• tải game bài đổi đổi thưởng go88 Tin t?c ???nh b?c

  B?n mu?n bi?t nh?ng g?? ?ang x?y ra trong ng??nh c?ng nghi?p ???nh b?c? Ch??ng t?i c?? l?i th? h??ng ??u, cung c?p c??c cau chuy?n b??n trong tr??n c??c s??ng b?c tr??n ??t li?n v?? tr?c tuy?n. H?y bi?t v?i c??c tin t?c ??a ph??ng v?? qu?c t? ?ang l??m ti??u ??.

  Mang l?i nh?n th?c v? c??c trang web m?i, t??i s?n, ph?n m?m ch?i game, gi?y ph??p, h?p nh?t, tr?? ch?i, v.v. l?? nh?ng g?? ch??ng ta ?ang n??i.

  • EveryMatrix chu?n b? cho vi?c ra m?t Canada theo Quy ??nh m?i

   Tin t?c ???nh b?c

   EveryMatrix chu?n b? cho vi?c ra m?t Canada theo Quy ??nh m?iIvan StefanovicNg??y 5 th??ng 8 n?m 2022

   Everymatrix ?ang chu?n b? ra ??i ? t?nh Ontario c?a Canada sau khi ???c ?y ban R??u v?? Ch?i game c?p gi?y ph??p c?a Ontario (AGCO). EveryMatrix s? phan ph?i n?i dung ??c quy?n v?? c?ng ngh? ph??t tri?n n?i b? c?a ri??ng m??nh trong c??c m?n th? thao v?? s??ng b?c, bao g?m c??c tr?? ch?i t? Spearhead Studios v?? Armadillo Studios, cho c??c nh?? khai th??c ?ang t??m c??ch ra m?t tr??n th? tr??ng n??y.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Nolimit City v?? Bet365 h?p t??c ?? ra m?t n?i dung th?? v?

   Tin t?c ???nh b?c

   Nolimit City v?? Bet365 h?p t??c ?? ra m?t n?i dung th?? v?Ivan Stefanovic04 th??ng 8 n?m 2022

   Nh?? cung c?p c??c tr?? ch?i s??ng b?c tr?c tuy?n, Nolimit City, ?? c?ng b? m?t s? k?t h?p th??ng m?i m?i v?i Sportsbook Juggernaut Bet365. S? t??ch h?p n??y s? th?y to??n b? b? s??ng b?c tr?c tuy?n c?a nh?? cung c?p, bao g?m c??c t?a game n?i ti?ng nh? Folsom Prison v?? Ghi nh? Gulag, ???c cung c?p cho c? s? ng??i d??ng r?ng c?a nh?? ?i?u h??nh. Nolimit c?? tr? s? t?i Sliema, Malta v?? t? h??o c?? m?t th? vi?n g?m h?n 50 tr?? ch?i c?? m?t s? c? ch? ??c quy?n nh? Xnudge, Xways, XSplit, XPays v?? Xbomb.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Ch?i N Go v??o th? tr??ng M? l?n ??u ti??n

   Tin t?c ???nh b?c

   Play'n Go v??o th? tr??ng M? l?n ??u ti??nIvan Stefanovic21 th??ng 7 n?m 2022

   Play'n Go hi?n ?? c?? ???c gi?y ph??p nh?? cung c?p tr?? ch?i internet t?m th?i B2B ? bang Michigan, cho ph??p c?ng ty cung c?p c??c tr?? ch?i s??ng b?c tr?c tuy?n c?a m??nh cho c??c nh?? khai th??c ???c c?p ph??p trong ti?u bang. ?i?u n??y ???nh d?u m?c nh?p ??u ti??n c?a c?ng ty v??o th? tr??ng Hoa K?. Hi?n t?i n?? ?? c?? ???c gi?y ph??p ch?i game t? gi?y ph??p nh?? cung c?p tr?? ch?i internet t?m th?i ? Michigan, ?i?u n??y s? cho ph??p n?? cung c?p c??c tr?? ch?i c?a m??nh cho c??c nh?? khai th??c t?i c??c th? tr??ng ???c quy ??nh c?a Hoa K?.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Ch?i th?c d?ng ?? cung c?p cho Micasino n?i dung s??ng b?c cao c?p

