• trực tiếp đá gà campuchia casino Tr?? ch?i s??ng b?c to??n c?u

  game_global_casinos_soft_page???c th??nh l?p b?i m?t c?u Gi??m ??c ?i?u h??nh IGT v?? Lottomatica, Walter Bugno, v?? CFO tr??c ??? t?i Safecharge v?? Playtech, Tim Mickley, ??u n?m 2021, Games Global Limited ?? ch??nh th?c tham gia v??o th? tr??ng v?i t? c??ch l?? nh?? cung c?p h??ng ??u m?i cho ng??nh c?ng nghi?p K??nh phan ph?i chi?n th?ng t? microgaming, QuickFire.

  C?ng ty ???c h? tr? v?n t? nhan m?i th??nh l?p l?? ??t ?? cung c?p danh m?c ??u t? cao c?p t? h?n 50 ??i t??c ph??ng thu v?? t?p h?p c??c ng?i sao ph??t tri?n ph?n m?m l?n nh?t v?? ?ang l??n c?a Igaming.

  Ra m?t v??o n?m 2010, Quickfire ?? ph??t tri?n th??nh nh?ng con s? ???ng kinh ng?c trong nh?ng n?m qua; Danh m?c c?a n?? hi?n bao g?m 3.000 ti??u ??, C?? s?n tr??n h?n 980 th??ng hi?u ch?i game??? nhi?u n?i tr??n th? gi?i. Th?a thu?n mua h??ng d? ki?n ??s? ho??n th??nh trong quy 2 n?m 2022 v?? n?? c?ng s? bao g?m quy?n truy c?p v??o m?ng l??i gi?i ??c ??c ti?n ti?n k? l?c ?i?u ??? ?? ???c thanh to??n tr??n ? ?3 t? cho ??n nay.

  Nh? v??o danh s??ch d??i c??c ??i t??c ph?n m?m s??ng t?o v?? c??c s?n ph?m mang t??nh c??ch m?ng, Games Global s? c?? th? ti?p t?c cung c?p Gi?i ph??p n?i dung m?i h??ng th??ng??Trong nh?ng n?m ti?p theo.

  M?t s? ??i t??c n?i dung ???c c?ng nh?n nh?t trong danh s??ch n??y l?? All41Studios, Aurum Signature, Buck Stakes Entertainment, Nh?? m??y Fortune v?? Ba c?nh, bao g?m M?t lo?t c??c th??ng hi?u ??c quy?n kh??c tr??n m?ng QuickFire.

  Vi?c mua l?i QuickFire

  C??c B??n h??ng ch??nh c?a kinh doanh phan ph?i QuickFire ?? x?y ra V??o ng??y 15 th??ng 11 n?m 2021. C?ng trong kho?ng th?i gian ???, Gi??m ??c ?i?u h??nh Microgaming ?s, John Coleman, ?? xu?t b?n m?t th?ng b??o v? b??c xu?ng????n ng??y 31 th??ng 12 c??ng n?m ???. Theo ti?t l?, vi?c mua l?i ?M ?M ?M ?? Ch? s? h?u h?p ph??p c?a l?i ??ch trong Game Studios c?ng v?y, n?m ? c??c khu v?c kh??c nhau tr??n to??n c?u.

  Khi nh?n ???c t?t c? c??c ph?? duy?t theo quy ??nh trong quy hai n?m 2022, c?ng ty v?n t? nhan m?i th??nh l?p s? ch??nh th?c tr? th??nh m?t trong nh?ng nh?? cung c?p h??ng ??u v? n?i dung iGaming trong ng??nh. Theo c??c ?i?u kho?n c?a Th?a thu?n, Games Global s? Danh m?c ??u t? c?a c??c khe v?? n?i dung s??ng b?c li??n quan kh??c t? h?n 25 studio, kho?ng 3.000 tr?? ch?i.

