• tien len zalo S??ng b?c BF Tr?? ch?i

  C??c tr?? ch?i c?a BF, ho?c c??c tr?? ch?i beefee nh? tr??c ?ay, l?? m?t c?ng ty ???nh b?c ? London, V??ng qu?c Anh. H? c?? m?t ph?m vi kh?? r?ng, c?? c??c ho?t ??ng v?? v?n ph??ng ? Ba Lan v?? Th?y S?. C?ng ty ?? ???c t??m th?y v??o n?m 2013 v?? h? ?? ph??t tri?n v?i t?c ?? kh?? ?n ??nh k? t? ???. Tr?? ch?i BF ??S?n ph?m ch??nh l?? tr?? ch?i khe. Ng??y x?a ng??y x?a, th?t kh?? ?? t??m th?y m?t s??ng b?c th? thao tr?? ch?i c?a h?, nh?ng h?m nay ch??ng c?? m?t kh?? r?ng s??ng b?c tr?c tuy?n. Tr??n h?t, c?ng ty l?? m?t studio ch?i game hi?n ??i t??m c??ch li??n t?c c?i thi?n ch?t l??ng c?a c??c v? tr?? c?a h? v?? c?a ng??nh c?ng nghi?p khe n??i chung.

  ?? h?a ??p v?? h??nh ?nh ??ng h?p d?n

  B?n kh?ng c?n ph?i nh??n xa h?n c??c h??nh thu nh? ?? bi?t r?ng c??c tr?? ch?i BF ?i k??m v?i ?? h?a tuy?t v?i. N?u b?n m?o hi?m sau h?n v??o c??c tr?? ch?i, bao g?m ch?i ch??ng mi?n ph??, b?n s? nhanh ch??ng nh?n th?y r?ng nh?ng ?? h?a n??y bao g?m R?t nhi?u h??nh ?nh ??ng ?? gi? cho c??c tr?? ch?i th?? v? v?? h?p d?n. M?c d?? c??c hi?u ?ng am nh?c v?? am thanh kh?ng mang t??nh c??ch m?ng, nh?ng ch??ng th?c s? y??u c?u b?t k? c?i ti?n n??o. To??n b? g??i trong v?n ?? n??y l?? v??ng r?n.

  Ng??i t?ng h?p

  BF Games c?? m?t v??i quan h? ??i t??c n?n t?ng t?ng h?p bao g?m Ch??ng t?i l?? s??ng b?cTh?? Ph?n m?m chippy, Everymatrix v?? spinomenal. T?ng h?p l?? g??? ?ay l?? m?t t? ch?c thu th?p n?i dung tr?? ch?i s??ng b?c v?? s??ng b?c t? nhi?u nh?? cung c?p kh??c nhau, n?? mang l?i cho ng??i ch?i s? linh ho?t v?? l?a ch?n v?? h? c?? th? h?n 8000 t?a game cho ng??i d??ng.

  Ch?i game di ??ng v?i t?t c? c??c lo?i ?nh h??ng

  Ch??ng t?i s? kh?? ng?c nhi??n n?u ch?i game di ??ng kh?ng ph?i l?? ?u ti??n h??ng ??u cho c?ng ty n??y. H? l?? nh?ng chuy??n gia trong ng??nh, nh?ng ng??i m?i ??n v?i th? gi?i c?a Igaming, nh?ng ng??i s?n xu?t c??c khe hi?n ??i. ???ng nhi??n, ?i?u n??y c?ng c?? ngh?a l?? c??c tr?? ch?i ph?i ch?y tr?n tru tr??n ?i?n tho?i di ??ng, m??y t??nh b?ng c?ng nh? tr??n m??y t??nh ?? b??n.

  ?i?u th?? v? h?n l?? c??c ch? ?? kh??c nhau ?i k??m v?i c??c khe. Ng??y nay, c?? h??ng ng??n v? tr?? c?? s?n, v?? kh?? nhi?u trong s? ch??ng tuan theo c??c ch? ?? v?? thi?t l?p ph? bi?n. M?t ch??t ng?c nhi??n l?? h?u h?t c??c tr?? ch?i BF ??u ?i k??m v?i M?t ch? ?? ho??n to??n m?i ho?c m?t ch? ?? m?i v? m?t ch? ?? c?. Ch?c ch?n, b?n c?? m?t v??i tr?? ch?i v?i Kim t? th??p, Cleopatras v?? c??c v? th?n c? ??i. Nh?ng c?? qu?? nhi?u khe c?m trong danh m?c ?? cung c?p cho b?n nhi?u s? l?a ch?n cho tr?i nghi?m ch?i game ho??n to??n m?i.

  Tr?? ch?i BF gi? m?t s? gi?y ph??p

  C?ng ty ???c c?p ph??p v?i C? quan ch?i game Malta c?ng nh? ?y ban ???nh b?c c?a V??ng qu?c Anh. Tr??n h?t, h? c?? m?t ch?ng ch? t? Ecogra ch?ng minh r?ng c??c tr?? ch?i c?a h? tuan th? c??c ti??u chu?n l?? ng?u nhi??n. Kh?ng ph?i h? s? l?? c?ng ty duy nh?t n?m gi? c??c ti??u chu?n n??y, nh?ng ??t nh?t h? c?? th?ng tin c?ng khai ?? x??c minh.

  Nh? m?t l?u y ph? ...

  ... c??c tr?? ch?i BF c?ng kh?? t??ch c?c tr??n ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i, v?? b?n c?? th? ch?ng th?c t? YouTube??t??i kho?n. H? c?ng c?? ph?n t??ch c?c v?i ch?i game c?? tr??ch nhi?m, m?c d?? l?? m?t nh?? ph??t tri?n tr?? ch?i, h? kh?ng th?c s? c?? m?i quan h? tr?c ti?p v?i ng??i ch?i.

  Li?n k?t ngo?i

  Trang web ch??nh th?c c?a BF Games

  0/5