  L?? m?t ph?n c?a Bang Bang Games c?a Danh m?c Masters Yggdrasil?

  Ra m?t v??o th??ng 3 n?m 2018, YG Masters l?? n?n t?ng b??n m?, ch? m?i, cung c?p Yggdrasil??Curating n?i dung t? th? gi?i studio tr?? ch?i ??c l?p h??ng ??u. Ngay t? ??u, s??ng ki?n ??quan tr?ng n??y ?? cung c?p quy?n truy c?p v??o s?c m?nh v?? t??nh linh ho?t c?a Boost ?? c?ng nh? m?ng l??i phan ph?i to??n c?u c?a yggdrasil.

  V??o th??ng 6 n?m 2020 ...

  ... Bang Bang Games Tham gia d? ??n??C?? ???c quy?n truy c?p v??o Gati ?? M?t b? c?ng c? ph??t tri?n s?n s??ng, s?n s??ng quy ??nh ???c thi?t k? b?i ng??i kh?ng l? ch?i game c?? tr? s? t?i Stockholm.

  Trong s? nh?ng th? kh??c, Gati cho ph??p c??c h?ng phim v?? c??c nh?? ph??t tri?n tr?? ch?i t?n d?ng m?t gi?i ph??p c?ng ngh? ti??u chu?n h??a, cho ph??p h? thi?t k? v?? phan ph?i c??c s?n ph?m ch?t l??ng cao ? b?t k? ph?n n??o tr??n to??n c?u. C??c th??ng hi?u kh??c tr??c ??? ?? quy?t ??nh ??y nhanh vi?c m? r?ng to??n c?u c?a h? th?ng qua c??c b?c th?y YG l?? ???n ph??a B?c, Gamevy, DreamTech Gaming, Skyrocket Entertainment, REPLEX Gaming, Ph??ng th?? nghi?m th?c s?, ?? tr??ch d?n m?t v??i.

  Nh?ng ng??i ham m? l?n c?a Yggdrasil trong nhi?u n?m, Frank McPolin, gi??m ??c ?i?u h??nh c?a Bang Bang Games, v?? phi h??nh ?o??n c?a anh ta kh?ng nghi ng? g??, h? c?? th? mang l?i m?t c??i g?? ??? kh??c bi?t cho m?ng l??i phan ph?i YG. Kh?ng c?n ph?i n??i, h? kh?ng th? ch? ??i ?? cho th? gi?i th?y ??a con tinh th?n ??u ti??n c?a h? - Ph?n n? c?a c??c v? th?n, m?t khe HTML5 ???c t?ng c??ng v?i b? c?c cu?n h??nh kim t? th??p ??c ???o v?? c??c lo?t c??c v??ng quay mi?n ph??.

  Gi??u kinh nghi?m

  N??i v? ??ng l?c ??ng sau nh?? s?n xu?t tr?? ch?i thu?c s? h?u t? nhan n??y, c?n ph?i ?? c?p ??n m?t kinh nghi?m l?n m?? m?i th??nh vi??n trong nh??m s? h?u.

  Frank McPolin, m?t nh?? ph??t tri?n c?? tay ngh? cao, ?? ch?u tr??ch nhi?m v? m?t lo?t c??c d? ??n s??ng t?o trong s? nghi?p lau d??i c?a m??nh, t? vi?c thi?t k? l?i ?ng d?ng Flash Bet-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Play c?a Ladbrokes v?i t? c??ch l?? m?t k? s? ph?n m?m cao c?p t?i BBC . Tr??c khi th??nh l?p Bang Bang Games, ?ng l?? gi??m ??c s?n ph?m t?i Endemol Shine Gaming v?i tr??ch nhi?m ch??nh ?? xay d?ng v?? qu?n ly t?ng tr??ng t? studio tr?? ch?i n?i b? c?a c?ng ty.

  ??n l??t anh ?y, Michael Manto, m?t nh?? thi?t k? tr?? ch?i BBG c?? chuy??n ng??nh To??n h?c v?? Khoa h?c M??y t??nh t? ??i h?c Adelaide. Th?ng tin c?a anh ?y bao g?m c??c c?ng vi?c t?i c??c t? ch?c ch?i game n?i ti?ng nh? Quy t?c??V?? Bally. C?? tr?i nghi?m ??u ti??n phong ph?? v?i c??c b?n ph??t h??nh s?n ph?m ?a n?n t?ng ? ??c, Hoa K?, v?? Chau ?u, anh ?y d??nh ri??ng ?? t?o ra c??c tr?? ch?i v?? tr?? ch?i tr??n b??n t?t nh?t, ??? l?? nh?ng ng??i ch?i kh?ng th? ch?i c?i ??

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5