• danh chan online Spearhead Studios S??ng b?c

  Spearhead StudiosC??c th??ng hi?u ph?n m?m m?i xu?t hi?n tr??n b?i c?nh to??n c?u v?i s? ??u ??n v?? ?i?u ??? ch??nh x??c l?? nh?ng g?? gi? cho ng??nh c?ng nghi?p c?a ch??ng ta ?i ??u trong c??c c?ng ngh? hi?n ??i v?? c??c gi?i ph??p s??ng t?o. Tuy nhi??n, nh?ng c??i t??n l? kh?ng nh?t thi?t c?? ngh?a l?? c??c tan binh tuy?t ??i ?? t?p h?p l?i v?i nhau ?? cho th? gi?i th?y ??a con tinh th?n ???c ch? ??i t? lau v?? ???c ch? ??i t? lau. Ng??c l?i, nhi?u n?m kinh nghi?m v?? v? s? d? ??n th??nh c?ng c?? th? ???c ?n gi?u ??ng sau m?t ?n ?n ew ??/Em>, tho?t nh??n, nh?? ph??t tri?n.

  T?i sao m?t ph?n gi?i thi?u nh? v?y?

  B?i v?? m?i ng??i t? Spearhead Studios c??n lau m?i tr? th??nh ng??i m?i m?i b?t ??u h??nh tr??nh c?a h? trong th? gi?i tuy?t v?i c?a tr?? ch?i tr?c tuy?n. Tr??n th?c t?, to??n b? nh??m ?? ???c mua l?i t? Gaming ??i m?i, m?t nh?? cung c?p B2B n?i ti?ng c?a c??c d?ch v? d?a tr??n ???m may ti??n ti?n m?? tr??c ??? ?? quy?t ??nh ???ng c?a Gig Games Studio. H?n n?a, nh??m nghi??n c?u ???c l?nh ??o b?i Mathias Larsson, c?u gi??m ??c ?i?u h??nh t?i Gig Games, ng??i c?ng tham gia v??o n?n t?ng c?a Xin Gaming v?? t?i c??c th?i ?i?m kh??c nhau ?? l??m vi?c cho Ezugi v?? Hogaming.

  M?c ti??u v?? m?c ti??u

  Cau chuy?n d??i, Spearhead Studios ?? ???c ra m?t v??o th??ng 11 n?m 2019 b?i EveryMatrix ?? ??ng th??i n??y cho ph??p EveryMatrix khai th??c theo chi?u d?c ph??t tri?n tr?? ch?i v?? m? r?ng b?ng m??u d?ch v? m?? n?? cung c?p cho kh??ch h??ng.

  Studio ?s n?ng l?c trong nh?? Bao g?m thi?t k? kh??i ni?m, ph??t tri?n tr?? ch?i JavaScript, s?n xu?t ngh? s? k? thu?t s?, ho?t h??nh, thi?t k? UI/X, s?n xu?t am thanh, th? nghi?m tr?? ch?i/QA, ch?ng nh?n v?? n?i ??a h??a.

  V?i m?c ti??u t?o ra Remium, tr?i nghi?m tr?? ch?i s??ng b?c HTML5 ???c t?i ?u h??a tr??n thi?t b? di ??ng cho kh??n gi? to??n c?u ?e ?e xperience, l??m vi?c ch?m ch? v?? si??u ???i c?a c??c nh?? thi?t k?, nh?? ph??t tri?n v?? chuy??n gia th??ng m?i ?? m?t ??n vi?c t?o d?u ?n c?a h? trong Igaming ?/em>. ?? nh?n ra k? ho?ch, h? ???c trang b? c??c RGS v?? khung ph??t tri?n tr?? ch?i trong nh?? c?a ri??ng h?, c?ng nh? nhi?u t??ch h?p c?a nh?? ?i?u h??nh.

  Tr?? ch?i cao c?p

  T?t nhi??n, ?? duy tr?? t??nh c?nh tranh trong nh?ng ng??y hi?n nay m?nh h?n bao gi? h?t, ng??i ta ph?i cung c?p nh?ng m??n tr??nh di?n th?c s? h??ng ??u kh?ng ch? t??ng th??ch v?i ph?n l?n c??c thi?t b? di ??ng m?? l?? T?i ?u h??a ho??n to??n cho c??c ?i?n tho?i th?ng minh v?? m??y t??nh b?ng kh??c nhau. May m?n thay, kh?ng c?? v?n ?? g?? ? ?ay l?? ni?m vui tr??n ???ng ?i l?? m?t y?u t? ch??nh c?a chi?n l??c ???c ch? ??nh b?i Spearhead, do ???, t?t c? c??c cu?c phi??u l?u h?p d?n c?a h? c?? th? ???c t?n h??ng m?i l??c v?? m?i n?i cung c?p cho ng??i d??ng c?? k?t n?i Internet ?n ??nh.

  Tuy nhi??n, xem x??t t??n ...

  ... Th?t d? d??ng ?? k?t lu?n r?ng ch? l?? m?t trong s? nhi?u ng??i kh?ng ph?i l?? y t??ng c?a th??ng hi?u tien len zalo n??y, ?i?u n??y r? r??ng nh?m m?c ???ch ph?? v? c??c nh?? l?nh ??o c?a phan kh??c h??ng ??u. Ch??, c?? v? nh? h? c?? m?i th? ?? th?c hi?n c? tham v?ng v?? k? v?ng c?a h? v? c?ng ??ng ???nh b?c.

  Cho r?ng c??c tr?? ch?i gig l?? Foccesed tr??n c??c khe, kh?ng c?? g?? ng?c nhi??n khi ?s hucessor ?? ?ang am m?u ti?p t?c truy?n th?ng c?? t??nh c??ch t?t v?? l??m ng?c nhi??n t?t c? ng??i ham m? c?a nh?ng t??n c??p m?t v? kh?? ?o v?i m?t lo?t c??c b?n ph??t h??nh theo ch? ?? Varioly. N?u t?t c? c??c b?n ?? t?o ra n?m cu?n s??ch c?a S??ch linh h?n, th?? b?n s? bi?t nh?ng g?? ch??ng ta n??i v?! Th??m v??o ???, sau ??? ?ang l??n k? ho?ch ra m?t v?i Roulette v?? Blackjack.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5

  ???nh gi?? s??ng b?c

   • 888casino NJ
   • L??n t?i 120% ??n $ 500
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Ti?n g?i t?i thi?u $ 20. C?? gi?? tr? t? 5/4/20 ? 12/31/22, 18:59 EST. Ti?n th??ng ph?i ???c ??t c??c trong v??ng 60 ng??y k? t? khi c?p.

   • Bi?u t??ng cao 5 tr?? ch?i+ 15 ph?n m?mSG T??ng t??cWMS20Logic ng?u nhi??nBi?u t??ng cao 5 tr?? ch?iTi?n h??a 20GamingBi?u t??ng Armadillo StudiosTruy?n c?m h?ng ch?i gameR??ngBi?u t??ng ch?i reelIgtTh? h? ti?p theoBi?u t??ng AGSBi?u t??ng m?i nh?nEveryMatrix20 l?n 20 th?i gian 20 l?nLightningBoxGames
   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.1/5
     gameandcasino.com
     4.0/5
     TRUNG B??NH
     4.1/5
     4.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i