• r365 vin shop S??ng b?c Pirates Gold Studios

  Pirates Gold StudiosPirates Gold l?? m?t c?ng ty ph??t tri?n ph?n m?m ?ang ph??t tri?n ???c th??nh l?p v??o n?m 2016 t?i Los Angeles, California. Th??ng hi?u B?c M? n??y chuy??n l??m c??c tr?? ch?i v?? c??c tr?? ch?i d?a tr??n k? n?ng, cho c? s??ng b?c tr?c tuy?n v?? tr??n ??t li?n. N?u b?n mu?n xem x??t c??c s??ng t?o c?a h?, h?y t??m m?t Pariplay??V? tr?? tr?c tuy?n cung c?p n?ng l??ng; Pirates Gold ?? th?c hi?n m?t th?a thu?n h?p t??c v?i ng??i t?ng h?p Bulgaria Pariplay. Nh? th?a thu?n n??y, th??ng hi?u c?? tr? s? t?i California ?? ??t ???c th? tr??ng m?i v?? m? r?ng s? l??ng kh??ch h??ng c?a m??nh. H?y nh??n g?n h?n v?i nh?ng g?? c?ng ty n??y cung c?p.

  L?a ch?n tr?? ch?i

  C?ng ty ???c ?i?u h??nh b?i b?n c?u chi?n binh c?a doanh nghi?p Igaming. M?i ng??i trong s? h? c?? m?t l?ch s? lau d??i trong ch?i game, gi??p ??ch r?t nhi?u trong vi?c t?o ra c??c t?a game h?p d?n v?? ?? m?i ?? thu h??t c??c con b?c. Tuy nhi??n, c?? v? nh? phi h??nh ?o??n h??ng ??u c?a Pirates Gold c?n r?t nhi?u th?i gian ?? ph??t tri?n c??c tr?? ch?i ?? t?t ?? ???c tr??nh b??y tr??n th? tr??ng. Ngay t? ??u ??n ng??y nay, h? ?? ra m?t m?t s? ??t c??c tr?? ch?i v?? c??c tr?? ch?i d?a tr??n k? n?ng. Cau h?i huy?n tho?i ???c ??t ra: ?i?u g?? l?? quan tr?ng h?n ?? S? l??ng tr?? ch?i c?? s?n ho?c ch?t l??ng? Vang, ?i?u n??y ch? ph? thu?c v??o h??ng v? c?a m?i ng??i ???nh b??ng. Ch??ng t?i ch? c?? th? nh?n x??t v? ch?t l??ng c?a c??c tr?? ch?i, v?? v?y h?y ??c k? nh?ng g?? ch??ng t?i n??i v? ch? ?? n??y.

  C??p bi?n v??ng l?? m?t nh?? ph??t tri?n th?ng minh. ?i?m kh?i ??u c?a tuy??n b? n??y l?? th?c t? l?? th??ng hi?u n??y ?? nh?n ra vi?c thi?u c??c ti??u ?? d?a tr??n k? n?ng ch?t l??ng cao. Kh?? th?? v?, vi?c ??a ra ph?n l?n c??c c?ng ty ph??t tri?n ph?n m?m m?i ???c m? ra ?? t?o ra ??n gi?n, ??n gi?n. Kh?ng ph?i c??p bi?n v??ng. H? ?ang x? ly th??nh c?ng ?? t?o ra c??c t?a game d?a tr??n k? n?ng A1 v?? c??c khe c? ?i?n tuy?t v?i.

  T?p trung v??o c??c khe, ?ay l?? nh?ng g?? ch??ng t?i nh?n th?y. M?i ti??u ?? l?? m?t cau chuy?n cho ch??nh n??. C??c ch? ?? kh??c nhau, c??c t??nh n?ng tr?? ch?i kh??c nhau, s? l??ng thanh to??n, kh? n?ng chi?n th?ng. M?t ?i?u kh?ng thay ??i, m?c d??. ?? h?a s??ng s?a v?? s?ng ??ng trong m?i b?n ph??t h??nh. B?u kh?ng kh?? ch?i game nh?n nh?p v?? n?ng ??ng; B?n s? kh?? c?? th? ch??n khi ch?i m?t tr?? ch?i v??ng c??p bi?n.

  Khe c?? ph?? v? tr? v? tr? l?? m?t trong nh?ng v?? d? t?t nh?t v? c??ch th?c s??ng t?o nh?? cung c?p tr?? ch?i n??y; C??c ??c v? b?? m?t chi?n ??u ch?ng l?i ng??i ngo??i h??nh tinh ?? khu?y ??ng tr?? t??ng t??ng c?a b?n, ph?i kh?ng? B?n c?n m? kh??a c?p ??, th?c hi?n c??c nhi?m v?, m? h?p b?? ?n, l??m cho m?t s? th?ng minh L?a ch?n ti?n th??ng??N?u b?n mu?n ghi m?t chi?n th?ng trong v? tr?? d?a tr??n k? n?ng theo ch? ?? kh?ng gian n??y. R?t th?? v? v?? ??y ?? c??c nhi?m v? kh??c nhau, g?n nh? tr??n d??ng ph?c t?p. D?? sao, ch??ng t?i khuy??n b?n n??n th? n??, gi?ng nh? t?t c? c??c tr?? ch?i kh??c t? nh?? s?n xu?t c?? tr? s? t?i Los Angeles n??y.

  Ch?i game di ??ng

  C??p bi?n v??ng ?ang t?o ra n?i dung c?p nh?t. M?i s??ng t?o ch?i game c?a h? ??u c?? th? ch?i ???c tr??n c??c m??y t??nh ?? b??n c?, c?, nh?ng tr??n c??c thi?t b? m??n h??nh nh? h?n. Kh??m ph?? ??a ?i?m y??u th??ch v?? ti?n ??ch c?a b?n ?? ???nh b?c, ng?i l?i v?? th??ng th?c phi??n ch?i game c?a b?n! ??ng qu??n ki?m tra k?t n?i internet c?a b?n!

  T?ng quan

  Ch??ng t?i lu?n th??ch c??c c?ng ty g?p g?, nh?ng ng??i ?ang c? g?ng mang l?i m?t c??i g?? ??? m?i cho ng??nh c?ng nghi?p ph??t tri?n nhanh ch??ng n??y. Ch??ng t?i ???nh gi?? cao v?? ch??o m?ng ?i?u n??y, ??c bi?t l?? n?u th??ng hi?u nh?t ??nh ??? ?ang l??m ???ng nh? Pirates Gold. H? ?ang qu?n ly ?? mang l?i m?t c??i g?? ??? th?c s? s??ng t?o, nh?ng v?n n?m trong khung c?a c??c ti??u chu?n c?ng nghi?p ???ng y??u. Ch??ng t?i ch??c h? m?t t??ng lai tuy?t v?i, t??i s??ng v?? vui v? nh? Tr?? ch?i c?a h? l??!

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5