• game bài 3c Ninja Magic

  4.2/5
  • 4.2/5 LCB.org
  • Ph?n m?m

   Microgaming
  • Lo?i h??nh

   Video Slots
  • Cu?n:

   5
  • ???ng l??ng:

   40
  • Ph?n tr?m xu?t chi:

  Logo s??ng b?c Andromeda
  S??ng b?c Andromeda

  ??ng ky ti?n th??ng - ti?n ?i?n t?

  L??n t?i 225% ??/Span>
  + 50 s??ng b?c quay
  ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

  Ninjas ?? l?? m?t ?i?u kh?? l?n trong x? h?i ph??ng Tay trong m?t th?i gian v? c??c cau chuy?n, phim ?nh, ch??ng tr??nh truy?n h??nh, tr?? ch?i video v?? c??c h??nh th?c truy?n th?ng kh??c. Nh?ng m??y bay chi?n ??u b?? ?n v?? nguy hi?m n??y ?? th?c s? khai th??c m?t th? g?? ??? cho ch??ng ta t?o ra r?t nhi?u s? ph?n kh??ch, v?? Ninja Magic l?? n? l?c c?a Microgaming trong vi?c ??a c??c m??y bay chi?n ??u n??y ??n cu?n phim ?? c?? c? h?i gi??nh ???c m?t s? kho?n thanh to??n kh?? l?n. ?? h?a r?t m?nh v?? am nh?c r?t ch?c ch?n trong tr?? ch?i n??y v?? b?n s? c?? c? h?i gi??nh ???c m?t s? gi?i th??ng t?t nguy hi?m.

  ??nh d?ng tr?? ch?i

  Microgaming ?? kh?i h??nh t? chu?n m?c m?t c??ch tinh t? v?i tr?? ch?i n??y. N?? s? d?ng n?m cu?n, ba h??ng v?? 40 ???ng l??ng. ?i?u h?i k? l? v? ?i?u n??y l?? c??c khe video 40 payline th??ng c?? n?m cu?n v?? b?n h??ng, v?? v?y ch??ng ?? nh?n ???c m?t ch??t kh?ng ?i?n h??nh. K??ch th??c BET c?ng kh?? linh ho?t trong tr?? ch?i n??y v?? b?n c?? th? b?t ??u ch? v?i 0,40 ?? la m?i l?n quay. B?n c?? r?t nhi?u t??y ch?n theo s? l??ng ??ng ti?n tr??n m?i ???ng thanh to??n v?? k??ch th??c c?a ti?n xu ?? ch?n k??ch th??c ??t c??c ph?? h?p cho m?i l?n quay cho d?? b?n c?? tho?i m??i.

  Ninja Spin mi?n ph??

  T??nh n?ng ch??nh c?a c??i n??y khe tr?c tuy?n l?? t??nh n?ng spins mi?n ph??. Nh?n ba ho?c nhi?u bi?u t??ng phan t??n ?? k??ch ho?t t??nh n?ng n??y. B?n s? b?t ??u v?i m?t v??ng quay mi?n ph?? v?? h? s? nhan 1x v?i ba phan t??n, hai v??ng quay mi?n ph?? v?? h? s? nhan 2x v?i b?n v?? ba v??ng quay mi?n ph?? v?i s? nhan 3x cho n?m. T? ???, b?n c?? c? h?i t?ng s? l??ng v??ng quay mi?n ph?? ho?c k??ch th??c c?a s? nhan c?a b?n v?? n?? c?? th? l??n t?i 40 v??ng quay mi?n ph?? v?i s? nhan v?i t?c ?? 8 l?n ???ng kinh ng?c. ?i?u n??y r? r??ng mang l?i cho b?n c? h?i cho c??c kho?n thanh to??n l?n ?n t??ng.

