• vua bài online 2021 S??ng b?c filsgame

  soft_page_reaching_for_the_starsFils | Game l?? m?t studio ph??t tri?n tr?? ch?i tr?c tuy?n t??ng ??i tr?, ???c th??nh l?p v??o n?m 2016 v?? n?m ? trung tam c?a London, V??ng qu?c Anh.

  C?ng ty c?? ni?m t? h??o ??c bi?t trong vi?c thi?t l?p c??c ti??u chu?n th?? v? m?i v?? ch?? y ??n c??c ti??u chu?n v?? y??u c?u c?a ng??i ch?i, trong khi cung c?p cho c??c nh?? khai th??c c??c gi?i ph??p d? s? d?ng v?? hi?u qu? ngay l?p t?c.

  V??n t?i c??c v?? sao

  FILS | Tri?t ly ph??t tri?n tr?? ch?i tr?? ch?i d?a tr??n c??c th?c ti?n B2B trong su?t, nhanh ch??ng thi?t l?p v? tr?? c?a h? l?? m?t trong nh?ng ng?i sao ?ang l??n c?a ng??nh c?ng nghi?p.

  N?n t?ng c?a c??c s?n ph?m ?a d?ng c?a h? - c??c tr?? ch?i khe c?a c??c c?u h??nh v?? ch?c n?ng kh??c nhau c?ng nh? tr?? ch?i b??n??-C?? ph?i m? h??nh to??n h?c s??ng t?o d?a tr??n c??i g?i l?? ?s ync-rnds ?? ?i?u ??? c?? th? ??p d?ng cho nhi?u n?n t?ng v?? thi??t bi? di ???ng. C? s? d? li?u l?n, ?i?n to??n ???m may v?? m? h??nh th?ng k?? ???c s? d?ng ?? ph??t tri?n v?? x??c minh c??c m? h??nh tr?? ch?i c?a c?ng ty.

  M?t ?? xu?t gi?? tr? kh??c c?a th??ng hi?u n??y l??, khi ph??t tri?n n?i dung cho c??c th? tr??ng kh??c nhau, h? t??nh ??n b?ng th?ng internet th?p c?a c??c qu?c gia n?i n?? ho?t ??ng k??m so v?i so s??nh, t?i ?a h??a tr?i nghi?m ch?i game cho ng??i ch?i ? kh?p m?i n?i.

  Kh??i ni?m tr?? ch?i

  Kh?ng bao gi? thi?u y t??ng tr?? ch?i, Fils | Tr?? ch?i d?a v??o c??c m? h??nh tr?? ch?i m?nh m? v?? truy?n c?m h?ng cho c??c ch? ?? ph?? h?p v?i c??c m? h??nh ?? n??i.

  M?t s? ng??i ch?i ch? ?? s? g?p ph?i trong c??c tr?? ch?i c?a h? bao g?m phim ho?t h??nh, nhan v?t n?i ti?ng, phim truy?n h??nh v?? phim, t??ng t??ng, kinh d?, ?i bi?n ... Kh?? nhi?u ch? ?? b?n c?? th? t??ng t??ng.

  C?ng ty s?n xu?t c??c ti??u ?? c?a c??c gi?i ph??p ?? h?a s?c n??t v?? ?a di?n. M?t can nh?c ??c bi?t quan tr?ng v? ??u ra c?a h? l?? th??ng hi?u l?? m?t studio ??u ti??n tr??n thi?t b? di ??ng, c?? ngh?a l?? c??c tr?? ch?i c?a h? ???c h??nh th??nh v?? ph??t tri?n v?i ng??i d??ng ?i?n tho?i th?ng minh. S? h?p t??c ch?t ch? gi?a c??c ngh? s? v?? nh?? ph??t tri?n c?? t?m quan tr?ng l?n trong tr??ng h?p n??y, m?? Fils | Game d? d??ng tuy??n b? ??t ???c trong nh??m c?a h?.

  C?? h?n 300 v? tr?? tr?c tuy?n bespoke??v?? tr?? ch?i tr??n b?ng c?? s?n trong Danh m?c ??u t? c?a h?, ph?? h?p c?n th?n v?i nhu c?u c?a th? tr??ng ???ng ??i. T?t c? c??c ti??u ?? c?a h? ??u c?? th? ch?i ???c tr??n c??c thi?t b? PC, Android ho?c Apple.

  M?t th?c t? ???ng ch?? y v? nh?? ph??t tri?n n??y l?? h? l?y hoa h?ng t? kh??ch h??ng c?a h? v?? xay d?ng c??c tr?? ch?i ???p ?ng c??c y??u c?u c? th? c?a h? b?ng c??ch th?c hi?n c??c ho?t h??nh t??y ch?nh, RNG v?? th?m ch?? hi?u ?ng am thanh.

