• nhat vip club S??ng b?c Rabcat

  Rabcat_SoftwareCh??nh th?c ??ng ky l??m ?? h?a m??y t??nh Rabcat GMBH v?? c?? tr? s? t?i Vienna, ??o nh?? s?n xu?t c??c ?ng d?ng s??ng b?c cao c?p n??y ?? tham gia v??o ng??nh c?ng nghi?p Igaming qu?c t? v??o n?m 2001. Studio ph?n m?m ???c bi?t ??n v?i t??n th??ng m?i c?a m??nh, d??i t??n th??ng m?i, ???nh b?c Rabcat, c?? danh m?c ??u t? tr?? ch?i ?a n?n t?ng tr?i d??i tr??n to??n b? m?ng l??i c??c ??i t??c kinh doanh B2B c?ng nh? c??c nh?? khai th??c s??ng b?c tr?c tuy?n h??ng ??u.

  Ngo??i vi?c ph??t tri?n c??c khe video, c??c tr?? ch?i tr??n b??n s??ng b?c v?? c??c s?n ph?m ch?i tr?? ch?i 3D mang t??nh c??ch m?ng cho c??c ??i t??c lau d??i c?a n?? x? s? ??o, microgaming, QuickFire v?? Yggdrasil Gaming, Rabcat h?p t??c v?i c??c nh?? cung c?p t?t nh?t v? c??c gi?i ph??p IGAM ho??n ch?nh cho c??c nh?? khai th??c bao g?m Aspire Global, Cherry , Daub Alderney, Ellmount Gaming, EveryMatrix, GVC Holdings, Lottomatica, PokerStars, Tr?? ch?i m? tr?ng, William Hill v?? nhi?u th??ng hi?u c?? uy t??n kh??c.

  C?ng ty ???c c?p ph??p b?i ?y ban ???nh b?c c?a V??ng qu?c Anh, mang l?i s? t? tin v? s? an to??n v?? an ninh c?a c??c s?n ph?m c?a m??nh.

  Gi?i ph??p ph?n m?m

  S? ti?p x??c c?a c??c s?n ph?m ???nh b?c c?a Rabcat ?? t?ng v?t trong nh?ng n?m g?n ?ay, k? t? khi h?ng phim tham gia v??o vi?c ??ng ph??t tri?n ngh? thu?t 2D, ho?t h??nh 3D, k?t c?u v?? ?i?n ?nh trong khi cung c?p n?i dung c?a n?? th?ng qua c??c n?n t?ng c?a b??n th? ba n?i ti?ng.

  Trong s? c??c s?n ph?m ch?i game tr?c tuy?n ph? bi?n nh?t c?a n?? l?? c??c khe c?m, v?i m?t lo?t c??c bi?n th? v? m?t ch? ?? v?? v??ng th??ng. C??c ti??u ?? bao g?m c??c lịch thi đấu vòng loại world cup việt nam tr?? ch?i nh? Legend of Olympus, m?t m??y ???nh b?c ti??n ti?n v?i ?? h?a tuy?t v?i, 5 cu?n v?? 20 ???ng l??ng, mi??u t? th? gi?i c? ??i c?a Olympian.

  H?n n?a??/P>

  ? ?there l?? m?t nh??m qu??i v?t ngo??i tr??i ??t ?i??n r? trong nh?ng ng??i b?n ???ng s?, ???c ph??t h??nh v??o n?m 2014. Danh m?c ti?p t?c v?i Penguin Splash, m?t cu?c thi l?n cao, Castle Builder I v?? II, Rabcat ?s nh?t .

  C??c khe video kh??c bao g?m m?t nhi?m v? th?i trung c? ?en t?i s? thi l?y c?m h?ng t? huy?n tho?i Arthurian ???c g?i l?? V??ng qu?c Forsaken: Con ???ng Valor, R?ng ?s huy?n tho?i, River of Riches, Diamonds Frozen, Classic 243, Gnome Wood v?? c??c b?n ph??t h??nh ??t ph?? g?n ?ay: Moby Dick, Robin of Sherwood, v?t n?t tr??n vi??n pha l??, Sherlock c?a London, Nikola Tesla ?s ?s Incredible Machine v?? North Storm, m?t cau chuy?n Viking đá banh trực tiếp vtv3 c?? ch??nh c??c v? th?n B?c ?u tr??n m?t b? c?c khe ti??u chu?n v?i 5 cu?n v?? 3 h??ng, sau ??? l?? 25 chi?n th?ng ???ng c? ??nh.

