• tai rikvip S??ng b?c b??n th??nh ph?

  Side City Studios l?? m?t c?ng ty con c?? tr? s? t?i Montreal c?a SG Digital, t?p trung v??o ph??t tri?n tr?? ch?i cho c??c s??ng b?c tr??n ??t li?n v?? tr?c tuy?n. C?ng ty ???c th??nh l?p v??o n?m 1999, v?? 20 n?m kinh nghi?m m?? h? mang ??n cho b??n t?a s??ng trong m?i kh??a c?nh c?a chi?n l??c t?o n?i dung c?a h?.

  H? c?? tr? s? t?i Canada, nh?ng h? c?ng c?? c??c trung tam ho?t ??ng ?sep hang Kiev, Gibraltar, Malta, Rome, New Jersey, Sydney, Dublin v?? Stockholm ?? ti?p c?n to??n c?u.

  C??ch ch?i

  M?c d?? c?? chuy??n m?n trong vi?c ph??t tri?n c??c tr?? ch?i PC v?? b?ng ?i?u khi?n, Side City ch? y?u t?p trung v??o vi?c cung c?p c??c tr?? ch?i ch?i v?? di ??ng t?c th?? cho c??c s??ng b?c tr?c tuy?n. ?i?u n??y l?? do h? hi?u r?ng h?u h?t ng??i ch?i th??ch c?? t??nh linh ho?t v?? t??nh di ??ng ?i k??m v?i c??c tr?? ch?i ch?y tr?n tru trong tr??nh duy?t web.

  Tuy?t ??p c?a h? Tr?? ch?i khe 3D ???c t?o v?i HTML5 ?? t?i ?u h??a th?i gian t?i v?? kh? n?ng ch?i tr??n c??c thi?t b?. ?i?u n??y cho ph??p ng??i ch?i c?? tr?i nghi?m ch?i game nhanh h?n, t?t h?n c?? th? d? d??ng chuy?n t? m??y t??nh ?? b??n ho?c m??y t??nh x??ch tay sang m??y t??nh b?ng ho?c ?i?n tho?i th?ng minh.

  M?t c??ch ti?p c?n c?? t?m nh??n

  Side City Studios l?? duy nh?t ? ch? h? th?c s? l?? c??c chuy??n gia ?a ng??nh. Trong khi nhi?u c?ng dota 2 mmr rank ty ch?n t?p trung n? l?c c?a h? v??o m?t kh??a c?nh c?a ng??nh c?ng nghi?p tr?? ch?i tr?c tuy?n, th?? th??nh ph? ph? c?? danh ti?ng ???c thi?t l?p cho nhi?u l?nh v?c s?n xu?t.

  H? c?? m?t tay trong nhi?u th? tr??ng li??n quan, bao g?m video v?? truy?n h??nh t??ng t??c HD, ?i?n ?nh k? thu?t s?, tr?? ch?i console, ?ng d?ng tr?? ch?i iPhone, b?ng hi?u k? thu?t s?, ho?t h??nh 3D v?? c?nh quan h??nh ?nh. ?i?u n??y ??t h? v??o m?t v? tr?? duy nh?t ?? cung c?p m?t m?c ?? chuy??n m?n ph??t tri?n c? th? khi n??i ??n vi?c t?o ra n?i dung s??ng b?c tr?c tuy?n ???ng nh?.

  Side City c?ng s? d?ng ??y ?? c??c c?ng c? qu?n ly n?i b? cho ph??p h? duy tr?? l?i th? c?nh tranh. Th? vi?n c?ng c? v?? ph?n m?m r?ng l?n c?a h? cho ph??p h? li??n t?c c?p nh?t v?? h?p ly h??a m?t s? quy tr??nh l?p ?i l?p l?i ?? nh??m ngh? s?, nh?? thi?t k? v?? nh?? ph??t tri?n chuy??n gia c?a h? c?? th? t?p trung n?ng l??ng c?a h? v??o vi?c t?o ra c??c s?n ph?m t?t nh?t c?? th? cho kh??ch h??ng.

  M?c d?? nhi?u ng??i c?? th? ngh? r?ng vi?c c?? ng??n tay c?a ket qua ty so bong da h? trong r?t nhi?u chi?c b??nh t?c ng? s? l??m m?t ?i ch?t l??ng s?n xu?t t?ng th? c?a h?, nh?ng ?i?u n??y kh?ng ph?i l?? tr??ng h?p. Side City ?? tr? n??n m?nh m? trong hai th?p k?, ch? ra m?t chi?n l??c kinh doanh chi?n th?ng.

  Kh??ng c??o to??n di?n

  ?i?u ph? bi?n ??i v?i c??c nh?? ph??t tri?n ch? c?? m?t ?i?m m?nh: ho?c l?? r?t t?t trong vi?c t?o ra s? h?p d?n tr?c quan ho?c h? xu?t ket qua vong loai wc 2022 khu vuc chau a s?c trong tr?? ch?i th?? v?. Side City l?? m?t trong s? ??t c?? th? l??m c? hai.

  B?i v?? h? c?? qu?? nhi?u kinh nghi?m chuy??n sau v?i vi?c t?o ra c??c tr?? ch?i video, ?i?n ?nh k? thu?t s? v?? n?i dung t??ng t??c, h? c?? ho??n to??n l??m ch? c??ch t?o ra c??c khe tr?c tuy?n v?i m?c ?? th?m m? tuy?t v?i. H? c?ng c?? s?n ?? khai th??c v??o c??c tr?? ch?i Copy to Craft c?a h? v?i c??c t??nh n?ng th?? v? v?? gi?i ??c ??c h?p d?n.

  T?ng quan

  Side City Studios c?? ti?ng t?m ki?m ???c trong h?n hai th?p k? cung c?p c??c gi?i ph??p ch??a kh??a trao tay ph? bi?n v?? n?i dung k? thu?t s? n?i b?t cho ng??nh c?ng nghi?p ch?i game tr?c tuy?n.

  Th?ng tin kh??c

  Th?ng c??o b??o ch?? - Side City ???c mua b?i NYX

  0/5
  bangxep hang bong da vn

  ???nh gi?? s??ng b?c

   • S??ng b?c Golden Nugget NJ
   • 100% l??n ??n $ 1000 + 200 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. C?ng v?i 200 v??ng quay mi?n ph?? tr??n 88 Fortunes Megaways. C??c v??ng quay mi?n ph?? s? ???c trao t? ??ng. Ti?n g?i t?i thi?u: $ 30.

   • Bi?u t??ng AGS+ 19 ph?n m?mWMSBi?u t??ng tr?? ch?i spinRed7MobileLightningBoxGamesC?ng ngh? ???ng kinh ng?cAinsworthTruy?n c?m h?ng ch?i gameKonamiBi?u t??ng cao 5 tr?? ch?i12 Bi?u t??ng ??t c??cTh? h? ti?p theoR??ngBi?u t??ng AGSBarcrestBally 20TechSide City Studios20 l?n 20 th?i gian 20 l?nIgtBi?u t??ng ch?i game SthlmBi?u t??ng Streak hoang d?
   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.2/5
     gameandcasino.com
     5.0/5
     TRUNG B??NH
     4.6/5
     4.6/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i