• tải iwin cho android Cinerama

  3.0/5
  • 3.0/5 LCB.org
  • Ph?n m?m

   Playtech
  • Lo?i h??nh

   Video Slots
  • Cu?n:

   5
  • ???ng l??ng:

   5
  • Ph?n tr?m xu?t chi:

  Ch?i m?t tr?? ch?i ti?n b? t?i Cinerama Slots, v?i s? ti?n c? ??nh trong 5 cu?n v?? 9 ???ng l??ng, hai v??ng th??ng v?? gi?i ??c ??c progrs.

  Cinerama- 5 reel, 9 payline v?i c??c v??ng th??ng. C? ??nh k??ch th??c ??ng xu l?? 5 xu.

  B?n c?? th? ch?i t? 1 ??n 9 d??ng, nh?ng h?y ch?c ch?n ch?i t?t c? 9 d??ng. B?n ph?i ch?i ??t c??c t?i ?a 45 xu ?? gi??nh ???c ti?n b?.

  Bi?u t??ng camera hoang d? cho t?t c? c??c bi?u t??ng ngo?i tr? c??c bi?u t??ng c?a ??o di?n v?? tai nghe.

  Bi?u t??ng r??ng kho b??u l?? phan t??n 2 tr? x1 c?a ??t c??c c?a b?n, 3 tr? x5, 4 tr? x10 v?? ...

  C?? hai v??ng th??ng Cinerama.

  • Bi?u t??ng tai nghe ? b?t c? ?au tr??n reel ??u ti??n k??ch ho?t ph?n th??ng v??ng 1.
  • Nh?n 3 bi?u t??ng gi??m ??c li??n ti?p tr??n ???ng thanh to??n ?? k??ch ho?t ph?n th??ng v??ng 2.
  • Nh?n 5 ky hi?u camera tr??n ???ng thanh to??n ?? gi??nh gi?i ??c ??c ti?n b?!

  Jackpot ti?n b? b?t ??u t? $ 150.000,00.

  ???nh l?n v?? b?n c?? th? ch? ??o phim c?a ri??ng b?n !!

  • M?m m?i
  • Gi?? tr?
  • Chi?n th?ng trung b??nh
  • Chi?n th?ng l?n nh?t
  • Won cu?i c??ng
  • Playtech
  • $ 57,884
  • $ 169,978
  • $ 169,9781 tu?n tr??c

  TR?? CH?I MI?N PH??

  Cinerama 201