• sunwin game bài ma cao S??ng b?c Tr?? ch?i tuy?t

  Snowborn_games_gc_1V?n c??n tr?, r?t tham v?ng, v?? s?n s??ng khu?y ??ng th? gi?i ch?i game!

  Snowborn Games l?? m?t th??ng hi?u c?? tr? s? t?i Stockholm, ???c th??nh l?p v??o n?m 2017 b?i Anders Fredriksson, Per Larsson v?? Bjorn Zethraeus, ba ng??i ???n ?ng c?? kinh nghi?m t?t s?n s??ng ??u t? th?i gian v?? n?ng l??ng c?a h? ?? t?o ra th? g?? ??? t?t, gi?i tr?? v?? m?i m?. V?? th?c s?, m??y ???nh b?c ??u ti??n c?a h? ?? thu h??t r?t nhi?u s? ch?? y.

  Kh?ng lau sau khi ra m?t danh hi?u ti??n phong c?a h?, Portals, Snowborn Games ?? c?? c? h?i, r?t kh?? b? l?. Nh?? phan ph?i Tr?? ch?i chau ?? QTech Games, ?? l?? m?t con c?? l?n tr??n bi?n, ?? ?? xu?t mua m?t ph?n l?n th??ng hi?u Tr?? ch?i Snowborn Games. ?ay l?? m?t c? h?i ?? th??ng hi?u ph??t tri?n th??nh m?t th? g?? ??? l?n h?n v?? m?nh m? h?n, v?? v?y nh?ng ng??i s??ng l?p n??i ??ng y v?i c?ng ty c?? tr? s? t?i Chau ??. K?t qu? c?a th?a thu?n, Snowborn ?ang t?o ra c??c tr?? ch?i d??nh ri??ng cho Tr?? ch?i QTech??n?n t?ng.

  Nh?ng m??, ?i?u g?? ??c bi?t v? m??y ???nh b?c c?a h? ?i?u ??? thu h??t s? ch?? y c?a m?t nh?? ?i?u h??nh nh? QTech? H?y nh??n v??o th? vi?n.

  L?a ch?n tr?? ch?i

  Snowborn_games_gc_2Tr?? ch?i Snowborn v?n l?? m?t th??ng hi?u tr?, v?i r?t nhi?u c?ng vi?c tr??c m?t, v?? v?y, m?t c??ch t? nhi??n, ng??i ta kh?ng th? mong ??i h??ng ch?c tr?? ch?i trong danh m?c c?a h?. Tuy nhi??n, nh?ng g?? h? ph??t tri?n cho ??n nay ???c th?c hi?n r?t t?t! Gi?i h?n, nh?ng ?n t??ng L?a ch?n c??c khe N??n mang t??nh gi?i tr?? cao ngay c? ??i v?i nh?ng ng??i ???nh b?c ???i h?i kh?t khe nh?t ngo??i kia.

  Ngo??i ?? h?a s?c n??t v?? ngh? thu?t, c??c tr?? ch?i ???c cung c?p b?i ??c ???o, h?p d?n v?? s??ng t?o T??nh n?ng, ??c ?i?m. M?i v? k?ch s? h?u m?t c??i g?? ??? ??c bi?t l??m cho tr?? ch?i c? th? ??? n?i b?t so v?i nh?ng ng??i kh??c; s? k?t h?p chi?n th?ng c?a ch? ?? s??ng t?o V?? thi?t k?, c? h?c tr?? ch?i th?? v? v?? nhi?u t??y ch?n ch?i game s? d??n nhi?u ng??i ch?i v??o gh? ch?i game c?a h?!??

  Khi ch??ng ta th??m th?c t? r?ng c??c tr?? ch?i ?ang b??ng n? ti?n th??ng, m?i th? tr?ng th?m ch?? c??n t?t h?n, ph?i kh?ng? R?t nhi?u v??ng quay, s? nhan, hoang d?, phan t??n v?? b? sung T??nh n?ng tr?? ch?i ??c tr?ng Ch?c ch?n l?? h?a h?n m?t s? th?i gian t?t tr??c thi?t b? m??n h??nh l?n ho?c nh? c?a b?n!

  Ch?i game di ??ng

  M?i s??ng t?o tr?? ch?i tuy?t r?i l?? ???c t?i ?u h??a ho??n to??n ?? ch?i Tr??n thi?t b? di ??ng Android v?? iOS, v?? v?y tr??n m??y t??nh ?? b??n. C??c khe ?ang ch?y ho??n h?o, m?? kh?ng y??u c?u k?t n?i Internet c?c m?nh ho?c thi?t b? hi?n ??i nh?t.

  C??c tr?? ch?i ???c xay d?ng tr??n m?t h? th?ng HTML5, c?? ngh?a l?? ?? h?a v?? h??nh ?nh ??ng ch?t l??ng cao s? v?n ch?a ???c x? ly; Ng??i ch?i ?? ?i c?? th? tr?i nghi?m s? v?ng ch?c ho??n to??n c?a n?i dung gi?i tr?? tr??n tuy?t.

  T?ng quan

  Ch??ng t?i khuy??n b?n n??n th? m?t s? tr?? ch?i tr??n tuy?t, ?? th?c s? hi?u y c?a ch??ng t?i khi ch??ng t?i n??i C??c tr?? ch?i l?? ??c bi?t. Sau khi ch? m?t v??i v??ng quay, n?? tr? n??n r? r??ng t?i sao n?i dung c?a h? thu h??t r?t nhi?u s? ch?? y, c? hai nh?? cung c?p v?? ng??i ch?i kh??c. Ch??ng t?i mong ??i r?t nhi?u t? studio n??y trong t??ng lai, trong khi kh?ng ki??n nh?n ch? ??i Ph??t h??nh m?i?????c tr??nh b??y.??

  Li??n k?t h?u ??ch??

  0/5