  H?u h?t c??c t??nh n?ng trong c??c b?n ph??t h??nh c?a nh?? s?n xu?t n??y ??u d?a tr??n vi?c t?ng s? nhan, c??c v??ng quay mi?n ph??, thay th? hoang d?, ph??t n? hoang d?, b?n sao reel, k?t n?i hoang d? v?? chi?n th?ng g?p ??i, m?c d?? t??nh n?ng ???nh b?c v?? chi?n th?ng t?c th?? kh?ng ???c lo?i tr?.

  Nh??m kh??ch h??ng c?ng bao g?m c??c c?ng ty tr?? ch?i video l?n bao g?m Blizzard, Rockstar Games, Microsoft Studios, Ubisoft v?? Disney Internactive Studios. N?i dung ngh? thu?t k? thu?t s? cao c?p c?a h? li??n quan ??n ngh? thu?t 2D, s??ng t?o 3D, qu?ng c??o ?i?n ?nh, ho?t h??nh v?? ph??t tri?n d? ??n tham gia ???c mi??u t? t?t nh?t trong c??c tr?? ch?i PC n?i ti?ng nh? Overwatch, Fortnite, The mitom 1 vn Crew, Payday 2, m?t m??nh trong b??ng t?i, Grand Theft Auto: Vice City, Kinect Star Wars v?? nhi?u h?n n?a.

  L?ch s? v?? quan h? ??i t??c

  ???c th??nh l?p v??o n?m 2001 v?i t? c??ch l?? nh?? cung c?p cho ng??nh c?ng nghi?p tr?? ch?i ?i?n t? qu?c t?, Rabcat ?? tr? th??nh m?t ??i t??c ???ng tin c?y trong nh?ng n?m qua v?? tham gia b? ph?n IGAMING v??o n?m 2011. K? t? th??ng 6 n?m 2010, Win2day, m?t trang web ch?i game c?a S??ng b?c ??o v?? X? s? ??o, gi? 80 m?i xu c? phi?u c?a ?? h?a m??y t??nh Rabcat GmbH.

  V??o th??ng 11 n?m 2011, c?ng ty ?? ky h?p ??ng v?i GTS nang cao c?ng c? ch?i game (EDGE), m?t n?n t?ng c?ng ngh? c?? tr? s? t?i V??ng qu?c Anh gi??p Rabcat t??ch h?p danh m?c ??u t? c?a m??nh. Ngo??i ra, h?ng phim b?t ??u m?t quan h? ??i t??c mang t??nh b??c ngo?t kh??c v?i QuickFire v?? Odobo??V??o n?m 2012, ch? ?? ra m?t khe video n?i ti?ng nh?t c?a n?? Xay d?ng lau ???i??V??o n?m 2014. Thomas Schleischitz l?? CEO v?? ng??i s??ng l?p Rabcat trong khi Emmerich Hager ???ng vai tr?? l?? gi??m ??c ?i?u h??nh c?a tr?? ch?i tr?c tuy?n t?i c?ng ty.

  C?? h?n 60 kh??ch h??ng trong danh m?c ??u t? c?a Rabcat bao g?m m?t s? s??ng b?c tr?c tuy?n c?? uy t??n nh?t??tr??n th? tr??ng. Trong s? c??c quan h? ??i t??c g?n ?ay nh?t l?? Betzest, m?t cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n. Tuy nhi??n, nh?? ph??t tri?n ph?n m?m n??y c?ng h?p t??c v?i Betvictor, Bet365, Bwin, Mr Green, PAF, Tipico, Unibet v?? ??i William.

