• game bài hay Manhattan ?i hoang

  3.4/5
  • 3.4/5 LCB.org
  • 3.8/5 S??ng b?c.com
  • 3.0/5 gameandcasino.com
  Ch?i tr?? ch?i mi?n ph??
  • Ph?n m?m

   Nolimitcity
  • Lo?i h??nh

   Video Slots
  • Cu?n:

   5
  • ???ng l??ng:

   243
  • Ph?n tr?m xu?t chi:

   96.16

  Gi?i thi?u

  C??i ti??u ?? ?? n??i l??n y c?n n??i:

  Manhattan Wild ???c ??t ? New York, Big Apple, Th??nh ph? c?a nh?ng gi?c m?, th??nh ph? kh?ng bao gi? ng?.??

  Gi?c m? c?? th??nh hi?n th?c kh?ng? C?? ?s lu?n lu?n hy v?ng!

  Th??nh ph? Nolimit, m?t nh?? ph??t tri?n t?p trung v??o s? s??ng t?o v?? t?n h??ng, g?i l??n cu?c s?ng b??ng b?y c?a Manhattan trong n?a ??u th? k? 20. ??? l?? m?t s? th?i gian th?? v?, v?? ho??n h?o cho m?t thi?t l?p ch?i tr?? ch?i n?u b?n h?i ch??ng t?i!??

  Ch? ?? khe hoang d? Manhattan

  Ph?n ph? bi?n nh?t c?a th??nh ph? New York l?? Manhattan. D??i ?ay l?? m?t n?i ng?ng cu?ng, c??c s? ki?n sang tr?ng v?? c??c t??a nh?? ??p h?p d?n kh??ch du l?ch. Kh?ng c?? g?? l? khi t?i sao ?? th? n??y l?? m?t ch? ?? c?a m?t s? phi??n b?n.

  Hai nhan v?t, Bugsy v?? Betty s? tham gia c??ng b?n t?i m?t b?a ti?c quy?n r?. U?ng r??u sam banh, khi??u v? v?? h??t ??/P>

  ... h? s? cho b?n th?y TH? N??O ?? t?n d?ng t?i ?a tr?? ch?i n??y!

  B?i c?nh ch?a ??y c??c t??a nh?? ch?c tr?i. Hai t??a nh?? th?ng tr? tr??n m??n h??nh l?? t??a nh?? c?a Empire State ? b??n tr??i v?? t??a nh?? Chrysler ? ph??a b??n ph?i.??

  Tr??n b?ng thanh to??n, c?? 13 bi?u t??ng. M?t s? trong s? ch??ng l?? truy?n th?ng, ch?ng h?n nh? A, K, J, Q v?? 10. C??c bi?u t??ng kh??c ph?? h?p h?n v?i ch? ?? v?? thi?t k? c?a ch??ng ph?n ??nh t??nh c?m c?a th?i ??i kh?? trung th?c.??

  Ni?m vui th?c s? ??n t? s? hoang d?, Betty v?? Bugsy, v?i kho?n thanh to??n cao nh?t l?? 5 tr??n m?t d??ng. Hoang d? c?? th? thay th? b?t k? bi?u t??ng n??o kh??c, t?t c? ??u ngo?i tr? s? phan t??n v?? ???c t??nh l?? m?t trong nh?ng H?u h?t c??c t??nh n?ng ???c th??m mu?n trong c??c m??y quay hi?n ??i.

  C??c bi?u t??ng ??t tr? ti?n l??: micro, xe h?i, chai r??u sam banh v?? hoa tai m??u xanh.

  C??c t??y ch?n c?? c??c hoang d? Manhattan v?? c??c ch?c n?ng kh??c

  Manhattan Wild l?? 5 cu?n v?? 3 khe video v?i 243 c??ch ?? gi??nh chi?n th?ng. V?i r?t nhi?u k?t h?p chi?n th?ng, danh hi?u n??y cung c?p cho ng??i ch?i m?t c??ch gi?i tr?? tuy?t v?i.

  Tr??c khi b?n b?t ??u tr?? ch?i, b?n c?n ch?n ??t c??c c?a m??nh. Ph?m vi c?? c??c ?i t? ? ?10 ??n 00?

  M?t l?a ch?n kh??c c?? th? r?t h?u ??ch cho ng??i ch?i l?? autoplay. B?n c?? th? ch?n s? l??ng v??ng ?? ph??t t? ??ng v?? cung c?p cho ng??n tay c?a b?n m?t s? ph?n c??n l?i r?t c?n thi?t.

  Manhattan hoang d? ??c bi?t

  Trong su?t tr?? ch?i, 4 t??nh n?ng c?? th? xu?t hi?n:??

  • V??ng quay mi?n ph?? Manhattan,??
  • Bugsy ?i hoang d?,??
  • Betty ?i hoang d? v????
  • ??ng hoang d? respin.??

  C??c v??ng quay mi?n ph?? c?a Manhattan s? ???c k??ch ho?t khi ??t nh?t 3 phan t??n xu?t hi?n tr??n Paytable. V?i m?i v??ng quay, c?? m?t c? h?i cho c??c ph?n th??ng Bugsy v?? Betty ?? k??ch ho?t. Khi ?i?u n??y x?y ra ??/P>

  ... Hai nhan v?t s? ??i m??u th??nh v??ng.??

  B?a ti?c xa hoa n??y cung c?p M?t t??nh n?ng n?a!

  Wild Party respin s? ???c b?t ??u khi Bugsy v?? Betty xu?t hi?n x?p ch?ng l??n nhau tr??n m??n h??nh. Hai bi?u t??ng n??y mang l?i m?t s? t??ng ph?n cho ng??i ch?i, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? m?t c? h?i kh??c trong m?t combo chi?n th?ng.

  S? k?t lu?n

  H?y xem: M?t ch? ?? theo phong c??ch retro, n?n t?ng ???ng y??u v?i thi?t k? nh?p vai, r?t nhi?u h??nh ??ng hoang d? v?? c??c v??ng b? sung ?? kh?i ??ng. Nghe c?? v? vui!

  TR?? CH?I MI?N PH??