• go88 2020 S??ng b?c Eurostar Studios

  Eurostar_studios_software_page_gcKh?ng ch? m?t studio tr?? ch?i kh??c ?? ??? l?? c??ch Jerry Seelig v?? Tara Townsend gi?i thi?u tr?? tu? c?a h?, v?? kh?ng nghi ng? g??, ?ay l?? nh?ng t? m?? ng??i ch?i mu?n nghe. M?t ch??t m?t m?i v?i c??c ch? ?? t??ng t? ???c khai th??c nhi?u l?n b?i nhi?u nh?? cung c?p ph?n m?m, nh?ng ng??i y??u th??ch khe kh?ng th? ch? ??i ?? xem m?t c??i g?? ??? th?c s? x??c th?c, v?? Eurostar Studios ?? ???p ?ng k? v?ng c?a h?. Cu?c phi??u l?u quay ??u ti??n ???c s?n xu?t b?i nh?? ph??t tri?n n??y l?? ?i?n kh?? h??a Deadmau5, m?t khe c?? th??ng hi?u ???c ??a ra ??c quy?n tr??n m?ng l??i c??c nh?? khai th??c microgaming.

  Ng??i s??ng t?o, ng??i k? chuy?n, ng??i l??m th? hi?u

  ???c th??nh l?p ?? cung c?p nh?ng cau chuy?n ri??ng bi?t v?? b?t m?t, c?ng ty c?? tr? s? t?i San Francisco n??y t?n d?ng kinh nghi?m thi?t k? tr?? ch?i phong ph?? c?a Jerry v?? Tara ?s Knack cho doanh nghi?p v?? ti?p th?. Jerry c?? th? khoe khoang m?t s? nghi?p k??o d??i h?n 20 n?m (???c b? sung v?i h?n 1.000 Tr?? ch?i??v?? 100 b?ng s??ng ch?) trong c??c l?nh v?c kh??c nhau c?a ng??nh c?ng nghi?p ???nh b?c, t? VLT ??n Igaming. Trong vai tr?? m?i c?a m??nh t?i Eurostar, anh l?? ??ng l?c c?a m?t ??i h??nh ch?t ch? g?m c??c ngh? s?, nh?? l??m phim ho?t h??nh v?? k? s? am thanh, nh?ng ng??i bi?n t?m nh??n c?a anh th??nh hi?n th?c s?ng ??ng.

  Khi t?t nghi?p Tr??ng Kinh doanh Wharton, Tara Townsend ph? tr??ch m?i th? li??n quan ??n kinh doanh bao g?m c?p ph??p, ti?p th? v?? chi?n l??c s?n ph?m. Tr??c khi gia nh?p l?c l??ng v?i Jerry, c? gi? c??c v? tr?? qu?n ly trong c??c l?nh v?c ho??n to??n kh??c nhau, l??m vi?c ngay c? ??i v?i c??c nh?? m?t.

  C? c?ng c?? r?t nhi?u c? h?i ?? th? ch?i game v?? c?? v? nh? c? ?? t??m th?y vai tr?? m?i trong ng??nh c?ng nghi?p tuy?t v?i v?? kh?ng ng?ng n??y. V?? vi?c ??i t??c xay d?ng n?m trong danh s??ch c??c tr??ch nhi?m c?a Tara, ch??ng t?i c?? th? gi??p ?? nh?ng k?t lu?n c? ?y th?c s? gi?i trong c?ng vi?c c?a m??nh, v?? th?a thu?n v?i Microgaming??Ph?c v? nh? m?t b?ng ch?ng tuy?t v?i c?a tuy??n b? n??y.

  Eurostar Studios c?? t?o ra c??c khe cho microgaming kh?ng?

  Kh??n gi? ???nh b?c r?ng h?n l?n ??u ti??n nghe v? c?a h??ng Eurostar Studios v??o th??ng 2 n?m 2020 khi microgaming c?ng b? Khe khe theo ch? ?? DeadMau5 D?a tr??n ngh? s? am nh?c ?i?n t? n?i ti?ng th? gi?i ?s ?s tour m?i nh?t, Cube V3. Tr?? ch?i ?? di?n ra ch??n th??ng sau ??? v?? Ng??i ch?i m?? ho?c V?i h??nh ?nh tuy?t ??p c?a n?? v?? c??c b?n nh?c ?i?n t? ??c tr?ng c?a Deadmau5 ?s ???c k?t h?p v?i ?? h?a m?? ngh? s? ng??i Canada n?i ti?ng ?? t? t?o ra.