  Thanh to??n h??ng ??u

  C??c kho?n thanh to??n trong tr?? ch?i n??y ???c chia t? l? theo k??ch th??c ??t c??c c?a b?n. Ch??ng t?i s? gi? ??nh quy m? ??t c??c l?? $ 1,20 cho c??c kho?n thanh to??n n??y. Bi?u t??ng hoang d? xu?t hi?n tr??n t?t c? n?m cu?n, v?? n?? s? cung c?p cho b?n m?t gi?? tr? $ 360 cho n?m lo?i. B?n c?ng c?? th? gi??nh chi?n th?ng ch? v?i hai, ?i?u n??y cho vay v?i t? l? ??t cao h?n m?c trung b??nh, ??c bi?t l?? v?i r?t nhi?u kho?n thanh to??n. Phan t??n l?? m?t v?c, v?? n?? tr? 120 ?? la cho n?m lo?i. B?n c?? th? gi??nh chi?n th?ng v?i ba ho?c nhi?u h?n.

  Ninja in White s? tr? cho b?n 60 ?? la cho n?m lo?i v?? b?n c?ng s? c?? th? nh?n ???c 45 ?? la cho n?m ninja m??u ?en. Wasp v?i ng?n l?a mang l?i cho b?n m?t chi?n th?ng tr? gi?? 30 ?? la khi b?n nh?n ???c n?m chi?c tr??n m?t ???ng thanh to??n ???c k??ch ho?t v?? n?m con nh?n v?i Ninja Star tr? 22,50 ?? la. M?i bi?u t??ng n??y ???c gh??p ??i d?a tr??n m? t??p c?a hai ninja, v?? ??? l?? m?t c??ch th?? v? ?? k?t h?p nhi?u bi?u t??ng v??o tr?? ch?i.

  Chi?n th?ng c?p th?p

  Ng??i ch?i c?ng c?? c? h?i cho c??c chi?n th?ng nh? h?n v?i n?m bi?u t??ng x?p h?ng. B?n c?? th? ch?n n?m bi?u t??ng m??u ?? ?? ki?m ???c 7,50 ?? la. Chi?n th?ng 6,00 ?? la c?ng c?? s?n cho n?m trong s? Orange K v?? b?n s? nh?n ???c 4,50 ?? la khi b?n gi??nh chi?n th?ng v?i n?m chi?c Q m??u v??ng tr??n ???ng thanh to??n ???c k??ch ho?t. N?m trong s? J m??u xanh l?? cay tr??n m?t ???ng thanh to??n nh?n ???c 3,75 ?? la v?? kho?n thanh to??n 3,00 ?? la l?? c?a b?n khi b?n ch?n n?m trong s? c??c bi?u t??ng m??u xanh 10. . ?i?u n??y kh?ng ?i?n h??nh so v?i nh?ng g?? nhi?u ng??i Microgaming ch?y b?ng n?ng l??ng C??c ti??u ?? l??m khi c?? v? nh? ch??ng ch? b? n??m v??o m?? kh?ng ngh? nhi?u v? c??ch ch??ng ph?? h?p v?i ph?n c??n l?i c?a tr?? ch?i.

  Suy ngh? c?a ch??ng t?i

  Ninja Magic l?? m?t tr?? ch?i mang ??n tr?? ch?i kh?? t?t v?? ch? ?? k?t h?p v?i nhau, nh?ng n?? kh?ng th?c s? c?? nhi?u ?i?u ?? l??m cho n?? n?i b?t nh? v?y t? c??c t?a game t??ng t? kh??c. M?c d?? n?? v?n cao h?n m?c trung b??nh c?a to??n b? ng??nh c?ng nghi?p, nh?ng ?i?m m?u ch?t l?? c?ng ty ??c bi?t n??y c?? th??i quen t?p trung v??o s? l??ng h?n ch?t l??ng. Tr?? ch?i n??y l?? ?? n??i chung, nh?ng ch??ng t?i mu?n th?y m?t c??i g?? ??? ?? l??m cho tr?? ch?i n??y kh??c bi?t h?n so v?i c??c tr?? ch?i kh??c m?? h? ?? t?o ra c?? ??nh d?ng, t??nh n?ng v?? tr?? ch?i t??ng t?.

  S??ng b?c ???c x?p h?ng h??ng ??u ?? ch?i ninja ma thu?t

   • S??ng b?c Andromeda
   • L??n t?i 225% ??/Span> + 50 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

   • X?p h?ng

     LCB.org
     2.1/5
     gameandcasino.com
     2.0/5
     TRUNG B??NH
     2.1/5
     2.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i

  TR?? CH?I MI?N PH??

  Ninjamagic