bd ltd hom nay va ngay mai m88vin shop Tr?? ch?i Blue Guru tr??nh b??y Kho b??u c?a Tengshe
 • m88vin shop Nh?p The Dragons Lair ?? l??m gi??u trong kho b??u tr?c tuy?n c?a tengshe

  11 th??ng 8 n?m 2022

  Nh?p The Dragons Lair ?? l??m gi??u trong kho b??u tr?c tuy?n c?a tengshe

  Gi?i thi?u Kho b??u c?a Tengshe, m?t v? tr?? tr?c tuy?n th?? v? t? Tr?? ch?i ??o s? xanh. Trong Kho b??u c?a Tengshe, b?n c?? c? h?i kh??m ph?? truy?n thuy?t v? con r?ng huy?n tho?i n??y v?? l?i nhu?n t? c??c ph??c l??nh c?a anh ta. V?i vi?c m? r?ng hoang d?, ph??o n? Fizzing v?? m?t ph??o hoa nh?y m??a tr??n b?u tr?i c? x?a v?? ph??o hoa, khe khe bi?n ??ng cao n??y ch?c ch?n s? l??m h??i l??ng.

  T??nh n?ng tr?? ch?i

  Tr?? ch?i n??y ???c ???ng g??i v?i c??c t??nh n?ng ly k?, bao g?m c? gi?i ??c ??c l??n t?i 4190x ??t c??c ban ??u c?a b?n. V?i ki?u d??ng ??p v?? hi?n ??i B? c?c 5x5 v?? 50 ???ng l??ng ?ay l?? m?t tr?? ch?i b?n kh?ng mu?n b? l?. T??y ch?n c?? c??c y??u c?u t?i thi?u ch? l?? $ 0,1 Trong khi ??t c??c t?i ?a l?? $ 200; N?? ho??n h?o cho c? c??c game th? b??nh th??ng v?? nghi??m t??c. Tr?? ch?i n??y ?i k??m v?i RTP l?? 95,45% v?? bi?n ??ng cao, trong khi danh s??ch c??c t??nh n?ng th??ng bao g?m Wilds, th??m v??ng quay, s? nhan v?? t??nh n?ng mua ti?n th??ng.

  Andy Braithwaite t?i Blue Guru n??i:Th?n tho?i Hinese l?? m?t c??i t?t sau s?c v?? h?p d?n ?? r??t ra v?? n?? truy?n c?m h?ng cho nh?ng tr?? ch?i s??ng s?a v?? s?i ??ng nh? th? n??y. V?i Treasure of Tengshe, ch??ng t?i ?? s?p x?p ch? ?? th?n tho?i v?i m?t th? m??y th?? v? m?? ch??ng t?i ngh? r?ng cau chuy?n ho??n h?o.

  Niklas Mravlje, Gi??m ??c Ti?p th? S?n ph?m t?i Oryx cho bi?t: ?? Em> Kho b??u c?a Tengshe l?? m?t tr?? ch?i ??n gi?n ?? hi?u, nh?ng r?t h?p d?n. Th?t l?? vui khi ???c l??m vi?c v?i Blue Guru v?? ra m?t b?n ph??t h??nh m?i th?? v? n??y. ??/Em>

  Gi?i thi?u v? Nh?? ph??t tri?n Slot Young Studio

  Blue Guru Games l?? m?t studio ???c ?i?u h??nh ??c l?p, t?o ra c??c tr?? ch?i s??ng b?c tr?c tuy?n. Studio ???c th??nh l?p v??o ??u n?m 2021 v?? c?? tr? s? t?i Malta. Nh?? ph??t tri?n ???c h? tr? b?i Leo Ventures c?a Leovegas. H? c?ng c?? v?n ph??ng ? Chau ??, V??ng qu?c Anh v?? m?t studio tr?? ch?i chuy??n d?ng ? Estonia.

  Tr?? ch?i ??u ti??n c?a h?ng phim ???c ph??t h??nh v??o th??ng 3 n?m 2021 v?? l?? m?t th??nh c?ng ngay l?p t?c. Tro choi, "S? t? Nemean", l?? m?t tr?? ch?i khe s? d?ng ?? h?a 3D hi?n ??i. Cho ??n nay, h? ?? ph??t h??nh s??u v? tr?? tr?c tuy?n v?? h? ?? s?ng trong h?n 30??s??ng b?c tr?c tuy?n??tr??n 44 qu?c gia. Studio c?? k? ho?ch ph??t h??nh th??m m?t s? tr?? ch?i trong nh?ng th??ng t?i. V?i l?i ch?i s??ng t?o v?? ?? h?a ti??n ti?n c?a h?, Blue Guru Games ?ang nhanh ch??ng tr? th??nh m?t trong nh?ng h?ng phim m?i th?? v? nh?t trong ng??nh.