   Tin t?c ???nh b?c

   Ch?i th?c d?ng ?? cung c?p cho Micasino n?i dung s??ng b?c cao c?pIvan Stefanovic18 th??ng 7 n?m 2022

   Playmatic Play, m?t nh?? l?nh ??o tr??n to??n th? gi?i trong l?nh v?c Igaming, ?? tuy??n b? h?p t??c v?i Micasino.com, m?t th??ng hi?u h??ng ??u ? M? Latinh. Theo c??c ?i?u kho?n c?a Th?a thu?n m?i, ng??i ch?i c?a nh?? ?i?u h??nh s? c?? th? ch?i trong ba lo?i ch??nh c?a th??ng hi?u. S??ng b?c c?ng s? cung c?p c??c tr?? ch?i khe c?m c?a m??nh, bao g?m b? phim bom t?n g?n ?ay c?a Giza v?? Great Rhino Deluxe v?? Gates of Olympus.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Th?a thu?n n?i dung ??c quy?n mang ??n c??c tr?? ch?i th?? v? cho 888 ng??i ch?i s??ng b?c %281 %29

   Tin t?c ???nh b?c

   Th?a thu?n n?i dung ??c quy?n mang ??n nh?ng tr?? ch?i th?? v? cho 888 ng??i ch?i s??ng b?cIvan Stefanovic15 th??ng 7 n?m 2022

   888casino ?? ??ng y v?i m?t th?a thu?n n?i dung m?i v?i c??c c?ng tr??nh ch?i game s? cho ph??p c?ng ty ph??t h??nh m?t trong nh?ng t?a game Igaming c?a m??nh v?i m?t trong nh?ng nh?? khai th??c h??ng ??u c?a V??ng qu?c Anh. Design Works ???ng g??p c?a Gaming cho quan h? ??i t??c s? d?n ??n 888casino b? sung th??m n?i dung v?i c??c s?n ph?m ??c ???o ?? ???c ph??t tri?n trong nh??, c?ng nh? mang l?i c??c t??nh n?ng ch?i tr?? ch?i m?i.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Evolution Gaming mua l?i Nolimit City v?i h?n 350m

   Tin t?c ???nh b?c

   Evolution Gaming mua l?i Nolimit City v?i gi?? h?n 350 tri?u ?? laIvan Stefanovic27 th??ng 6 n?m 2022

   ??ng th??i n??y s? ch?ng ki?n ??Gaming Evolution ti?p t?c chi?n l??c ?a d?ng h??a danh m?c ??u t? tr?? ch?i c?a m??nh v?? tham gia v??o c??c th? tr??ng m?i, v?i c??c tr?? ch?i Nolimit City ???c cung c?p cho c??c s??ng b?c ??i t??c tr??n to??n th? gi?i. Danh m?c ??u t? hi?n t?i c?a Nolimit bao g?m c??c v? tr?? tr?c tuy?n ph? bi?n nh? Folsom Prison, Buffalo Hunter v?? Karen Maneater, v?? h?ng phim c?? m?t ???ng ?ng ph??t h??nh m?i trong c??c t??c ph?m.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Pariplay ??ng y v?i tr?? ch?i m? tr?ng

   Tin t?c ???nh b?c

   Pariplay ??ng y th?a thu?n v?i tr?? ch?i m? tr?ngIvan Stefanovic31 th??ng 5 n?m 2022

   Pariplay Ltd r?t vui m?ng th?ng b??o r?ng h? ?? k?t th??c th?a thu?n v?i White Hat Gaming, m?t nh?? cung c?p h??ng ??u c??c gi?i ph??p iGaming c?? n?n t?ng h? tr? nhi?u nh?? khai th??c. Th?a thu?n phan ph?i m?i n??y c?? ngh?a l?? n?i dung c?a Pariplay s? c?? s?n tr??n n?n t?ng ??i t??c c?a m??nh. N?i dung s? c?? s?n bao g?m c??c ti??u ?? t? c??c tr?? ch?i ph?? th?y v?? n?i dung t?ng h?p t? nhi?u nh?? cung c?p.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • H?p Lightning ?? th??m c??c tr?? ch?i cao c?p v?i Ruby Seven Studios

   Tin t?c ???nh b?c

   H?p Lightning ?? th??m c??c tr?? ch?i cao c?p v?i Ruby Seven StudiosIvan Stefanovic27 th??ng 5 n?m 2022

