• game choáng club Caribbean Stud Poker

  3.7/5
  • 3.4/5 LCB.org
  • 3.7/5 S??ng b?c.com
  • 4.0/5 gameandcasino.com
  Ch?i tr?? ch?i mi?n ph??
  • Ph?n m?m

   Ch?i game th?i gian th?c
  • Lo?i h??nh

   S??ng b?c
  Bovada
  S??ng b?c Bovada

  ??ng ky ti?n th??ng

  100% l??n ??n $ 1000
  ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. M? ti?n th??ng m?i c?? th? ???c ??i l??n t?i ba (3) l?n cho m?i ng??i ch?i. Craps kh?ng ???c t??nh v??o vi?c ???p ?ng c??c y??u c?u t??i ??u t? ?? r??t ti?n. ???ng g??p tr?? ch?i: Pai Gow, Tricard Poker, Let 'Em Ride, Caribbean Poker (All) 20%, Video Poker (t?t c? c??c lo?i), Blackjack (tr? khi c?? quy ??nh kh??c), Blackjack c? ?i?n, Baccarat 10%. Boong ??n, boong ??n c? ?i?n & b?y b?y k??p, roulette 5%.

  Caribbean Stud Poker r?t gi?ng v?i poker stud n?m th? truy?n th?ng, ngo?i tr? vi?c n?? ???c ch?i v?i ng?i nh?? thay v?? nh?ng ng??i ch?i kh??c.

  N??i c??ch kh??c, n?u tr?? ch?i poker c?a b?n b? ?nh h??ng b?i v?? b?n c?? th? v? t?i v? ho?c l?a d?i ??i th? c?a m??nh, th?? b??i x?? ph?? Stud Caribbean l?? tr?? ch?i c?a b?n.

  Caribbean Stud Poker ???nh c??c v?? thanh to??n.

  C??c b?ng t?i thi?u l?? 1 t??n d?ng; T?i ?a l?? t? 100-500 t??n d?ng, t??y thu?c v??o v? tr?? v?? c??ch b?n ch?i. ??t c??c ante (ban ??u) ?? b?t ??u tr?? ch?i.

  S? ti?n c?a chi?n th?ng ph? thu?c v??o s? ti?n ??t c??c. C??c kho?n thanh to??n b?t ??u v?i m?t chi?n th?ng th? cao (1: 1) v?? ??ng ??u b?ng m?t c?? tu?n ra ho??ng gia, trong ??? tr? ti?n 200: 1.

  C?ng quan tr?ng c?n l?u y l?? th?c t? l?? kho?n thanh to??n t?i ?a cho tr?? ch?i Poker Stud Caribbean l?? 50.000 ?? la.

  C??ch ch?i b??i x?? ph?? Stud Caribbean c?a RTG.

  Tr?? ch?i RTG Caribbean Stud Poker li??n quan ??n ng??i ch?i nh?n ???c n?m th? ??p m?t. C??c ??i ly c?ng ???c x? ly n?m th?, nh?ng v?i b?n th? ???c hi?n th? ??p m?t.

  M?c ti??u c?a b??i x?? ph?? Stud Caribbean l?? ??t ???c m?t tay poker c?? gi?? tr? cao h?n.

  ?? ?? ?i?u ki?n, c??c ??i ly ph?i c?? ??t nh?t l?? m?t ace v?? m?t v? vua ho?c m?t c?p ho?c t?t h?n:

  • N?u ??i ly kh?ng ?? ?i?u ki?n, b?n s? gi??nh ???c ti?n th?m ch??.
  • N?u c??c ??i ly kh?ng ?? ?i?u ki?n, th?? tr?? ch?i ?? b?t v?? c?? th? l?? chi?n th?ng t?t nh?t.
  • M?i quan h? ???c quy?t ??nh b?ng th? cao.

  C??c t??nh n?ng ??c bi?t trong b??i x?? ph?? Stud Caribbean.