  Ngu?n: ?T ?T real c?a tengshe ?? T? c??c tr?? ch?i guru m??u xanhRD, 2022

  Tin t?c li??n quan

  • Rumble Ratz Megaways Slot ch?c ch?n s? gi? cho ng??i ch?i tham gia

   Khe tr?c tuy?n m?i

   Rumble Ratz Megaways Slot ch?c ch?n s? gi? cho ng??i ch?i tham giaIvan Stefanovic18 th??ng 8 n?m 2022

   Rumble Rumble Megaways c?a Kalamba Games l?? m?t tr?? ch?i th?c s? c?a m??o v?? chu?t, n?i ng??i ch?i c?? th? gi??nh chi?n th?ng l?n v?i s? gi??p ?? c?a bi?u t??ng hoang d? c?a tr?? ch?i v?? th? m??y Megaways. Sau nh?ng t?a game n?i ti?ng, Joker Leprechaun, Caribbean Anne, Sky Hunters, tr?? ch?i n??y l?? m?t b? sung tuy?t v?i kh??c cho danh m?c ??u t? iGaming ?ang ph??t tri?n c?a Kalamba! H?y s?n s??ng ?? ?m ?m V?i s? l??ng l?n 46.656 kho?n thanh to??n ho?t ??ng, lu?n c?? ?i?u g?? ??? x?y ra trong tr?? ch?i n??y. Tr?? ch?i ???c ch?i tr??n 6 cu?n, 6 h??ng v?? c?? RTP cao l?? 96,21%.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • L??m gi??u nhanh ch??ng v?i 12 vi??n kim c??ng si??u n??ng

   Khe tr?c tuy?n m?i

   L??m gi??u nhanh ch??ng v?i 12 lịch bóng đá vn 2020 vi??n kim c??ng si??u n??ngIvan Stefanovic08 th??ng 7 n?m 2022

   B?n c?? c?m th?y may m?n kh?ng? Sau ???, h?y th? b??n tay c?a b?n v?i 12 Super Hot Diamonds Extreme, tr?? ch?i khe video m?i t? Wizard Games. 12 Kim c??ng si??u n??ng ban ??u l?? m?t th??nh c?ng l?n khi n?? ???c ph??t h??nh v?? Wizard Games ?ang hy v?ng t??i t?o th??nh c?ng ??? v?i ph?n ti?p theo. Khe khe c?? ch? ?? retro cho th?y nh?ng ng??i ch?i ?ang t??m c??ch t?o ra nh?ng chi?n th?ng kh?ng l? v?i kim c??ng, tr??i cay v?? 7 n?m may m?n l?p ??y c??c cu?n phim.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Games Global ?ang vang l??n v?i c??c t?a game s??ng t?o v?? m?i v??o th??ng 6

   Khe tr?c tuy?n m?i

   Tr?? ch?i to??n c?u vang l??n v?i c??c t?a game s??ng t?o v?? m?i v??o th??ng 6Ivan Stefanovic23 th??ng 6 n?m 2022

   Games Global r?t vui m?ng ???c th?ng b??o c??c b?n ph??t h??nh ??c quy?n v??o th??ng 6, mang l?i n?i dung m?i v?? s??ng t?o cho xếp hạng bảng b vòng loại world cup 2022n?n t?ng c?a n??. V?i m?t lo?t c??c t?a game s??ng t?o, s? c?? m?t c??i g?? ??? cho m?i ng??i th??ng th?c. V?? v?i nh?ng th??ng m??a h?? ??n v?i ch??ng ta, kh?ng c?? th?i gian n??o t?t h?n ?? th??ng th?c m?t s? n?i dung s??ng b?c ch?t l??ng! Blackjack v?? c??c khe tr?c tuy?n V??o ng??y 2 th??ng 6, cu?c t?n c?ng Dynamite c?a Stakelogic ?? ???c ph??t h??nh, ???c theo d?i v?i Blackjack Redal Blackjack s??ng t?o c?a Switch Studios.

   ??c to??n b? b??i vi?t