   Lightning Box ?? c?ng c? s? h?p t??c c?a m??nh v?i Ruby Seven Studios b?ng c??ch th??m c??c t?a game m?i v??o danh m?c Casino Games. M??y ???nh b?c Lightning Horseman, m?t trong nh?ng studio n?i b? c?a Light & Wonder, s? ???c ??a v??o c??c s??ng b?c x? h?i mi?n ph?? ?? ch?i. Trong nh?ng th??ng t?i, n?? s? ph??t h??nh Phoenix Coins, m?t tr?? ch?i m?i, c?ng nh? c??c t?a game b? sung.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Ng??i ch?i Th?y S? bay gi? c?? th? th??ng th?c c??c tr?? ch?i pariplay cao c?p

   Tin t?c ???nh b?c

   Ng??i ch?i Th?y S? bay gi? c?? th? th??ng th?c c??c tr?? ch?i pariplay cao c?pIvan Stefanovic26 th??ng 5 n?m 2022

   Nh?? ?i?u h??nh tr?? ch?i tr?c tuy?n Th?y S?, 7 d?a, ?? t??ch h?p n?i dung t? nh?? cung c?p Igaming ??ng nghi?p, Pariplay, nh? m?t ph?n c?a m?i quan h? ??i t??c m?i gi?a Grand Casino Bern v?? Pariplay. Sau ???, g?n ?ay ?? ??i th??ng hi?u studio c?a m??nh th??nh c??c tr?? ch?i ph?? th?y, v?? theo c??c ?i?u kho?n c?a th?a thu?n, m?t l?a ch?n c??c t?a game ch?i game c?a Wizard, bao g?m ph??t h??nh m?i nh?t c?a n??, Dogwood Magic, c?ng nh? c??c b?n hit Pariplay n?i ti?ng nh? Fox Mystery Fox v?? Power of Gods, s? l?? C?? s?n cho 7 ng??i ch?i d?a.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • B??o ch??

   Tin t?c ???nh b?c

   Ontario ch??o ???n ch?i game ??yIvan Stefanovic24 th??ng 5 n?m 2022

   Th? tr??ng Igaming ? Ontario g?n ?ay ?? ???c quy ??nh v?? vi?c ch?i game hi?n ???c thi?t l?p ?? tham gia th? tr??ng sau khi th?c hi?n c??c y??u c?u quy ??nh c?n thi?t. Nh?? cung c?p tr?? ch?i B2B ?? x??c nh?n r?ng h? ?? ??ng ky v?i ?y ban R??u v?? Tr?? ch?i c?a Ontario, cho ph??p h? b?t ??u cung c?p d?ch v? c?a m??nh v?? h?p t??c v?i c??c nh?? cung c?p d?ch v? ???c ?y quy?n trong t?nh. ?ay l?? tin t?c th?? v? cho s? th??c ??y, c?ng nh? cho ng??nh c?ng nghi?p Igaming ? Ontario.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Slotvision Studio hi?n thu?c s? h?u c?a Gameart

   Tin t?c ???nh b?c

   Slotvision Studio hi?n thu?c s? h?u c?a GameartIvan Stefanovic21 th??ng 5 n?m 2022

   Gameart, m?t nh?? ph??t tri?n h??ng ??u c?a c??c khe HTML5 ch?t l??ng cao, ?? tuy??n b? mua l?i Slot Studio, Slotvision. Vi?c mua l?i n??y s? cho ph??p tr??c ?ay ph??t h??nh m?t s? tr?? ch?i khe r?t ???c hoan ngh??nh c?a Slotvision, t?t c? ??u ???c cung c?p cho ??i t??c m?i c?a m??nh ?s c?ng ngh? ti??n ti?n. M?t s? tr?? ch?i m?? ng??i ch?i c?? th? mong ??i l?? C?ng ch??a Tiger, ??u s? b?t t?, tr??i cay r?c l?a, Duel Buffalos, Fastern Lotus, Fairy's Luck, 7s v?? Diamonds, Chau Phi Safari v?? nhi?u h?n n?a.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Tom Horn Gaming Bolsters S? hi?n di?n c?a th? tr??ng v?i OWETENTEN

   Tin t?c ???nh b?c

   Tom Horn Gaming Bolsters S? hi?n di?n c?a th? tr??ng v?i OWETENTENIvan Stefanovic19 th??ng 5 n?m 2022

