• vua bài yugioh S??ng b?c ch?i game WMS

  wms_gaming_casino_softwareH?m nay, tr?? ch?i WMS l?? m?t ph?n c?a tr?? ch?i SG, ?? ???c c??c tr?? ch?i khoa h?c mua l?i v??o n?m 2013. C??c c?ng ty ?? ???c s??p nh?p ??y ?? v??o n?m 2016. Tuy nhi??n, WMS l?? m?t c??i t??n ??c tr?ng ??n n?i c??c tr?? ch?i, s?n ph?m v?? di s?n v?n ti?p t?c theo c??ng m?t nh?n hi?u. Trong b??i vi?t n??y, ch??ng t?i s? ?i qua l?ch s? c?a h?, c?ng nh? c??c chi ti?t ???ng ch?? y kh??c v? c?ng ty.

  R? c?a WMS Quay tr? l?i g?n m?t th? k?, ??n k? nguy??n c?a c??c m??y pinball ??u ti??n v?? c??c tr?? ch?i arcade kh??c. H? ?? ?i m?t ch?ng ???ng d??i k? t? ???, v?? r? r??ng, c? c??c tr?? ch?i v?? ch??nh c?ng ty ?? tr?i qua nhi?u thay ??i. M?c d?? h? c?? th? kh?ng ??y ra nh?ng v? tr?? tr?c tuy?n hi?n ??i nh?t, nh?ng v?n c?? r?t nhi?u s?n ph?m di s?n v?? m?i l? kh??c nhau ?? duy?t.

  M?t ch??t v? l?ch s?

  v?? r?i chuy?n g?? x?y ra???c th??nh l?p v??o n?m 1943 ?? s?n xu?t c??c tr?? ch?i pinball v?? c??c tr?? ch?i arcade kh??c WMS ???c bi?t ??n v?i c??i t??n C?ng ty s?n xu?t Williams, ???c ??t theo t??n c?a ch? s? h?u. M?t s? th?p k? v?? m?t s? thay ??i t??n v?? quy?n s? h?u sau ??? h? v?n t?o ra c??c tr?? ch?i t??ng t?, m?c d?? v?i m?t li??n l?c v?? phong c??ch kh??c. H? s? ti?p t?c l??m nh? v?y cho ??n khi th? tr??ng ch?i game arcade v? c? b?n bi?n m?t b?i nh?ng n?m 2000. Nh?ng ng??i quen thu?c v?i nh?ng tr?? ch?i n??y c?? th? Nh?n ra nh?ng c??i t??n nh? Joust, Defender v?? Star Rider.

  Trong khi ???, v??o nh?ng n?m 1990, c?ng ty ?? b?t ??u s?n xu?t m??y ???nh b?c. ?ay kh?ng ph?i l?? m?t s? thay ??i l?n nh? ng??i ta s? t??ng t??ng, v?? c? hai lo?i tr?? ch?i ??u ???c v?n h??nh b?ng ti?n. Nh?ng ng??i n??y nhanh ch??ng tr? n??n n?i ti?ng ? Hoa K?, n?i ch??ng n?i ti?ng trong c??c s??ng b?c tr??n ??t li?n. ??ng th?i, c??c tr?? ch?i ?? ???c xu?t kh?u sang m?t s? qu?c gia kh??c cho S??ng b?c qu?c t?.

  V??n l??n ?? n?i ti?ng

  M?c d?? v??o ng??y h?m nay, c??c ti??u chu?n, c??c v? tr?? s? xem x??t, khi c?ng ty l?n ??u ti??n tham gia v??o c??c th? tr??ng s??ng b?c tr?c tuy?n m?i n?i, n?? mang theo m?t s? ??i m?i. M?t trong nh?ng ?i?u ???ng ch?? y nh?t trong s? n??y l?? c??c v? tr?? c?? th??ng hi?u v?? ???c c?p ph??p. Nh?ng ng??i ?? m??n t? nh?ng t??c ph?m gi?i tr?? n?i ti?ng nh? ???n ?ng m?c ?? ?en, ??c quy?n, Ch??a t? c?a nh?ng chi?c nh?n v?? Star Trek.

  Nh?ng tr?? ch?i n??y ?? s?m c?? s?n th?ng qua h?u h?t c??c th??ng hi?u l?n, bao g?m c??c g? kh?ng l? s??ng b?c nh? Betsson v?? c??c n?n t?ng nh? Everymatrix. C?ng ty c?ng tham gia v??o th? tr??ng di ??ng v?? ra m?t gi?i ??c ??c v?? t?t c? c??c lo?i tr?? ch?i kh??c. Trong m?t th?i gian, h? l?? m?t trong nh?ng c?ng ty ch?i game ph? bi?n nh?t hi?n c??.

  V?? r?i chuy?n g?? x?y ra?