  Rabcat Gameart c?ng ?? l??m vi?c cho c??c d? ??n kh??c nhau v?i Atari, BMW, Deutsche Telekom, Siemens, Crytek, IKEA, Jowood, Playground Games, Replay Studios, M??i s??u t?n gi?i tr?? v?? nhi?u h?n n?a.

  Nh?n x??t cu?i c??ng

  B?ng c??ch bao g?m c??c d?ch v? tr??n hai ng??nh c?ng nghi?p ch?i game l?n, c? b?c Rabcat ?? t?o ra ngu?n g?c cho m?t t??ng lai t??i s??ng trong nh?ng n?m t?i. Nh??m 2D c?a studio t?o ra b?t c? ?i?u g?? t? b?ng tam tr?ng, minh h?a, t??i s?n ti?p th? cho ??n b?ng phan c?nh. S??ng t?o th? gi?i v?? ph??t tri?n c?p ?? ho??n ch?nh ???c cung c?p b?i s?n xu?t 3D, chuy??n xay d?ng nguy??n m?u c?ng nh? ho?t h??nh, d? d??ng ??a c??c y t??ng c?a kh??ch h??ng v??o cu?c s?ng.

  V?i ?i?n ?nh v?? ??ng ph??t tri?n trong b? k? n?ng c?a n??, Rabcat ?ang ??t ??n m?t v? tr?? quan tr?ng trong c??c l?nh v?c r?t t??ng ?ng c?a ng??nh c?ng nghi?p iGaming b?ng c??ch mang l?i k?t qu? tr?ng th??i c?a k?t qu? ngh? thu?t, n?m n??y qua n?m kh??c. M?t ?i?u ch?c ch?n l?? m?t nh?? ph??t tri?n uy t??n nh? ???nh b?c Rabcat ch?c ch?n s? cai tr? c??c th? tr??ng trong th?p k? t?i v?? h?n th? n?a.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5

  ???nh gi?? s??ng b?c

   • S??ng b?c Andromeda
   • L??n t?i 225% ??/Span> + 50 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Nh?n 225% + 50 fs + 20 chip mi?n ph?? khi s? d?ng rypto. Ti?n g?i t?i thi?u: $/?? 30/40/60 trong ti?n ?i?n t? t??ng ???ng. Ti?n th??ng l?? h?p l?: 1 l?n cho ng??i ch?i m?i ch? cho 5 kho?n ti?n g?i ??u ti??n. C??c v??ng quay mi?n ph?? ch? c?? gi?? tr? cho m?t khe c? th?. Lo?i tr? tr?? ch?i khe ?? ??t c??c ti?n th??ng: xem trang web ?? bi?t danh s??ch. Ti?n th??ng ch??o m?ng Crypto l?? ti?n th??ng chip mi?n ph?? ch? ??p d?ng cho ng??i g?i ti?n ti?n ?i?n t? v?? gi?m theo quy t?c th??ng ti?n g?i. S? ti?n m?? ng??i ch?i s? c?? th? r??t kh?i ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? l?? 100 USD / EUR 100 / CAD 100 / NZD 100 ho?c t??ng ???ng ti?n ?i?n t? c?a n??. Ti?n th??ng ch??o m?ng ti?n ?i?n t? ch? c?? th? ???c s? d?ng ?? ch?i c??c khe v?? ph?i ???c ??t c??c x50 (n?m m??i).

   • Bi?u t??ng spinmatic+ 59 Ph?n m?mVivo 20GamingBi?u t??ng Tom HornC?ng ngh? s??ng b?cBi?u t??ng Cherry TripplePlaysonT?t c? 41 bi?u t??ng studioBi?u t??ng c??o m??u ??Bi?u t??ng PultipusBi?u t??ng DLV 281 29Bi?u t??ng game reelnrgRabcatMicrogamingBi?u t??ng SkywindBi?u t??ng ph??a b?cBi?u t??ng DreamTechBi?u t??ng ph?n m?m ba c?nhBetgamesChuy?n bi?u t??ng StudiosBi?u t??ng OnetouchBi?u t??ng tr?? ch?i KA
   • X?p h?ng

     LCB.org
     2.1/5
     gameandcasino.com
     2.0/5
     TRUNG B??NH
     2.1/5
     2.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i