   Tom Horn Gaming l?? m?t c??i t??n n?i ti?ng trong ng??nh c?ng nghi?p gi?i ph??p ph?n m?m Igaming v?? c?ng ty ?? l??m vi?c ch?m ch? ?? c?ng c? s? hi?n di?n c?a th? tr??ng trong nh?ng th??ng g?n ?ay. ??ng th??i m?i nh?t trong v?n ?? n??y l?? m?t th?a thu?n n?i dung v?i nh?? ?i?u h??nh iGaming v?? c?? c??c, xen k?. Th?a thu?n n??y s? d?n ??n c??c t?a game ph? bi?n c?a nh?? cung c?p c?? s?n cho nh?ng ng??i ?am m?? c? b?c h?n n?a.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Th? gi?n ch?i game ??ng y v?i Stakelogic Live

   Tin t?c ???nh b?c

   Th? gi?n ch?i game ??ng y v?i Stakelogic LiveIvan Stefanovic18 th??ng 5 n?m 2022

   Theo c??c ?i?u kho?n c?a th?a thu?n, Stakelogic Live s? cung c?p to??n b? b? tr?? ch?i ?? th? gi?n kh??ch h??ng ch?i game (RG) th?ng qua n?n t?ng Bullet Bullet, ???c s? d?ng b?i m?t s? nh?? khai th??c l?n nh?t trong ng??nh. C??c tr?? ch?i s? ???c cung c?p b?ng nhi?u ng?n ng? kh??c nhau, bao g?m ti?ng Anh, ti?ng ??c v?? ti?ng Ph?n Lan. Stakelogic Live ?? ra m?t tr?? ch?i ??u ti??n c?a m??nh, Auto-Roulette, v??o th??ng 12 n?m 2020 v?? ?? nhanh ch??ng ph??t tri?n danh m?c ??u t? c?a m??nh ?? bao g?m m?t lo?t c??c tr?? ch?i s??ng b?c tr?c ti?p n?i ti?ng.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Nh?? cung c?p igaming Everymatrix ??m b?o gi?y ph??p ? Tay Virginia

   Tin t?c ???nh b?c

   Nh?? cung c?p igaming Everymatrix ??m b?o gi?y ph??p ? Tay VirginiaIvan Stefanovic12 th??ng 5 n?m 2022

   EveryMatrix l?? m?t trong nh?ng nh?? cung c?p n?n t?ng h??ng ??u trong ng??nh c?ng nghi?p IGAM v?? ch??ng t?i r?t vui m?ng ???c b?o ??m gi?y ph??p ho?t ??ng ? West Virginia. S? ch?p thu?n gi?y ph??p n??y t? C? quan ???nh b?c West Virginia s? cho ph??p nh?? cung c?p cung c?p c??c s?n ph?m ch?i game c?a h? trong ti?u bang v?? h? mong mu?n phan ph?i m?t danh m?c ??u t? c??c t?a game Igaming t? Armadillo Studios v?? Spearhead Studios th?ng qua n?n t?ng t??ch h?p s??ng b?c c?a ch??ng t?i, CasinoEngine.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Armadillo Studios ??m b?o ch?ng nh?n Ontario

   Tin t?c ???nh b?c

   Armadillo Studios s?n s??ng s?ng ? OntarioIvan Stefanovic09 th??ng 5 n?m 2022

   Armadillo Studios ?? kh?ng l?ng ph?? th?i gian ?? c?? ???c chan trong c?a c?a th? tr??ng Igaming Canada. Sau khi th?ng qua c??c quy ??nh g?n ?ay ? Ontario, c?ng ty ?? nhanh ch??ng ???c ch?p thu?n t? ?y ban Ontario v?? hi?n ?ang chu?n b? ??a c??c danh hi?u cao c?p c?a m??nh ??n t?nh. C??c lu?t ???nh b?c ???c quy ??nh ???c ??a ra v??o n?m 2021 ???c thi?t k? ?? b?o v? ng??i ch?i v?? c?ng ty r?t mu?n th? hi?n cam k?t c?a m??nh.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Tr?? ch?i to??n c?u ho??n th??nh vi?c mua l?i kinh doanh phan ph?i microgamings

   Tin t?c ???nh b?c

   Tr?? ch?i To??n c?u ho??n thi?n vi?c mua l?i kinh doanh phan ph?i microgaming ?sIvan Stefanovic06 th??ng 5 n?m 2022