  T?t nhi??n, ngay c? ?? h?a ?n t??ng nh?t v?? am nh?c tuy?t v?i kh?ng ?? ?? l??m m?t v?? n??ng ch?. Do ???, nh? b?n c?? th? ?? ?o??n, c? m??y tr??i cay n??y c?? m?t c??i g?? ??? ?? cung c?p nhi?u h?n - m?t ti?m n?ng chi?n th?ng v?ng ch?c v?? m?t b? t??nh n?ng b? sung h?p d?n. B?n ph??t h??nh 243 Way ?? gi??nh chi?n th?ng n??y ?? t?o ra nh?ng ?i?u t?t nh?t c?a c? hai th? gi?i v?? k?t h?p ??c ???o Weel-Pamiliar cho ng??i ch?i Microgaming ?s Cu?n cu?n ??/Strong> v?? Eurostar ?s s??ng t?o Th? t??nh n?ng hoang d? ??/Strong>. C??i sau ng?u nhi??n quay l?i 2, 3 ho?c 4 ho??n to??n hoang d?, mang l?i chi?n th?ng ???c ??m b?o.

  Kh?ng c?? g?? ng?c nhi??n khi nh?ng ng??i t?o tr?? ch?i ?? t?ng c??ng DeadMau5 v?i s? bi?n ??ng cao k? t? ng??y nay, Vi b??o cao??C??c v? tr?? l?? xu h??ng l?n tr??n c??c s??ng b?c tr?c tuy?n tr??n to??n th? gi?i. H? c?ng l??m cho n?? c?? gi?? c? ph?i ch?ng v?? b?n c?? th? b?t ??u ch?i ch? v?i 0,20 ?? la m?t l?n quay. M?t kh??c, vi?c ??t c??c t?i ?a 120 ?? la ??p ??t ???c ??nh s?n ?? thu h??t nh?ng ng??i l?n cao, ??c bi?t l?? nh?ng ng??i th??ch 4wareTh?? Monophobisv?? c??c t??c ph?m am nh?c kh??c ???c s??ng t??c b?i Joel Thomas Zimmerman aka Deadmau5.

  Nhan ti?n, ???ng vai tr?? c?a m?t bi?u t??ng hoang d?, ??i tai ??c tr?ng c?? s?c m?nh k? di?u ?? x?p ch?ng l??n c??c cu?n 3, 4 v?? 5 ??n T?ng chi?n th?ng c?a b?n. V?? ??? kh?ng ph?i l?? t?t c? b?i v?? b?n c?ng c?? th? tin t??ng v??o c??c m??n ?n ???c y??u th??ch tr??n to??n c?u tr??n nh?? ?? Hit 3, 4 ho?c 5 phan t??n tr??n m??n h??nh v?? th??ng th?c c??c v??ng quay mi?n ph?? 15, 20 ho?c 25.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5

  ???nh gi?? s??ng b?c

   • S??ng b?c Andromeda
   • L??n t?i 225% ??/Span> + 50 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

   • Endorphina+ 59 Ph?n m?mPlaysonBi?u t??ng Studio Crazy R?ng %281 %29Bi?u t??ng XprogamingBi?u t??ng Stormcraft %281 %29BetSoftBi?u t??ng tr?? ch?i BelatraBi?u t??ng Cherry TrippleBi?u t??ng ph?n m?m ba c?nhBi?u t??ng nh?? m??y may m?nBi?u t??ng PultipusBi?u t??ng Eurostar StudiosIgrosoftChuy?n bi?u t??ng StudiosBi?u t??ng LIWBi?u t??ng spinmaticBi?u t??ng BooongoYggdrasilTr?? ch?i20 l?n th?c s? 20gamingBi?u t??ng ph?n m?m BGaming
   • X?p h?ng

     LCB.org
     2.1/5
     gameandcasino.com
     2.0/5
     TRUNG B??NH
     2.1/5
     2.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i