  Danh m?c n??y kh?ng ch? bao g?m c??c b? phim bom t?n ph? bi?n l?n ?? tr? n??n n?i b?t trong nh?ng n?m qua, m?? t?t c? Gi?i ??c ??c ti?n b???C?? s?n tr??n g?n 1000 trang web s??ng b?c.

  Theo gi?i th??ch c?a Gi??m ??c ?i?u h??nh Walter Bugno, Games Global s? ti?p t?c ???ng g??p cho ng??nh c?ng nghi?p Igaming v?i c??c n?n t?ng m?i ?a d?ng v?? th?ng k?? s? thi, ???c cung c?p b?i m?t s? t??n cao nh?t xung quanh. C?ng ty c?ng s? T?p trung v??o c??c th? tr??ng m?i n?i v?? quy ??nh qu?c t?, trong khi k?t h?p c??c c?ng ngh? s??ng t?o m?i s? v?n l?? ?u ti??n cao nh?t trong t??ng lai.

  Danh m?c ??u t? h??ng ??u v? n?i dung ch?i game tr?c tuy?n

  h??ng ??u_portfolio_of_online_gaming_content_soft_pageL?? m?t trong nh?ng ng??i t?ng h?p h??ng ??u v? n?i dung ch?i game tr?c tuy?n, Microgaming ?? t?p h?p m?t danh m?c ??u t? g?m h?n 3.000 t?a game trong nh?ng n?m qua, ???c cung c?p b?i 25 Game Studios, c?? ???c h?u h?t trong v??i n?m qua.

  Trong s? c??c th??ng hi?u ph?n m?m m?i nh?t tham gia m?ng l?? Buck Stakes Entertainment, Neon Valley, Aurum Signature, Pulse 8 v?? Switch, ???c ?a chu?ng trong s? c??c c?u th? Sau khi ph??t h??nh c??c b?n hit nh? 8 h?p s? v??ng c?a Holly Roger Megaways Firepot, N? ho??ng c?a Alexandria Wowpot, Burlesque b?i Dita, Carnaval Jackpot v?? nhi?u h?n n?a.

  Do th?a thu?n mua h??ng g?n ?ay, Games Global ?? th?a h??ng quy?n cho t?t c? c??c t??c ph?m kinh ?i?n trong danh m?c ??u t?, bao g?m c? M?t danh s??ch l?n c??c m?c y??u th??ch v?i danh ti?ng ???c thi?t l?p t?t tr??n th? tr??ng: L?ng m?n b?t t?, Thunderstruck, Book of Oz, Break Da Bank Again, Masks of Fire, Mega Moolah, Wheel of Wishes, Atem, Stumpy McDoodles, North Storm, nh?ng c?ng, Vegas Single Boong Blackjack, Dragon Tiger, Atlantic City Blackjack v?? c??c c?m h?ng kh??c Tr?? ch?i may r?i.

  Ngo??i c??c b?n ph??t h??nh h??ng th??ng v?? c??c tr?? ch?i c?? th??ng hi?u (Jurassic World v?? Game of Thrones trong s? nhi?u ng??i kh??c), Microgaming v?? c??c ??i t??c c?a n?? ?? ph??t tri?n M?t lo?t c??c t??nh n?ng nang cao v?i c??c ch?u t?ng, Spin mi?n ph?? v? h?n, m? r?ng v?? kh??a hoang d?, s? nhan kh?ng l?, gi?i ??c ??c ???c chia s? c?ng nh? c? h?c ???c hi?n th? b??n d??i ?? c?ng c? ???ng k? tr?i nghi?m:

  • Wow n?i
  • C??c c?m si??u
  • Cu?n cu?n
  • HYPER gi?
  • Cao quy
  • R?c r?
  • Xay d?ng bảng xếp hạng đội tuyển nữ thế giới l?n
  • Epicstrike

  Games Global c?ng s? h?p t??c v?i c??c nh?? cung c?p ph?n m?m c?a b??n th? ba ng??i ???ng g??p cho m?ng tr??n c? s? h??ng th??ng ho?c theo th?a thu?n ??c quy?n v?i s??ng b?c tr?c tuy?n. M?t s? ??i t??c trong danh s??ch n??y l?? Golden Rock Studios, C?ng ngh? game Gaming, Old Skool Studios, Iron Dog, Spin Play, Real Dealer, Tr?? ch?i th?c t?, v.v.