   V?i s? ra m?t ch??nh th?c, Games Global (GG) ?? c?ng c? v? tr?? c?a m??nh l?? m?t trong nh?ng nh?? cung c?p n?i dung v?? c?ng ngh? tr?? ch?i h??ng ??u trong ng??nh. Kh?ng ch? danh m?c ??u t? l?n c??c t?a game v?? c? s? kh??ch h??ng c?a c?ng ty kh??c bi?t v?i c??c ??i th? c?nh tranh m?? c??n ???c c?ng c? b?i vi?c mua l?i IP kinh doanh v?? tr?? ch?i phan ph?i c?a Microgaming g?n ?ay.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Tr?? ch?i th?c d?ng ?? xay d?ng Stakes S??ng b?c tr?c ti?p

   Tin t?c ???nh b?c

   Ch?i th?c d?ng ?? xay d?ng Stake Studio tr?c ti?pIvan Stefanovic06 th??ng 5 n?m 2022

   Gi?i thi?u studio chuy??n d?ng m?i c?a Play Play th?c d?ng h?p t??c v?i Stake - S??ng b?c v?? s??ng b?c ti?n ?i?n t? l?n nh?t th? gi?i! Studio 12 b??n s? bao g?m 10 b?ng blackjack, m?t cho roulette v?? t?c ?? baccarat. Ng??i ch?i s? c?? c? h?i tr?i nghi?m tr?i nghi?m s??ng b?c tr?c ti?p tuy?t v?i v?i n?n t?ng c?? c??c d?a v??o c?ng ??ng c?a Stake. Th?a thu?n m?i nh?t n??y l?? v? tr?? th?c d?ng l?? m?t trong nh?ng nh?? cung c?p gi?i ph??p s??ng b?c tr?c ti?p cho ng??nh c?ng nghi?p iGaming.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • EGT C??c th??ng hi?u t??ng t??c v?i Amusnet t??ng t??c

   Tin t?c ???nh b?c

   EGT C??c th??ng hi?u t??ng t??c v?i Amusnet t??ng t??cIvan Stefanovic27 th??ng 4 n?m 2022

   Trong th? gi?i c?? nh?p ?? nhanh ng??y nay, ?i?u quan tr?ng h?n bao gi? h?t l?? c??c doanh nghi?p lu?n ??ng ??u trong c??c xu h??ng c?ng ngh? m?i nh?t. C? th?, l?nh v?c ph??t tri?n nhanh ch??ng c?a c?ng ngh? k? thu?t s? ?? m? ra nh?ng c??ch m?i ?? c??c doanh nghi?p tham gia v?i kh??ch h??ng c?a h? v?? ph??t tri?n ho?t ??ng c?a h?. ??i v?i c??c c?ng ty c?? m?t m?c ti??u r? r??ng trong tam tr??, vi?c n?m b?t c??c xu h??ng m?i kh?ng ch? l?? c?n thi?t ?? N?? c?? th? r?t quan tr?ng ?? th??nh c?ng.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Stakelogic mang n?i dung ch?t l??ng h??ng ??u cho ng??i ch?i Betcitys

   Tin t?c ???nh b?c

   Stakelogic mang n?i dung ch?t l??ng h??ng ??u cho ng??i ch?i BetcityIvan Stefanovic21 th??ng 4 n?m 2022

   Stakelogic Live l?? nh?? cung c?p tr?? ch?i ??i ly tr?c ti?p h?p t??c v?i c??c s??ng b?c tr?c tuy?n kh??c nhau ?? cung c?p c??c s?n ph?m c?a m??nh. C?ng ty v?a h?p t??c v?i Betcity, m?t s??ng b?c tr?c tuy?n ? H?? Lan, ?? cung c?p c??c tr?? ch?i c?a m??nh cho ng??i ch?i s??ng b?c. Quan h? ??i t??c s? cho ph??p ng??i ch?i c?a nh?? ?i?u h??nh th??ng th?c c??c s?n ph?m tr?c ti?p c?a nh?? ph??t tri?n, bao g?m c??c b?ng Blackjack c?a M?, Roulette chau ?u, Auto-Roulette v?? Auto-Roulette Classic Classic.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Endorphina m? r?ng sang Y v?i danh m?c tr?? ch?i th?? v?

