• topgamebai S??ng b?c Spike Games

  Ph?n m?m Spike GamesNh?? ph??t tri?n tr?? ch?i c?? kinh nghi?m Robert Anderson ??ng ??ng sau C?ng ty Spike Games. C?u nhan vi??n c?a c??c th??ng hi?u c?a Barcrest v?? Mazooma Games, v??o n?m 2014 ?? quy?t ??nh ch?i Solo (m?t l?n n?a) v?? b?t ??u m?t tr?? ch?i theo c??c quy t?c c?a anh ?y.

  Tuy nhi??n, Spike Games kh?ng ph?i l?? c? g?ng ??u ti??n c?a anh ?y ?? t? m??nh ti?p c?n th? tr??ng; ??? l?? n?m 2004 khi Anderson th??nh l?p Tr?? ch?i Cometa, trong th?i ?i?m r?t chi?n l??c, khi c??c s??ng b?c tr?c tuy?n ch? b?t ??u ph??t tri?n. C?ng ty ?? th?c hi?n m?t s? s? h?p t??c th??nh c?ng, v?? l??m vi?c t?t trong vi?c t?o ra khe tr?c tuy?n??trong m?t v??i n?m, cho ??n n?m 2011 khi Anderson th??nh l?p Alchemybet, m?t th??ng hi?u chuy??n l??m tr?? ch?i di ??ng, ??c quy?n. Cu?i c??ng, Alchemybet ?? ???c b??n ch? ba n?m sau khi khai tr??ng, v??o n?m 2014.

  L?n th? ba ?s m?t s? quy?n r??

  Spike Games ???c c?p ph??p ?? phan ph?i ph?n m?m v?? n?? ?? nh?n ???c S? ch?p thu?n t? ?y ban c? b?c c?a V??ng qu?c Anh. Petit Brand kh?ng c?? nhi?u th? ?? cung c?p, n??i v? s? l??ng s?n ph?m, nh?ng v? ch?t l??ng, ch??ng t?i ?ang xem x??t m?t c?ng ty s?n xu?t khe c?m cao c?p. ?ay l?? doanh nghi?p th? ba do m?t c?u chi?n binh ng??nh ?i?u h??nh. ?ng Anderson, v?? hy v?ng, ??? s? l?? ng??i th??nh c?ng nh?t. ???nh gi?? b?i c??c tr?? ch?i, c? h?i th?p. Ng??c l?i ...

  L?a ch?n tr?? ch?i

  Ch? m?t v??i t?a game b??n trong danh m?c ch?i game c?? th? gay th?t v?ng cho nh?ng ng??i ch?i th??ch k?t h?p m?i th?, ?? ch?n m?t ti??u ?? kh??c m?i khi h? nh?p m?t s??ng b??i tr?c tuy?n. Tuy nhi??n, m?t th?i gian d??i tr??c ?ay, ch??ng t?i ?? k?t lu?n r?ng nh?ng ng??i ???nh b?c, th?c s?, t?n h??ng ch?t l??ng h?n s? l??ng s?n ph?m. N?u b?n ?ang t??m ki?m m?t Thi?t k? ??c ???o, ?? h?a ???ng kinh ng?c, h??ng t?n t??nh n?ng, Danh m?c Spike Games ?ang g?i t??n b?n.

  ?ng Anderson v?? nhan vi??n c?a ?ng th?c s? ?? l??m h?t s?c m??nh ?? thi?t k? m?t c??i g?? ??? ???ng gi??; M?t c??i g?? ??? kh??c bi?t, r?ng ng??i ch?i s? kh?ng qu??n sau khi nh?p v??o n??t ?c m?t ??

  C??c tr?? ch?i kh?? m?i m?, c? thi?t k? v?? th? m??y kh?n ngoan. M?i ti??u ?? l?? ??y m??u s?c, s?ng ??ng, ??n gi?n l?? s?ng ??ng, v?? c??c c? ch? c?ng v?y; Cascading REELS Games v?? b? c?c 6x10 l?? th? m?? b?n s? kh?ng t??m th?y trong danh m?c tr?? ch?i c?a m?i nh?? ?i?u h??nh.

  b??n trong ?f ?f ph?n ?n ??/A> Ch??ng t?i kh?ng t??m th?y g?? m?? ch??ng t?i ch?a t?ng th?y tr??c ?ay; C??c v??ng quay b? sung, hoang d?, phan t??n v?? ph?n c??n l?i c?a b?ng ??ng th?ng th??ng ?ang xu?t hi?n tr??n c??c cu?n phim d??i d?ng c??c t??nh n?ng b? sung.

  Ch?i game di ??ng

  Ch?i game di ??ngXem x??t tr?i nghi?m tr??c ?ay c?a Andersen trong tr?? ch?i di ??ng, s? l?? m?t b?t ng? l?n khi t??m hi?u Spike Games aren ?t ?t than thi?n v?i thi?t b? di ??ng. R?t may, ch??ng t?i ?? kh?ng v??t qua b?t k? c?? s?c n??o; C?ng ty ??c s?n n??y ?ang t?i ?u h??a n?i dung cho c??c thi?t b? t? xa, v?? v?y h?y y??n tam r?ng c??c tr?? ch?i Spike cung c?p t?t nh?t t? Tr?? ch?i di ??ng t?t nh?t.

  T?ng quan

  Sau nhi?u l?n c? g?ng, ch??ng t?i c?m th?y r?ng Robert Anderson cu?i c??ng ?? ?i tr??n ???ng ?ua t?t ?? ?? l?i d?u ?n trong ng??nh c?ng nghi?p Igaming. ??ng hi?u sai v? ch??ng t?i, ch??ng t?i ho??n to??n ch??o t?t c? c??c c?ng vi?c tr??c ?ay c?a anh ?y, n?? c?? y ngh?a, nh?ng c??c tr?? ch?i Spike ch? l?? m?t c??i g?? ??? kh??c nhau ... c??c tr?? ch?i ???c s?n xu?t d??i t??n n??y l?? M?t s? tr?? ch?i hay nh?t trong to??n b? kinh doanh Igaming. Thi?t k? ?? h?a ho??n h?o, l?i ch?i di ??ng m??t m??, kh? n?ng chi?n th?ng h?p d?n v?? ?n t??ng t?ng th? trong tr?? ch?i l?? th? b?n s? kh?ng d? d??ng t??m th?y trong th? vi?n ch?i game c?a m?i nh?? ph??t tri?n.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5