  M?ng Jackpot ti?n b?

  M?ng l??i gi?i ??c ??c ti?n b? ph? bi?n nh?t th? gi?i ?? ???c trao h?n ?? 45 t? k? t? khi th??nh l?p. N?? bao g?m c??c gi?i ??c ??c v?? tr?? ch?i ph? bi?n nh?t trong kinh doanh, C?? s?n tr??n h?n 980 th??ng hi?u ch?i game!

  Ba v? tr?? b? ??ch nh?t tr??n m?ng l?? Mega Moolah, Wowpot! v?? h??ng tri?u ng??i l?n, lo?i b? ?? 1.329 m?i ng??y! M?t l?a ch?n ng??y c??ng t?ng c?a s? thi Ti??u ?? gi?i ??c ??c s? ti?p t?c ph??t tri?n??Theo Games Global,break off l??m cho c? s? h? t?ng gi?i ??c ??c hi?n t?i th?m ch?? c??n ?a d?ng h?n.

  Gi?i ??c ??c ph?? k? l?c l?n nh?t l?? ?? 9,430,723,60 v?? n?? x?y ra v??o th??ng 4 n?m 2021 tr??n Mega Moolah. Theo s? ti?n gay ra tam tr?? n??y l?? ? 7,529,047.11 tr??n S??ch Atem Wowpot c??ng th??ng ???.

  Ph?c v? h?n 900 th??ng hi?u tr?? ch?i to??n c?u

  Vi?c t?o ra ng??nh kinh doanh n?i dung iGaming ??ng c?p th? gi?i ti?p theo s? cho ph??p c??c tr?? ch?i to??n c?u t?o ra n?i dung tr?? ch?i cao c?p v?? phan ph?i ch?t l??ng cao trong c? hai th? tr??ng quy ??nh v?? ?i?u ti?t qu?c t? ???c th??nh l?p. Walter Bugno, gi??m ??c ?i?u h??nh c?a c?ng ty ?? ti?t l?, r?ng tr?ng tam s? v?n l?? k?t h?p c??c c?ng ngh? s??ng t?o c?? kh? n?ng ph?c v? kh??ch h??ng m?i v?? hi?n t?i ? c?p ?? m?u m?c.

  Games Global ?? tham gia th? tr??ng v??o nh?ng th?i ?i?m r?t bangxep hang bong da vn h?n lo?n khi r?t nhi?u tr?? ch?i c?nh tranh nh?ng ng??i t?ng h?p ?ang ti?p qu?n nh?ng g?? c??n l?i??Trong l?nh v?c iGaming tr?c tuy?n. L?? l?c l??ng h??ng ??u ti?p theo, ch? s? h?u c?a QuickFire c?? h?a s? cam k?t cung c?p c??c s?n ph?m t?t nh?t v?? c??c d?ch v? cu?i c??ng s? nang cao tr?i nghi?m ch?i game c?a ng??i d??ng cu?i v?? gi??p th??c ??y doanh nghi?p c?a m??nh.

  V?i n?i dung ??n t? h?n 25 studio, m?t danh m?c ??c quy?n bao g?m 3.000 tr?? ch?i, m?t m?ng l??i gi?i ??c ??c ti?n b? h??ng ??u th? gi?i v?i quy?n truy c?p v??o h?n 260 kh??ch h??ng hi?n t?i v?n h??nh h?n 980 th??ng hi?u ch?i game, nh??m ???c ??nh s?n ?? ??t ???c s? tuy?t v?i trong Sau nhi?u n?m gi?ng nh? ng??i ti?n nhi?m c?a n??.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5