   Tin t?c ???nh b?c

   Endorphina m? r?ng sang Y v?i danh m?c tr?? ch?i th?? v?Ivan Stefanovic19 th??ng 4 n?m 2022

   Endorphina r?t vui m?ng th?ng b??o r?ng h? v?a m? r?ng s? hi?n di?n c?a n?? tr??n th? tr??ng Y! C?ng ty r?t vui m?ng ???c chia s? danh m?c tr?? ch?i s?i ??ng v?? phong ph?? c?a ch??ng t?i v?i ng??i ch?i ? Y. C??c tr?? ch?i c?a n?? s? s?m c?? s?n v?? bao g?m c??c ti??u ?? nh? Book of Lady, 2022 Hitslot, Lucky Streak Series, Wild Love, Aus Dem Tal, Football Superstar, King of Ghosts, v?? nhi?u h?n n?a! C?ng ty t? tin r?ng c??c tr?? ch?i c?a n?? s? l?? m?t hit v?i ng??i ch?i ? Y v?? kh?ng th? ch? ??i ?? xem ng??i ch?i ngh? g??!

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Playtech m? r?ng s? hi?n di?n c?a n?? t?i th? tr??ng B?c M?

   Tin t?c ???nh b?c

   Playtech m? r?ng s? hi?n di?n c?a n?? t?i th? tr??ng B?c M?Ivan Stefanovic18 th??ng 4 n?m 2022

   L?? m?t ph?n c?a m?c nh?p Canada c?a Playtech, c?ng ty c?ng ngh? ???nh b?c ?? ra m?t nhi?u quan h? ??i t??c t?i Ontario. N?n t?ng ??y ?? c?a c?ng ty ?? ???c ph??t h??nh v??o ng??y ??u ti??n m? c?a th? tr??ng v??o tu?n tr??c v?? n?? tuy??n b? r?ng h? s? c?ng b? m?t l??n s??ng h?p t??c n?a ? Ontario trong v??i tu?n t?i. Ontario l?? th? tr??ng ???c quy ??nh m?i nh?t c?a B?c M? sau khi ?y ban ch?i game Ontario c?p gi?y ph??p cho m?t s? nh?? cung c?p.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • S??ng b?c tr?c tuy?n 711 NL ???c cung c?p b?i c??c t?a game Oryx

   Tin t?c ???nh b?c

   S??ng b?c tr?c tuy?n 711.nl ???c cung c?p b?i c??c t?a game OryxIvan Stefanovic14 th??ng 4 n?m 2022

   Oryx Gaming, m?t nh?? cung c?p h??ng ??u v? Igaming Solutions, ?? c?ng b? m?t th?a thu?n m?i ?? cung c?p n?i dung ??c quy?n c?a m??nh cho 711.nl, m?t th??ng hi?u s??ng b?c tr?c tuy?n m?i ? th? tr??ng H?? Lan ???c quy ??nh. N?n t?ng Oryx PAM s? cung c?p tr?i nghi?m li?n m?ch cho s??ng b?c tr?c tuy?n g?n ?ay ?? nh?n ???c gi?y ph??p v?? s? s?m b?t ??u ho?t ??ng. Quan h? ??i t??c m?i ??i di?n cho th?a thu?n th? ba c?a c?ng ty ?? cung c?p n?n t?ng PAM c?a m??nh cho m?t nh?? ?i?u h??nh iGaming cho th? tr??ng H?? Lan.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Roobet s??ng b?c tr?c tuy?n ?? ??ng y v?i Betsoft Games

   Tin t?c ???nh b?c

   Th?a thu?n d?u hi?u roobet s??ng b?c tr?c tuy?n v?i c??c tr?? ch?i betsoftIvan Stefanovic12 th??ng 4 n?m 2022

   Sau khi hai c?ng ty ky h?p ??ng m?i, Roobet ?? tr? th??nh c?ng ty m?i nh?t c?? quy?n truy c?p v??o danh m?c khe c?a Betsoft Gaming. Theo th?a thu?n, c??c t?a game c?a nh?? cung c?p nh? Take the Percoat, Lost Mystery Rests, Triple Juicy Drops, Gold Tiger Ascent v?? Primal Wilderness, s? c?? th? truy c?p ???c cho ng??i ch?i c?a nh?? ?i?u h??nh. M?c ti??u c?a vi?c nh?n gi?i th??ng, theo nh?? cung c?p, l?? cung c?p cho c??c game th? tr?i nghi?m ch?i game s??ng t?o v?? nh?p vai.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Microgaming ?? c?ng b? n?i dung th?? v? h?n v??o th??ng T? n??y

