• tiến lên đếm lá S??ng b?c Daub

  Daub kheT??n ??y ?? c?a c?ng ty l?? Daub Alderney Limited, nh?ng n?? c??n h?n th? n?a Th??ng ???c g?i l?? tr?? ch?i Daub ho?c Daub. B?n than Alderney l?? m?t ph?n c?a Qu?n ??o Channel v?? l?? m?t trong nh?ng ??a ?i?m ??c ??a cho c??c c?ng ty Igaming ? V??ng qu?c Anh. C?ng ty ?? ???c th??nh l?p v??o n?m 2008. N?? kh?ng ph??t tri?n theo c?p s? nhan nh? nhi?u c?ng ty kh??c, thay v??o ??? ch?n t?p trung v??o nh?ng ph?m ch?t khi?n n?? tr? th??nh nh?? s?n xu?t tr?? ch?i tr?c tuy?n ??ng c?p th? gi?i.

  Ti?n th?t, ch?i game x? h?i v?? c??c s?n ph?m nh?n tr?ng

  C?ng ty c?? ba th? tr??ng ch??nh: tr?? ch?i ti?n th?t, ch?i game x? h?i v?? c??c s?n ph?m nh?n tr?ng. Th? hai c?? ngh?a l?? Daub Alderney gi??p c??c c?ng ty kh??c ch?y s??ng b?c tr?c tuy?n b?ng c??ch cung c?p m?i th? t? h? tr? kh??ch h??ng ??n b? s?u t?p tr?? ch?i cho to??n b? Ph?n m?m ph? tr?. C??c tr?? ch?i trong c??c s??ng b?c n??y kh?ng ch? ??n t? Daub, m?? thay v??o ??? l?? t? to??n b? m?ng l??i ??i t??c c?a h?.

  Slots, tr?? ch?i l? t? v?? th? c??o

  Tr?? ch?i Bingo??l?? s? tr??ng ch??nh c?a Daub. ?ay c?? l? l?? ly do t?i sao h? thi??n ???ng tr? th??nh m?t ng??i ch?i l?n nh? v?y trong ph??t tri?n Slots, m?c d?? ? trong ng??nh qu?? lau. Ng??y nay, n?? gi?ng nh? m?t n?m m??i - n?m m??i, ???ng l??c Tr?? ch?i Bingo ?ang ng??y c??ng tr? n??n ph? bi?n. ??? l?? nh?ng v? tr?? mang l?i h?u h?t c??c c?u th?. Th? c??o l?? m?t b? sung t?t ??p, l??m tr??n b? s?u t?p kh?? ??c ???o.

  C??c Phong c??ch th?ng th??ng cho c??c v? tr?? t? c?ng ty n??y kh?? ??n gi?n. Ch? y?u l?? n?m cu?n v?? hai m??i ???ng l??ng v?i m?t s? t??nh n?ng ??c bi?t ???c th??m v??o. Gi? m?i th? ??n gi?n c?? l? l?? chuy?n l?ch s? lau d??i c?a h? v?i t? c??ch l?? m?t nh?? s?n xu?t tr?? ch?i l? t?. L?? m?t m?u tin th?? v?, c?ng ty ?? t?ng v?n h??nh m?t danh s??ch kh?? d??i c??c trang web l? t? th??nh c?ng tr??c khi b??n ch??ng cho b??n th? ba. C?ng ty c?? ph?n im l?ng trong m?t th?i gian, nh?ng bay gi? h? ?ang tr? l?i.

  Ch?i game x? h?i l?? g???

  Ng??y c??ng c?? nhi?u c?ng ty tham gia tr?? ch?i x? h?i, ngh?a l?? h? cung c?p c??c tr?? ch?i c?a h? trong C??c ??nh d?ng ch?i mi?n ph?? trong c??c n?n t?ng ph? bi?n ch?ng h?n nh? Facebook, Apple Store, v?? nh? v?y. ?ay l?? m?t c??ch tuy?t v?i ?? ki?m tra c??c tr?? ch?i, v?? c?ng ?? cung c?p cho ng??i ch?i m?t c??i nh??n t?t v? h? s? c?ng ty.??

  Khi n??i ??n Daub ch?i game x? h?i c?? y ngh?a kh??c B??n c?nh c??c n?n t?ng. Nh? ch??ng t?i ?? ?? c?p ? tr??n, h? cung c?p c??c tr?? ch?i l? t? v?? c??c tr?? ch?i l? t? l?? x? h?i n?u kh?ng c?? g?? kh??c. K??ch th??c n??y l?? m?t c??i g?? ??? m?? h?u h?t t?t c? c??c c?ng ty ?ang t??ch c?c kh??m ph??. Daub c?? m?t c??i g?? ??? c?? l?i th? ? ?ay, v?? ch??ng t?i ch?c ch?n s? nghe th??m v? ?i?u n??y trong t??ng lai.

  Gi?y ph??p v?? th??m th?ng tin

  C?ng ty c?? ?y ban ki?m so??t c? b?c Alderney c?ng nh? ?y ban ???nh b?c c?a V??ng qu?c Anh

  Ki?m tra th??m th?ng tin t?i Trang ch? Daub Alderney ho?c LinkedIn.

  0/5