• phần mềm quay màn hình S??ng b?c Igtech

  M?c d?? ??t ai bi?t v? nh?? cung c?p ph?n m?m Igtech S??ng b?c, ch??ng t?i hi?u r?ng c?ng ty t? h??o t?o ra c??c v? tr?? tr?c tuy?n c?c k? gi?ng v?i c??c t?a game ch?i th?c d?ng, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? b?n c?? th? c?? c?m gi??c d??j?? vu khi truy c?p v??o danh m?c tr?? ch?i r?ng l?n. IGTech kh?ng b? nh?m l?n v?i IGT hay GTech, nh?ng c?? r?t ??t ho?c kh?ng c?? th?ng tin n??o li??n quan ??n quy?n s? h?u ho?c c?p ph??p.

  M?t s? s??ng b?c tr?c tuy?n c?? ti??u ?? s??ng b?c Igtech, bao g?m c??c khe AU, th? hoang d?, kh?ng gian Lilly, Bitstarzv?? Gunsbet. Ng??i ch?i c?? th? th??ng th?c m?t lo?t c??c khe v?i c??c t??nh n?ng spin mi?n ph?? v?? m? r?ng hoang d?. Khi b?n th?y danh s??ch c??c khe s??ng b?c c?? s?n, b?n s? nh?n th?y s? t??ng ??ng v?i l?i ch?i th?c d?ng t?ng ?o?t gi?i th??ng, nh?ng ch??ng t?i s? cho ph??p b?n ch?i v?? tr? th??nh th?m ph??n v? ?i?u ???;)

  Danh m?c game:

  M?t c??ch ??n gi?n ?? kh??m ph?? c??c tr?? ch?i c?a h? l?? xem x??t trang web c?a c?ng ty, nh?ng sau m?t s? googling, ch??ng t?i kh?ng t??m th?y trang web ch??nh th?c n??o c?? s?n. Ch??ng t?i hi?u r?ng c?? m?t b? s?u t?p l?n c??c tr?? ch?i, nh? duy?t c??c danh m?c ph?n m?m tr??n c??c s??ng b?c tr?c tuy?n kh??c nhau; h?u h?t trong s? ??? ch?p nh?n ti?n ?i?n t? nh? Bitcoin.

  Bay gi? v??o c??c ti??u ?? c?? s?n t? s??ng b?c Igtech v?? c??c khe H? gi?ng??Ch?i th?c d?ng??(theo th? t? ???):

  • N? ho??ng ??i Tay D??ng gi?ng nh? N? ho??ng Atlantis
  • 3 Kings gi?ng 3 v??ng qu?c ?? Tr?n chi?n ??
  • Gangster Cats gi?ng nh? ng??i cha
  • Gangster Cats 2 gi?ng v?i Catfather II
  • N? ho??ng v?? nh?ng con r?ng gi?ng v??ng qu?c r?ng
  • Candy Rush gi?ng nh? Sugar Rush
  • 3 ph?? th?y gi?ng v?i c??c ph??p thu?t hoang d?
  • Vegas Riches gi?ng nh? Vegas Nights

  M?i v? tr?? ??n nh? m?t b?n demo mi?n ph?? ?? ch?i, cho ph??p b?n th? hi?u qu? tr??c khi b?n mua, nh?ng h?y nh?; B?n kh?ng th? gi? nh?ng g?? b?n gi??nh chi?n th?ng tr? khi b?n chuy?n sang ch?i th?c (ch?i b?ng ti?n th?t).

  0/5