   Tin t?c ???nh b?c

   Microgaming th?ng b??o n?i dung th?? v? h?n v??o th??ng T? n??yIvan Stefanovic11 th??ng 4 n?m 2022

   Alchemy Gaming r?t vui m?ng ???c th?ng b??o v? vi?c ph??t h??nh 25.000 Talons v?i c??c t??nh n?ng hi?n ??i v?? c?m gi??c khe c? ?i?n. Khe khe bi?n ??ng cao n??y c?? c??c sinh v?t d? d?i, ??i b??ng v??ng, v??ng quay ng?u nhi??n v?? l?a ch?n c??c v??ng quay th??ng, v?? ?i k??m v?i gi?i ??c ??c 500.000 ?? la! C??c tr?? ch?i Spinplay mang ??n ??nh s??ng r?c r? v?? s? quy?n r? c?a Las Vegas l??n m??n h??nh c?a b?n v?i Vegas Cash.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • S? ti?n h??a ???c ph??t h??nh v??o ng??y ??u ti??n c?a th? tr??ng ch?i game tr?c tuy?n Ontario v?i nhi?u nh?? khai th??c

   Tin t?c ???nh b?c

   Evolution Gaming ??a c??c tr?? ch?i c?a m??nh ??n th? tr??ng Ontario m?i ???c quy ??nhIvan Stefanovic07 th??ng 4 n?m 2022

   Tr??c khi ra m?t m?t th? tr??ng iGaming h?p ph??p c?a Ontario, Evolution Gaming ?? th?ng b??o r?ng h? ?? ph??t h??nh tr?c ti?p v?i m?t lo?t c??c d?ch v? s??ng b?c tr?c tuy?n cho nhi?u nh?? khai th??c ? t?nh Canada. Trong s? c??c nh?? khai th??c s? c?? quy?n truy c?p v??o c??c tr?? ch?i tr?c tuy?n c?a Evolution l?? 888casino, BetMGM, Leovegas, Rush Street Interactive v?? ?i?m ??t c??c ?i?m. Theo c?ng ty, t?t c? c??c nh?? khai th??c c?a n?? s? c?? quy?n truy c?p v??o m?t lo?t c??c tr?? ch?i tr?c tuy?n t? c??c th??ng hi?u Evolution Group.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Du l?ch ??n v??ng n?ng th?n y??n b??nh v?i L? h?i Slot Barn tr?c tuy?n

   Tin t?c ???nh b?c

   Du l?ch ??n v??ng n?ng th?n y??n b??nh v?i L? h?i Slot Barn tr?c tuy?nIvan Stefanovic07 th??ng 4 n?m 2022

   Ch?i th?c d?ng ?s Festival Festival s?p b?t ??u, v?? m?i ng??i ?ang tr? n??n ph?n kh??ch. Nh?ng ??ng c? t??i t?t, v?? nh?ng b?ng hoa ?ang n? r?, t?o ra m?t b?u kh?ng kh?? ??p v?? h??i h??a. T?t nhi??n, ch??ng t?i ?ang ?? c?p ??n vi?c ph??t h??nh khe m?i nh?t c?a nh?? cung c?p! Trong l? h?i, n?ng dan s? t? ch?c l? thu ho?ch tuy?t v?i c?a h? b?ng c??ch ?n c??c th?c ph?m truy?n th?ng v?? th??ng th?c gi?i tr?? tr?c ti?p trong khi ng??i ch?i s? c?? c? h?i t??m kho b??u! Gi??nh chi?n th?ng t?i ?a 2000 l?n ??t c??c

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • L?y m?t ph?n c?a h??nh ??ng gi?i ??c ??c drop trong m?