  Tr?? ch?i Poker Stud RTG Caribbean n??y c?? m?t gi?i ??c ??c ti?n b? c?? s?n cho b?n khi b?n cung c?p ??t c??c b? sung t?i th?i ?i?m ??t c??c ban ??u c?a b?n (khe ti?n xu s? s??ng l??n khi gi?i ??c ??c).

  Vi?c thanh to??n cho gi?i ??c ??c s? ph? thu?c v??o th? h?ng c?a tay poker c?a b?n, t? 75 ?? la cho m?t c?? tu?n ra ??n 100% gi?i ??c ??c cho m?t c?? tu?n ra ho??ng gia.

  Ch?i b??i x?? ph?? Stud Caribbean tr?c tuy?n v?? th??m m?t ch??t s? tinh t? v??o tr?? ch?i stud n?m th? c?a b?n!

  S??ng b?c ???c ???nh gi?? h??ng ??u ?? ch?i b??i x?? ph?? Stud Caribbean

   • Slots.lv
   • 200% l??n ??n $ 1000
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Ch??ng tr??nh khuy?n m?i bao g?m m?t (1) ph?n th??ng ph?? h?p 200% l??n t?i $ 1000 v?? t??m (8) ph?n th??ng ph?? h?p 100% l??n t?i $ 500 m?i l?n, ???c s? d?ng ?? ch?i tr?? ch?i khe, keno v?? c??o. Blackjack, craps, roulette 5%.

   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.4/5
     S??ng b?c.com
     3.5/5
     gameandcasino.com
     4.6/5
     TRUNG B??NH
     4.2/5
     4.2/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
   • V?n gi?i ??c ??c
   • 100% l??n ??n $ 1000 + 100 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. C?ng v?i 100 v??ng quay mi?n ph?? tr??n Achilles. Ti?n g?i t?i thi?u: $ 25.

   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.4/5
     S??ng b?c.com
     3.7/5
     gameandcasino.com
     4.3/5
     TRUNG B??NH
     4.1/5
     4.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
   • Grande Vegas
   • 150% l??n ??n $ 300
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Ti?n g?i t?i thi?u: $ 20. Max ??t c??c: $ 10.

   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.4/5
     S??ng b?c.com
     3.5/5
     gameandcasino.com
     4.1/5
     TRUNG B??NH
     4.0/5
     4.0/5
  • Th?ng tin???nh gi?? di ??ng Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
   • S??ng b?c Bovada
   • 100% l??n ??n $ 1000
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. M? ti?n th??ng m?i c?? th? ???c ??i l??n t?i ba (3) l?n cho m?i ng??i ch?i. Craps kh?ng ???c t??nh v??o vi?c ???p ?ng c??c y??u c?u t??i ??u t? ?? r??t ti?n. ???ng g??p tr?? ch?i: Pai Gow, Tricard Poker, Let 'Em Ride, Caribbean Poker (All) 20%, Video Poker (t?t c? c??c lo?i), Blackjack (tr? khi c?? quy ??nh kh??c), Blackjack c? ?i?n, Baccarat 10%. Boong ??n, boong ??n c? ?i?n & b?y b?y k??p, roulette 5%.

   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.5/5
     S??ng b?c.com
     3.4/5
     gameandcasino.com
     3.8/5
     TRUNG B??NH
     3.9/5
     3.9/5
  • Th?ng tin???nh gi?? di ??ng Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
  • M?m m?i
  • Gi?? tr?
  • Chi?n th?ng trung b??nh
  • Chi?n th?ng l?n nh?t
  • Won cu?i c??ng
  • Ch?i game th?i gian th?c
  • $ 90,443
  • $ 264,027
  • $ 50,7051 tu?n tr??c
  • Ch?i game th?i gian th?c
  • $ 72,607
  • $ 202,439
  • $ 121,5604 tu?n tr??c
  • Ch?i game th?i gian th?c
  • $ 63,496
  • $ 119,539
  • $ 119,5393 tu?n tr??c

  TR?? CH?I MI?N PH??