  Tuy nhi??n, cu?c thi b?t k?p. WMS cu?i c??ng ?? tr? th??nh m?t ph?n c?a Tr?? ch?i khoa h?c, v?? ng??y nay v?n l?? m?t th??ng hi?u c?a h?. H? v?n ??y ra c??c tr?? ch?i, v?? ti?p t?c ?i ??u trong s? ??i m?i, ch?ng h?n nh? v?i c??c t?a game Megaways c?a h?, nh?ng ng??i ta c?? th? n??i r?ng ch??ng t?n t?i t?i l?i th? h??ng ??u c?a tr?? ch?i tr?c tuy?n n?a kh?ng.

  Khi n??i ??n c??c s??ng b?c tr??n ??t li?n, c??c thi?t b? ??u cu?i t? c?ng ty n??y v?n ph? bi?n h?n bao gi? h?t, ??c bi?t l?? trong S??ng b?c Hoa K?. V?? m?c d?? h? ?? gi? m?i th? im l?ng trong m?t th?i gian, ch??ng t?i s? kh?ng ng?c nhi??n n?u h? t??m ???ng ra kh?i b??ng t?i m?t l?n n?a. ?ay s? l?? l?n ??u ti??n cho c?ng ty n??y.

  Li??n k?t h?u ??ch

  0/5

  ???nh gi?? s??ng b?c

   • S??ng b?c Golden Nugget NJ
   • 100% l??n ??n $ 1000 + 200 s??ng b?c quay
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. C?ng v?i 200 v??ng quay mi?n ph?? tr??n 88 Fortunes Megaways. C??c v??ng quay mi?n ph?? s? ???c trao t? ??ng. Ti?n g?i t?i thi?u: $ 30.

   • Bi?u t??ng AGS+ 19 ph?n m?mAinsworthKonamiRed7MobileBarcrestC?ng ngh? ???ng kinh ng?cBi?u t??ng ch?i game SthlmTruy?n c?m h?ng ch?i gameSide City StudiosBi?u t??ng cao 5 tr?? ch?i20 l?n 20 th?i gian 20 l?nBi?u t??ng Streak hoang d?Bi?u t??ng AGSTh? h? ti?p theoWMS12 Bi?u t??ng ??t c??cLightningBoxGamesIgtBally 20TechR??ngBi?u t??ng tr?? ch?i spin
   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.2/5
     gameandcasino.com
     5.0/5
     TRUNG B??NH
     4.6/5
     4.6/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
   • 888casino NJ
   • L??n t?i 120% ??n $ 500
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. Ti?n g?i t?i thi?u $ 20. C?? gi?? tr? t? 5/4/20 ? 12/31/22, 18:59 EST. Ti?n th??ng ph?i ???c ??t c??c trong v??ng 60 ng??y k? t? khi c?p.

   • Bi?u t??ng Armadillo Studios+ 15 ph?n m?mWMSBi?u t??ng AGSBi?u t??ng Armadillo Studios20Logic ng?u nhi??nSG T??ng t??cIgtEveryMatrixLightningBoxGames20 l?n 20 th?i gian 20 l?nTruy?n c?m h?ng ch?i gameTh? h? ti?p theoBi?u t??ng cao 5 tr?? ch?iBi?u t??ng m?i nh?nR??ngBi?u t??ng ch?i reelTi?n h??a 20Gaming
   • X?p h?ng

     LCB.org
     4.1/5
     gameandcasino.com
     4.0/5
     TRUNG B??NH
     4.1/5
     4.1/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i
   • S??ng b?c Borgata NJ
   • 100% l??n ??n $ 1000
    ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. C?ng v?i $ 20 mi?n ph?? khi ??ng ky. ??ng ky t??i kho?n Borgata Online v?? tr? th??nh ng??i ch?i ???c x??c minh ?? c?? th??m 20 ?? la ti?n th??ng ???c th??m v??o t??i kho?n s??ng b?c c?a b?n. B?t k? kho?n ti?n n??o nh?n ???c t? s? ti?n th??ng 20 ?? la kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? r??t ti?n, tr? khi ng??i ch?i ?? g?i ti?n v?? ???p ?ng y??u c?u ??t c??c. ?u ??i c?? gi?? tr? ??n ng??y 31 th??ng 12 n?m 2022. Y??u c?u ??t c??c l?? 15 l?n s? ti?n th??ng. ??i v?i m?i $ 1 gi?? tr? ti?n th??ng, ng??i ch?i ph?i ??t c??c $ 15.

   • Bi?u t??ng tr?? ch?i spin+ 6 Ph?n m?mBi?u t??ng tr?? ch?i spinSG T??ng t??cTh? h? ti?p theoWMSR??ngIgtLightningBoxGames
   • X?p h?ng

     LCB.org
     3.7/5
     gameandcasino.com
     3.0/5
     TRUNG B??NH
     3.4/5
     3.4/5
  • Th?ng tin???nh gi?? s??ng b?c
  • Ch?i