   Tin t?c ???nh b?c

   L?y m?t ph?n c?a h??nh ??ng gi?i ??c ??c drop trong m?Ivan Stefanovic02 th??ng 4 n?m 2022

   Th? gi?n ch?i game (RG) t? h??o l?? m?t b? t?ng h?p Igaming s??ng t?o v?? nh?? cung c?p n?i dung ??c ???o. V?i y ngh? ???, kh?ng c?? g?? ng?c nhi??n khi nh?? cung c?p ?? ti?t l? m?t s? b? sung tuy?t v?i cho l?a ch?n tinh vi c??c gi?i ph??p s??ng b?c tr?c tuy?n. Ph?n b? sung m?i, Dream Drop Jackpots, c?? kh? n?ng c??ch m?ng h??a c??c tr?? ch?i khe. C??ch m?ng h??a tr?? ch?i

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • Microgame D?u hi?u phan ph?i th?a thu?n v?i c?ng ty con c?a nh??m ch?i game Bragg

   Tin t?c ???nh b?c

   Microgame D?u hi?u phan ph?i th?a thu?n v?i c?ng ty con c?a nh??m ch?i game BraggIvan Stefanovic29 th??ng 3 n?m 2022

   Y ???c thi?t l?p ?? xem c??c t?a game m?i nh?t tr??n th? tr??ng sau khi c?ng ty con c?a Bragg Gaming Group ??ng y v?i Microgame, nh?? phan ph?i h??ng ??u c?a c??c t?a game IGAM ???c quy ??nh. Vi?c t??ch h?p ban ??u s? mang l?i ph??p thu?t Ai C?p t? ph??ng th?? nghi?m Slot Lab v?? c??c c?u th? c?a Microgame s? c?? th? truy c?p v??o m?t t?a game kh??c nhau t? Th? vi?n ch?i game Oryx, bao g?m Revins of Amun-Re, Golden Nights, Kings & Jewels, Hard Cash, Royal Seven v?? nhi?u ti??u ?? h?n trong t??ng lai. Ti?p c?n nhi?u ng??i ch?i h?n

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • BF Games m? r?ng ph?m vi c?a m??nh th??nh th? tr??ng quy ??nh c?a Rumani v?i quan h? ??i t??c Netbet

   Tin t?c ???nh b?c

   C??c tr?? ch?i BF m? r?ng ??n th? tr??ng quy ??nh c?a Rumani v?i quan h? ??i t??c NetbetIvan Stefanovic18 th??ng 3 n?m 2022

   BF Games ?? c?ng c? v? tr?? c?a m??nh tr??n kh?p chau ?u khi n?? li??n k?t v?i Netbet ?? m? r?ng v??o th? tr??ng Rumani. S? h?p t??c n??y s? cho ph??p ng??i ch?i t? khu v?c t??i ph??n n??y th??ng th?c m?t lo?t c??c v? tr?? tr?c tuy?n cao c?p nh? Buffalo Trail, Cold as Ice, Book of Gates c?ng nh? c??c tr?? ch?i ?? ra m?t g?n ?ay bao g?m Wild Jack, Burning Slots, Buffalo Trail v?? nhi?u h?n n?a. Quan h? ??i t??c s? th?y ng??i d??ng Netbet c?? quy?n truy c?p v??o c??c t??nh n?ng nh? ti?n th??ng l??i ti?n m?t v?? gi?i ??c ??c c?a tr?? ch?i.

   ??c to??n b? b??i vi?t
  • C??c ??i t??c c?a Quan ?o??n ch?i game Th?y ?i?n v?i tr?? ch?i m? tr?ng

   Tin t?c ???nh b?c

   C??c ??i t??c c?a Quan ?o??n ch?i game Th?y ?i?n v?i tr?? ch?i m? tr?ngIvan Stefanovic15 th??ng 3 n?m 2022

   Gaming Corps ?ang ??a danh m?c ??u t? tr?? ch?i ??y ?? c?a m??nh ??n c??c trang web li??n k?t v?i m? tr?ng th?ng qua t?ng h?p, th? gi?n ch?i game. Nh?ng ng??i ???nh b??ng tr??n n?n t?ng tr?? ch?i m? tr?ng s? c?? c? h?i th? v?n ??may c?a h? v?i lo?t tr?? ch?i Mine, tr?? ch?i tr??n b??n v?? c??c v? tr?? tr?c tuy?n th?? v? bao g?m S??ch C??p bi?n, Jellos, Undead Vikings, Angry Elf, v.v. Gaming Corps ?? cung c?p c??c tr?? ch?i s??ng b?c c?a m??nh ?? phan ph?i th?ng qua nh?? cung c?p s??ng b?c Skillonnet, v??o th??ng tr??c.

   ??c to??n b? b??i vi?t