  T?p trung v??o tr?i nghi?m ng??i d??ng

  Fils | Game nh?n ra t?m quan tr?ng c?a tr?? ch?i di ??ng v?? do ??? c? g?ng cung c?p UX thu?n ti?n cho ng??i d??ng di ??ng, trong khi kh?ng hy sinh b?t c? ?i?u g?? v? s? ph?c t?p v?? c??ch ti?p c?n chi ti?t c?a c??c tr?? ch?i tr??n m??y t??nh ?? b??n; giao di?n ng??i d??ng.

  V?? d?, bespoke c?a h? Tr?? ch?i s??ng b?c tr?c ti?p?????c th?c hi?n ?? ?o l??ng c??c c?u h??nh ng??i ch?i kh??c nhau tr??n c? thi?t b? di ??ng v?? m??y t??nh ?? b??n. M?t tri?t ly UX nh? v?y, theo quan ?i?m c?a h?, cung c?p m?t l?i th? cho h? ?? ti?p c?n c??c kh??ch h??ng m?i.

  V?n ph??ng h? tr? tinh vi, t??i t?t v?i c??c t??nh n?ng v?? c??c ph?n th??ng kh??c, t?o ?i?u ki?n cho vi?c qu?n ly c??c tr?? ch?i c?a h? b?i c??c nh?? khai th??c.

  C? h?c tr?? ch?i

  Fils | C?ng ngh? h?u tr??ng tr?? ch?i c?ng ???c ph??t tri?n t?t nh? c?ng ngh? cung c?p n?ng l??ng cho l?i ch?i c?a h?.

  C? s? d? li?u kh?ng ??ng b? ?? l?i qu?n ly ho??n to??n c??c giao di?n cho qu?n ly s??ng b?c, ?? bang xep hang vong loai world cup 2022 chau a kh?ng c?? s? ch?m tr? ho?c c??c v?n ?? kh??c ???c ??p ??t cho ng??i ch?i.

  C? ch? c?a h? ??m b?o:

  • Tr? ti?n cho m?i ph?n th??ng
  • Tr?? ch?i trong tr?? ch?i
  • Ti?n th??ng c?p ??
  • Khu v?c h??a
  • C??c s? ki?n c?? nhan nh? ti?n th??ng sinh nh?t
  • C??c s? ki?n cho nh?ng ng??y quan tr?ng trong n?m
  • S? ki?n khe c?m Bettlo
  • Gi?i ??u v?i ch?c n?ng ti?n m?t ?o
  • V?? nhi?u h?n n?a!

  T?t c? nh?ng ?i?u n??y gi??p c??c nh?? khai th??c ??t ???c t? l? gi? v?? tham gia c?a ng??i ch?i l?n h?n.

  C??n s? h?p t??c th?? sao?

  L?? m?t ng??i ch?i t??ng ??i xa l? trong th? gi?i c?nh tranh cao c?a tr?? ch?i tr?c tuy?n, Fils | Game Studio ch?a ph?i l?? m?t ph?n c?a b?t k? phong tr??o h?p t??c l?n h?n, ch?ng h?n nh? YGGDRASIL ?s YG Masters k? ho?ch t?p h?p c??c ??i t??c c?a b??n th? ba kh??c nhau, ho?c Microgaming ?s??s? ?? t??ng t?.

  T??m l?i, Sinh ra v?? l?n l??n c?a Anh??Fils | lycanthrope dota 2 Game l?? m?t trong nh?ng k? y?u c?a c?nh ph?n m?m ch?i game tr?c tuy?n. M?c d?? kh?ng ph?i l?? c??c t??nh n?ng n?i b?t trong b?t k? s??ng b?c n??o ?s ?s ?s nh?, n??i, Netent, Ch?i th?c d?ng??Ho?c ch?i ?n ?n ?i, l??ng nhi?t t??nh ph?? h?p c??ng v?i m?t chi?n l??c v?? k? ho?ch kinh doanh t?t c?? th? b??o tr??c s? xu?t hi?n c?a th?i ??i c?a h?.

  ?? x?p ch?ng v?i nhi?u tr?? ch?i kh??c nhau, ch??ng ta ph?i t??nh ??n ?? tu?i t??ng ??i tr? c?a nh?? ph??t tri?n n??y v?? hy v?ng ?i?u t?t nh?t cho t??ng lai c?a h? tr??n c??c th? tr??ng ???c quy ??nh tr??n to??n th? gi?i.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5